A gyászviseletről 1885/The mourning attire 1885

2015.04.25 10:41

Ha ezelőtt azt állították, hogy a gyászviseletnek semmi köze a divathoz, most egészen másképp áll a dolog. Igaz, hogy a gyászöltözet komolysága kizárja a divat túlcsapongásait, azonban éppen miután a gyász minden feltűnő vonást kizár az ódivatúságot sem tűri meg többé.

Divatos gyász szövetek az angol szőrkrepp, crépe bison, indiai és angol kázsmér, foulé, szőr étamine és ezen szövet valamennyi válfaja, szőr guipure és szőr csipkeszövet.

A mély gyász csak szőrszövetet enged meg, ennélfogva még a selyem alsóruhát is kizárja és díszítésül sem tűr meg semmiféle bársony vagy selyemszövetet. A gyászruhák díszítésére csupán a külön e célra készült angol kreppet vagy más tompa szöveteket választhatjuk. IGen szép dísz í nehéz szőrszalag is. Könnyű öltözetekhez igen divatos az étamine és guipure-laine, mely szépen ékülhet szőr csipkével. A selyem vagy gyöngy grenadine azonban mély gyászhoz éppen nem való s csak akkor használható e célra, ha valamely távoli rokonért vagy udvari gyászt viselünk.

Gyászöltözetek rendesen tunikával készülnek. Parasztaljak csak fiatal leányoknak valók. Uszályt csupán igen előkelő gyászünnepélyen viselnek éltesebb asszonyok.

A derék szabása teljesen az uralkodó divatnak van alávetve, azonban megjegyzendő, hogy átlátszó gyász szövetek egészen megbéleltetnek. Tompa selyem-grenadine, angol krepp, krepplissé rüshek képezik a derekak kiegészítését mély gyászhoz, míg könnyebb gyászhoz, vagy a gyászév második feléhez gyöngy állógallérok és nyakékek, gyöngybetétek és csipkék valamint zsenília hímzések stb. csinos díszt képeznek. A gyöngyökre nézve megjegyzendő, hogy a tompa fekete gyöngy mély gyászhoz meg van engedve. A tompa jet általában viselhető e célra, bár a jó társaság az első félévben a melltűn kívül minden más ékszertől tartózkodik.

A gyászkalaphoz kizárólagosan csak a durva mintás angol krepp és a tompa selyem-grenadine divatos. Rendesen capote-okat viselnek, mely forma sokféle változataiban ifjú és éltes nőknek egyaránt jól áll. A kalap szövetéből készül a hátul megerősített fátyol is, melynek szélessége a szöveté (vagy 60-80 cm), hossza pedig 75 és 150 cm között változik. A kalapokat tompa gyöngyök, aigrettek, csipke, tompa színű szőlők vagy pedig, mi legelegánsabb, csak rézsutak és csokrok ékítik.

A felöltők, paletók, köpenyek stb. teljesen a divatot követik, csakhogy tompa szőrszövetekből készülnek. A főkötő a személyes izlésre van bízva s megjegyzendő, hogy ez utóbbit csak özvegyek viselik. A kesztyűre nézve fekete kecskebőr, dámbőr vagy selyem között válogathatunk.

Magyar Bazár, 19. szám, 1885. Október 1.

 

If erstwhile it was stated, that mourning ensembles have nothing incommon with fashion, now this rule is wholly different. True that the thoughtfullness of mourning ensembles disbar fashion's over-discursiveness, but however due to mourning rules every showy display excluded, the old-fashioned isn't tolerated anymore.

Fashionable mourning fabrics are English woollen crepe, crépe bison, Indian or English cashmere, foulé, woollen-étamine and every type of these fabrics, woollen guipure and woollen lace fabrics.

Deep mourning only allows woollen fabric, thus even excluding silk skirt and wouldn't tolerate anymore velvet or silk fabrics as trimming neither. For trimming mourning ensembles we can only choose from the especially for this occasion made English crépe or other matt fabrics. A very neat trimming is the heavy woollen ribbon too. For lighter dresses very fashionable étamine and guipure-laine, charmingly decorated with woollen lace. Silk or pearl-grenadine is not quite suitable for deep mourning and only may be used for this purpose if we wear mourning for some distant relative or court mourning.

Mourning dresses are generally made with tunique. Rustic-skirt is only suitable for young misses. Only at very ceremonial mourning occasions elderly women wear train.

The bodice's tailoring is wholly under of regnal fashion, but should be noted that for sheer mourning fabrics fully lined. Dim silk-grenadine, English crépe, crépe lissé rouches decorate the bodice for deep mourning, while for half mourning or during the second part of deep mourning year, pearl standing collars and necklets, pearl insertions and laces also chenillia embroideries, etc. create neat trimmings. Must mention about the pearls, that the matt black pearl allowed for deep mourning too. Generally dim jet is also suitable for this purpose, although good society in the first half year, aside from a brooch, ignore every other jewelry.

For mourning bonnets only the rough English crépe and dim silk-grenadine are sytlish. Generally capotes are worn, this shape in it's many varieties is becoming for young and elderly women too. The veil, reinforced at the back, made from the bonnet's fabric, as wide as the fabric (or 24"-31"), the lenght vary between 30" and 59". The hats are decorated with dim pearls, aigrettes, lace, matt coloured grapes, or else the most elegant only with bias tapes and bows.

Wraps, paletots, coats, etc. wholly according to fashion, only made from dim woollen fabric. The caps are in charge of personal taste, and it should be noted that this one is only worn by widows. As for gloves black goat-leather, deer-leather or silk sorted.

"Magyar Bazár" 19th issue, 1885. October 1.

Öltözetek mélygyászhoz és félgyászhoz/Ensembles for deep-mourning and half-mourning

Gyászruhák szőr-ripszből, kázsmérból és mintázott grenadineból/Mourning dresses from woollen-reps, cashmere and printed grenadine

Kalapok és főkötők gyászhoz/Mourning bonnets and caps

Ékszerek jetből gyászhoz/Jewels from jet for mourning