A szépség fogalmai 1873/The concepts of beauty 1873

2015.04.23 16:50

"Ahány ház, annyi szokás."

Talán soha sem alkalmazhatóbb e közmondás, mint akkor midőn a szépség fogalmáról szólunk. Nemcsak egyénileg különböző az, de egész nemzeteknek megvannak saját megállapított fogalmai róla: az indusok tetovírozásától s különféle színekkeli befestéstől, a szerencsétlen kínai nők lábnyomorításáig.

Nevetségesnek találjuk e ferde izlést; pedig méltán ismét egy közmondást alkalmazhatunk: "más szemében a szálkát meglátjuk, de saját szemünkben nem a gerendát"; mert ha szorosan vesszük a kínaiak koránt sem vétnek olyan nagyot a természet ellen, mint mi európaiak, kik minden nevetséges szokás és izléstől menteseknek tartjuk magunkat. Ők csak a végtagokat nyomorítják el, a széprőli ferde fogalom miatt, míg mi az emberi test legnemesebb részet, a szívet, tüdőt, gyomrot s az aggyal és az egész idegrendszerrel szoros kapcsolatban álló gerincet támadjuk meg, finom izlésünk követelményei kedvéért. Nálunk a karcsúság egyik főkelléke a szépségnek s hölgyeink vetélkednek egymást fölülmúlni, egészségük, gyakran életük rovására. Vagy nem káros következmény-e, ha a szervek a szorosan egymáshoz nyomulás által nem fejthetik ki kellő működésüket? És vajon csoda-e, ha az elgyötört anyának gyermekei elsatnyulnak?

Ki látta a medicei Vénusz szobrát, a szépség ezen páratlan mintázatát? E szobor nem tűntet föl természetellenes karcsúságot, olyan ez minőnek Isten alkotja teremtményét és nem minővé a ferde fogalmak alakítják: és mégis a szépség netovábbját képezi!

A szoros vállfűző tehát az egészség, a szépség megrontója. Kellemetlen érzést okoz a nemes szervek összenyomása s a vérkeringés akadályozása által: gyakran, sőt többnyire az arcvonásait is eltorzítja, kiforgatja valódiságából a kínos érzés. Megtörténik, hogy fejlődő leányok a vállfűző gyötrelmein ezáltal könnyítenek, hogy egy bizonyos irányba hajolnak; így elérve némi enyhülést s ennek következménye a ferde tartás.

A Divat, 5. szám, 1873. Március 8.

 

"So many countries, so many customs."

Perhaps we could have never used this saying as then, when talking about the concepts of beauty. Not only different personally but whole nations have unique, stated conceptions about it: from the tattoos of the Indians and colourful paintings, to the despair chinese women feet crippling.

We find these perverse tastes ridiculous; but such as we can place a saying again: "behold the mote in brother's eye"; because if we think hard, the chinese not so far do wrong against nature like us europians, who think ourselves relieved from every ridiculous custom and taste. They only cripple the limbs because of the perverse concept of beauty, but we attack the most noble part of the human body, the heart, lungs, stomach and the spinal tightly connected with the brain and the whole nervous system, for the requirements of our gentle taste. Our main ingredient of beauty is the slimness, and ladies compete with eachother to win, at the expense of their health and often life. Or isn't it a harmful effect if the organs unable to work properly due to the tight pressure on each other? And is it a wonder if the children are stunted of a pinched mother?

Who saw the Medice Venus statue, the unique sample of beauty? This statue doesn't display unnatural slimness, it's like how God formed the creature and not what the perverse concepts created; and still typifies the pink of beauty!

So the tight corset is the seduce of health and beauty. The pressure of the noble organic causes discomfort by the obstruction of the circulation; often or even mostly the feature disfigured, streched from realness of the awkward feeling. It happens that advanced girls ease the agony of corsets by stooping in some direction; so they feel a little comfort and this causes wrong erectness.

"A Divat", 5th issue, 8. March, 1873.

Egy 1887-es külföldi családi újságból vett hitelesnek beállított orvosi bejegyzés, arról milyen lehetetlenül kicsi fűzőket is viselnek a hölgyek, adataikat az olvasók által beküldött mértékekre alapozták. Erősen kétségbe vonható! Habár maradtak fenn 16"-18" körméretű kicsinyke fűzők, többnyire viseletlenül, mivel ilyen kicsi derekat csak nagyon kevesek értek el.

Adopted from a foreign family magazine from 1887, as a true doctor's writing about how impossibly small corsets the ladies wore, the measures based on the readers experiences. Strongly questionable! Tho' some corsets with 16"-18" sizes still exist, mostly unworn because such a tiny waist was achieved by little.

Korabeli fűzőreklám kiemeli a különbséget fűző nélkül (a hölgy igencsak hanyagul néz ki és nem is elégedett önmagával) és a megfelelő fűző viselése után (mígy már sokkal szalonképesebb a hölgy is, arcán derült mosoly); a női hiúság kihasználásával és korabeli illendő nőideál terjesztésével is hatottak a nőkre ezen reklámok, hogy elterjesszék a fűző viselését.

Periodical corset advertisement displaying difference before the corset (the lady looks quite sloppy and unsatisfied with herself) and after wearing the proper corset (this way much more presentable too, on her face bright smile); by profiting from female vanity and by the spreading of the period's fair women idea these advertisements had an influence on women too, to universalize corset wearing.

Ez az 1886-os fűzőreklám is a hölgyek házasság-piaci értékének a megnövekedését emeli ki, a helyes fűzőviselet után.

This advertisement from 1886 marks out the ladies' value growth on marriage-market too, after wearing a proper corset.