Az újonszülött készlete (layette) 1888/The newly-born's set (layette) 1888

2015.08.14 09:15

Fiatal anyák, kik először néznek az édesanyai gondok elébe, természetesen teljesen tapasztalatlanok az újszülött számára előkészítendő szükségletekre nézve. Igaz, hogy csaknem mindegyiknek van anyja, idősebb férjezett testvére vagy barátnője, ki e tekintetben felvilágosítást nyújthat neki, mindazáltal nem tartjuk feleslegesnek egy rövid cikkben némi útmutatással szolgálni a jelenleg dívó gyermek-fehérnemű s más egyebek elkészítését illetőleg. Szerintünk legcélszerűbb egyenesen valami neves fehérnemű-kereskedéshez fordulni s ott rendelni meg a készletet. De hát vannak fiatal anyák, kiknek szűk jövedelme még a legjutányosabb ilynemű megrendelést sem engedi meg s kik másrészt annyi szabadidővel rendelkeznek, hogy könnyen s örömest otthon készíthetik a várva várt kis jövevény készletét.

Mindenekelőtt pár szót a szövet szükségletekről, melyek szerint a fiatal asszony pontosan eszközölheti számításait: Egy tucat ingecske 4-5 méter szövetet igényel; 1 tucat pólya 11 métert; pólyakendők darabonként 80-84 cm; betétek a pólyavánkoshoz 84 cm négyszögben; fürdőkendők; 1 tucat zekécske 5 métert; 1 pólyavánkoshoz 2-21/2 métert; 1 dunyha 240 cm; 1 párna 60 cm; 1 lepedő 160 cm; gumialjzatok. A tárgyak száma természetesen a rájuk szánt összegtől függ, azonban a betétek, derékaljak, pólyák, ingecskék számát minden takarékosság mellett sem szabad valami csekélyre leszállítani, mert a gyermek jólétének főfeltétele, tudvalevőleg a rendkívüli tisztaság és gondozás.

Az újonszülött fehérneműje természetesen igen puhán készítendő, úgyannyira, hogy az első ingecskékhez előszeretettel használnak fel finom régi vásznat. Az új fehérneműt is gyakori előzetes mosás által kell hajlékonnyá, simulékonnyá tenni.

Rendesen két tucat ingecske készíttetik vászonból vagy shirtingből s ezek közül a második tucat kissé tökéletesebb és hosszabb, úgy, hogy az 1 éves korig kitart. A zekék dimiti, mintázott satin, velez és batiszt, továbbá horgolásból vagy kötésből készülnek. A pólyákhoz (vagy 4 tucat) vászon használtatik fel régi, valamint új, jól mosott, míg a pólyakendők a már pólyákkal ellátott kis testnek beburkolására szolgálnak és pólyaszalagokkal láttatnak el. Nagyságuk 84 cm négyszögben, a külszélen batisztszalaggal szegetnek be és védelmül 55-74 cm nagyságú gumialjzattal láttatnak el.

Hasonló szövetből készülnek a betétek a pólyavánkos számára. A pólyaszalagokon kívül, melyek kötés és horgolás, de mégsokkal gyakrabban nem nyújtható pikészövetekből, kanavászonszövetekből, stb. készülnek, a legelső hetek számára vagy 1/2 tucat övet is kell készítenünk, melyek 8 cm szélesség mellett 134 cm hosszúak, egyik végükön ékeltetnek és szalagokkal elláttatnak. Ezen övek finom vászonból vagy finom flanelból készülnek és széleiken nem szegetnek be, hanem tágan rovátkoltatnak. Az egész csecemő-fehérnemű kivitelénél általában arra kell ügyelnünk, hogy a varrások és szegések minél tisztábban, simábban eszközöltessenek, hogy a gyenge kis testnek ne okozzanak kényelmetlenséget.

A pólyavánkosok a szokott módon dimitiből, satinból, batisztból, damasztozott szövetből, stb.-ből egyszerűbben s elegánsabban készülnek s miután a huzatok könnyen gyűrődnek és piszkolódnak, ezek számára nézve sem szabad túl takarékosan eljárnunk.

Az újonszülött ágyacskája - bölcsők már nem használtatnak - előszeretettel kosárfonatú kocsi alakban választatik, mi épp oly csinos, mint célszerű, képünk egy ilyen kocsi-ágyacskát mutat, úgy ágy, mint kocsi használatra felszerelve.

Az ágy felszereléséhez és az ágyneműhöz betétszövetek és vászon, vagy shirting választandó. Az e cikk eljén már említett mértékek a betétekhez, valamint a huzatokhoz érvényesek. Az elsők tollal, a derékaljak lószőrrel töltetnek be. A gyermekszoba még szükséges bútorai ezen ágyacskán kívül: a pólyaasztal párnázott táblával, vagypedig a pólyaszekrény, mely azért célszerűbb, mert fiókjai a fehérnemű felvételére szolgálhatnak, egy lószőrrel betöltött pólyapárna, az egész baby tisztántartására szolgáló készülék, a fürdőkád, fürdőkötény gumiból vagy flanelból, fürdőkendők vagy köpenyek, továbbá a fehérneműkosár.

Magyar Bazár; 1888. Június 16., 12. szám

 

Young mothers, who face the issues of motherhood for the first time, naturally are wholly inexperienced in regard of preparations of the needs to the newborn. True, almost all have mother, elder married sister or friend, who can enlighten in this regard to her, still we don't think unwanted within a short article to serve with some guidance touching the making of the lately en vogue infant lingeries and other items. As we take it, the most practical is to turn towards straight to certain famous lingerie-stores and to order the layette there. But there are young mothers, who's small earning doesn't even allow such the most inexpensive order, and who on the other hand have so many free-time, that easily and willingly make at home the awaited little incomer's set.

Before all a few words about the fabric-needs, accordingly a young woman can precisely place her countings: a dozen shirt 4-5 meters; 1 dozen swathings 11 meters; swathing-kerchiefs per piece 80-84 cm; insertions for the swathing-cushion 84 cm square; bathing kerchiefs; 1 dozen spencers 5 meters; 1 swathing-cushion 2-21/2 meters; 1 feather-bedding 240 cm; 1 pillow 60 cm; 1 bedsheet 160 cm; rubber covers. Naturally the number of the items depend on the money counted on them, but the number of insertions, feather-beddings, swathings, shirts beside of every sparing mustn't be reduced to certain cheapness, because the main conditions of the child's comfort, as known the extraordinary cleanness and nursing.

Naturally the newborn's lingerie must be made very softly, so much, that for the first shirts preferably fine old linen is used. The new lingerie can be made smooth, pliant by several pre-washings.

Regularly two dozen shirts are made from linen or shirting and among these the second dozen is slightly ideal and longer, to last to the 1st year. The spencers from dimity, printed satin, velez and lawn, furthermore made from crochet or knitting. To the swathings (around 4 dozen) linen used, old and also well-washed new, but the swathing-kerchiefs are made from flanel, cotton flanel, etc. These swathing-kerchiefs serve to cover the little bodies allready covered by the swathings and setted with swathing-tapes. Their size is 84 cm square, at the external edge faced with lawn tapes and as protection supplemented with a 55-74 cm big rubber insertion.

The insertions are made from similar fabrics for the swathing-cushion. Beside of the swathing-tapes, which are made from knitting or crochet, but even oftenly unstretching pique fabrics, canvas materials, etc., for the first weeks even around a 1/2 dozen belts must be made too, which beside of 8 cm width are 134 cm long, at one ending darted and setted with tapes. These belts are made from fine linen or fine flanel and the edges are unhemmed, but broadly scalloped. During the making of the whole layette, we have to pay attention to the seamlines and facings to set the most evenly, the smoothest, not to cause uncomfortness to the tender little body.

The swathing-cushions are made according to the usual way from dimity, satin, lawn, damask material, etc. simplier and elegantly and due to that the sheets crease and discolor easily, in regard of the number of these we mustn't be too sparing either.

The newly-born's bed - cradles are unused now - preferably basket-plaited carriage shape sorted, which is just as neat, as practical, our picture presents this sort of carriage-bed, furnished either as for bed or as for carriage usage.

For bed furnishing and for bed-sheet lining materials and linen, or shirting sorted. The noted sizes mentioned at the beginning of this article are valid to the insertions also to the sheets. The first with feather, the beddings are filled with horsehair. Other essential furnitures of the children's room beside of this bed: the swathing-table with pillow plate; or else swathing-cabinet, which is more practical due to that it's drawers serve to store the lingerie, a horsehair filled swathing-pillow, apparatus to kepp the whole baby clean, the bathtub, rubber or flanel bath-apron, bathing kerchiefs or capes, furthermore lingerie-box.

Magyar Bazár; 16. June, 1888., 12th issue

Ruhák kisgyerekeknek és gyerekszoba berendezése/Dresses for infants and children's room furnish

Babakocsi mint ágy is berendezve/Baby carriage furnished as bed too