Budapesti Bazár 1883

2015.07.16 08:58

Január 1.:

Rövid farsang! Ezzel köszönt be a divat királynője újév első napján, ezzel figyelmezteti és inti tevékenységre a bálrendezőket, a divatcikkek, raktárak tulajdonosait, sőt minket is, divattudósítókat.

A fővárosi raktárakban máris láttunk igen szép báli cikkeket, báli kelméket, azok között a tarlatánoknak jutott a főszerep. E könnyű, lenge, habszerű kelmét nem is pótolhatja semmiféle más kelme, a tarlatánnak kizárólagos jussa van a báli idényben, egy könnyű, kecses báliruha csakis tarlatánból állítható elő s táncban hivatásának legjobban meg is felel és abból egy öltözék a legjutányosabban állítható elő.

Párizsi divat után írhatjuk, hogy a báliruhák a farsangra kerek aljjal, uszály nélkül készülnek, különösen tánchoz s csaknem minden ruhához selyem vagy atlasz derekat használnak, alig látható, rövid ujjakkal. Rövid ujjakhoz sokszor széles csipkebodrozatot használnak, vagy keskeny plissét, nyakkörületét körülövezik csipke bodrozattal s felül apró virágokból vagy rózsabimbókból koszorút varrnak. Selyemderekakra illusióból is készítenek drapériát s bal vállrészen a kar fölött többszörösen lefutó szallagos csokorral díszítik.

A tarlatánok következő színekben kaphatók: fehér színben, legvilágosabb rózsaszínben négy árnyalatban sötétebb rózsaszínig, vörös és piros színben, sötét és világosabb színekben, újvörös színben, világos chamois színben, krémszínben, világos- és sötétkék, világos- és sötétviola, világos- és sötétsárga, világos- és sötétzöld színekben, fekete, sötétbarna, világos- és sötétszürke színben.

1. January:

Short carnival! Inaguruals the Queen of fashion at the first day of the year, with this puts wise to and admonishes into action the ball organizers, the owners of fashion departments, stores, furthermore us too, fashion reporters.

At capital's stores we could immadiately see very nice ball items, ball fabrics, amongst these tarlatans play the main role. This light, frothy, scummy fabric can't be replaced by any other fabric, tarlatan has an exclusive right during ball season, a light, charming ball dress only can be assemblaged from tarlatan and while dancing proper for it's function the best and from this a dress can be produced the most inexpensively.

We can report after parisian fashion, that ball dresses for the carnival are made with roundy skirt, without train, especially for dancing and almost to every dress silk or atlas bodice used, with hardly visible, short sleeves. For the short sleeves often wide lace ruffles are used, or narrow pleats, the neck cut surrounded with lace ruffle and above from small flowers or rosebuds a wreath is inserted. On silk bodices draperies are made from illusion too and on the left shoulder part above the arm decorated with multi-falling sash bow.

Tarlatans are available in the following colors: white, from the palest rose-tint in four shades to the darkest rose-tint, red and ruddy colors, in darker and lighter colors, new-red color, light chamois color, créme color, light and dark blue, light and dark violet, light and dark yellow, light and dark green colors, black, dark brown, light and dark grey colors.

Báli és társasági öltözetek/Ball and social attires

 

Április 15.:

Miféle újdonságok vannak a verőfényes tavaszi napok számára? Nagyon sok és nagyon kevés, amint vesszük. A tulajdonképpeni alapidom nem vesztette el jellegét, bármennyit kacérkodtak is és kacérkodnak még most is az abroncsokkal és dúzokkal. Megtartjuk a rövid öltözéket, mely minden irányban célszerűnek bizonyult és mely az érettebb korú hölgyeket is megnyerte, akik pedig azt hitték, hogy nem nélkülözhetik a tisztességes uszályt. A házi- és sétaöltözékek az év minden idényében rövidek maradnak, épp úgy a látogatási öltözékek is, sőt még a szalonban is, melybe uszállyal alig lép már fiatal hölgy, szaporodnak a rövid ruhák az idősebbek körében.

A sétaöltözékek kedvenc kelméje a lágy gyapot dús, teljes és simulékony redőzetével. A kelmék elnevezése többnyire épp oly önkényes, mint a színeké: medina, cachemire perse, limousine oly elnevezések, melyekkel nehéz fogalmat szerezni, az acire, sandale, terracotta, brick és chaudron csakis megközelítőleg hasonlítanak az acélkék, bőrszín és vörös-barnához, azonban a tarkálás meglehetős támpontot enged. Vannak töltövények és cikornyák, mik az alapot majdnem teljesen elfedik, továbbá úgynevezett ágas-bogas rajzok, melyekhez egyenként csatolt motívumok csatlakoznak; ugyanily beosztással következnek nagy kerekek, miket "bombák"-nak neveznek, továbbá "pálmácskák", melyek ismét külön osztályt képeznek. Új a négyzet is nagy, tarka színekben, mik mégdúsabbak a régi Skót kockáknál, ezeken kívül az igen apró, ostábla-féle kockák is újdonságot képeznek, noha ezeket inkább gyermekruhákhoz használják. A beige touriste kivételével, mely egyedül használtatik, minden divatos kelme hímes és sima szövetek összeállítására van számítva. Emellett a finom csíkos, jáspisos, habos vagy rostélyozott kelme épp oly kevéssé van kirekesztve, mint a válogatott rajzábrák csinos alkalmazása, sőt a hézagok e finomított élénkítésében rejlik a divatos kelmék hatásának főrésze, melyek másrészt a csín mértéken színpompájára különös súlyt fektetnek.

A ruhák idoma még mindig a meglehetősen szűk, rövid szoknyára támaszkodik és a redőzés egyik szélsőségtől a másikra megy. Nagyon díszes a csípőn lehulló karcsú tunika, a rézsentes felcsípés, sőt az elől osztott, valamint köröskörül menő dúz; azonban a lágy szövet redőzésének módjában bizonyos valami rejlik, úgy, hogy a képeinkre vetett pillantás azt jobban magyarázza bármely szavaknál. Bármely rendezésnél is a hátsó redőzet nagyon teljes és támogatásukhoz néhány abroncsot alkalmaznak a szoknyába, melyek nagyon célszerűek. Az egyenes hátsó szél oldalain át 40 cm hosszú acél abroncsot húznak, minek végein rugacsszalagokkal ellátott kapcsok vannak. A felső dúzt lószőr párna tartja, ha ugyan a sok és ellenálló kelme ezt nélkülözhetővé nem teszi. A legdivatosabb lószőr dúzok (tournurek) kisebbek, félhosszúak 65 cm hosszúságban és 85 cm hosszúak. A legújabb szabású krinolin szoknyák szürke lüszterből, alul gazdag plissé dísszel.

A ruhák rendezésének különfélesége nem csupán a mindkét oldalt gyakran különböző felcsípésben rejlik; a derekak is különféleképp mutatkoznak, úgy, hogy hosszú lebbenyű kabát vagy csúcsos idom közé még a rövid, kerek mellényrészt is tolják, sőt gyakran a csinos hátsó lebbenyt is fokoztatják.

A burkonyra különös súlyt fektetnek. Megvannak a köpenyek, burkonyok, gallérok és prémes vagy atlasszal bélelt Suvaroff gallér és nyári folytatásául egyes vállgallérok.

Hosszú köpenyek erős gyapotkelméből teljes redőzetet mutatnak; a hasonló kelméből készült rövidebb burkonyok - mindkettőnél a pléd és török kendőket kedvelik - idomra nézve nem térnek el a múlt évek dolmányaitól. A spanyol ujj magas válla mindenütt előtérbe szorul. A sicilienne, ottomán vagy selyem bélésű kázsmérból készült, elől hosszú végű, díszes burkonyokat "látogatóul" szalagcsokrokkal vegyített lebbeny felcsípéssel s csipke és paszomány díszítékkel látják el, míg ellenben az egyszerűbb dolmányok minden díszítéket nélkülöznek, vagypedig a bársony szalagot veszik igénybe, mely minden toilette tárgynál mint díszíték az első helyet foglalja el. Szeretik ezeknél a fokozatos szélességet feketén minden kelméhez, azonban színesen is, de hasonló árnyalattal.

Az egészen fekete öltözékek megőrzik célszerű értéküket, azonban a legmagasabb csínt többé nem képviselik, mióta a sötét színek csinos fénysugaraikkal állanak a divat rendelkezésére. De azért a fekete öltözék folyvást előkelő marad, mely azonban megkülönböztető a gyászöltözéktől, melynek nem kell lemondania a divat újításairól, ámbár természetszerűen a fénytelen kelmékhez csakis egyszerű díszítéket szabad választani.

A paszományok közt különös említést érdemelnek a gyöngyökkel borított félhold és horgony idomok szalagcsokrok díszítékéül. Rojtok, paszományok, boglárok nagy tömegben, számtalan változtatással és pompás rendezéssel csábítanak, anélkül, hogy új motívumokat adnának. Említést érdemelnek az ércgombok.

A kalapok nagy választékáról csakis futólagosan emlékezhetünk meg. Említésre méltó a keskeny szalagok gyakori használata, mégpedig gyakran két árnyalatban; a szalagcsokrok és végek nagy boglárokat képeznek, melyeket némileg a golyók váltanak föl. Virágok dús választékban kínálkoznak rovarokkal és festett pillangókkal díszítve; a bogyófürtök erősen versenyeznek; virágok és bársonyszalagok a legtarkább színpompában ékítik a kicsiny és nagy, szélesen kiálló és hátracsapott, mélyen a homlokra húzott valóságos kalapokat, valamint a messze hátra tolt, majdnem nevetséges babszem kalapkákat. A fekete csipke (különösen a chantilly) ismét elfoglalta uralmát a díszesebb kalapok számára, habár némileg osztozkodnia kell is az aranycsipkével, melyek a belső és külső széleket eléggé csábítóan díszítik.

Az általános versenyben nagy részt vesznek az ernyők a csinos, hajlított vagy kocsi-ernyők kiváló díszítékével jogosan váltja fel a legyezőt, mely különben is hiányos védelmet nyújt a valódi napsugarak ellen. Régi barátunk a napesernyő (entoutcas) mindenféle új díszben mutatkozik; bársony, plüss vagy tarkás színes díszíték szeletekkel, csokrokkal és golyókkal a különféle idomú új nyeleken, legújabb - igaz, nagyon különc - díszítékül kis madárkával a csúcsán, az arany pálcákra feszített ernyőtető belsején pedig dús hímzéssel, virágcsokorral vagy macska fővel. Minden meg van engedve, ami tetszik.

15. April:

What sort of novelties are there  for the cheerful spring days? So many and so little, as we come. The true basic silhouette didn't loose it's aspect, no matter how much they had flirted and still flirting too with hoops and bustles. We conserve the short dress, which proved to be practical for every range, and which had enlisted elderly ladies too, though who thought, that they can't lack the reputable train. House and walking attires in every season of the year remain short, just like visiting toilettes too, furthermore even into the salon too barely any young lady enters with train, short dresses are multiplying amongst the elders.

Walking dresses' favourite fabric is the soft cotton with it's opulent, full and sleeking drapery. Fabrics' names are just as autocratic as the colors': medina, cachemire perse, limousine all are such names, which give a hard beliefe of the idea, the acire, sandale, terracotta, brick and chaudron only at a rough estimate are near to steel blue, leather color and reddish brown, but the mottlieness gives quite a clue. There are fillings and scrolls, which almost wholly cover the basic, also so called arborized motifs, to which one by one attached motifs join in; with the same ranks next are the big rounds, which are called "bombs", also "palms", which again form a separate class. The squares are new too, in big, motley colors, which are more opulent than the old tartans, beside of these the very tiny trick-track board-like checkes too form the novelties, though these are rather used for children's dresses. Except beige touriste, which is arranged alone, every stylish fabric is meant to be combined with printed and plain fabrics. Beside of all of these the fine stripy, jasperized, frothy or latticed fabric just so little excluded, as the assorted motif prints' neat usage, furthermore within the gaps in this refined stimulus lies the effect of stylis fabrics' main part, to which on the other part neatness' measure color opulency is honored by a special emphasise.

Dresses' shape still depends on the quite tight, short skirt and the drapery goes from one extremeness to another. The slender tunique falling from the hips is very stately, the bias pick-up, even the in front parted, also the all around going bustle; but in the plaiting of soft fabric a certain thing lies, that a glance over our pictures describes it better, than any words. To every kind of arrangement the back drapery is very full and to support these some hoops are inserted into the skirt, which are very practical. Through the straight back breadth's side a 40 cm long steel hoop inserted, on which endings elastic bands are with hooks. The upper bustle is supported by a hair-cloth pad, if the lot and durable fabric doesn't neglect this. The most stylish hair-cloth bustles (tournures) are small, demi-long in 65 cm length and 85 cm long. The latest tailored crinoline petticoats are from grey luster, at the hem with rich pleat decoration.

The diversity of dress assemblages not only lies at the two side, often variant plaiting; bodices appear differently too, that way, between long peplum coat or darted shape yet the short, roundy vest part is added, furthermore often the pretty back peplum is divisioned.

They lay big emphasis on wraps too. We have capes, mantles, collars, the fur or atlas lined Suvaroff collar and as continuative of the summer certain shoulder collars.

Long capes from durable cotton fabric display full drapery; shorter mantles made from similar fabric - at both the plaid and Turkish kerchiefs are prefered - in regard of shape don't vary from last year's dolmans. Spanish sleeve's high shoulder comes to the front everywhere. Sicelienne, ottomane or silk lined cashmere, in front long edged, adorned mantles as "visitings" ornated with ribbon bows combined peplum pick-ups and with lace and braid embellishments, but the opposite the simple dolmans lack every sort of embellishments, or else use velvet ribbons, which on every toilette item takes the first place as decoration. Intension wideness is prefered by these for black every sort of fabrics, but for colors too, with similar tone.

The wholly black toilettes preserve their practical value, but these don't represent the greatest neatness anymore, since darker colors by their pretty beams are available for fashion. But black dress constantly remains elegant, but differential from mourning ensemble, which doesn't have to resign fashion's novelties, but naturally to the dim fabrics only simple decoration must be sorted.

Amongst passemanteries especial honor must be given to the crescent-shaped and anchor shapes covered with beads as ribbon bows' decorations. Fringes, braids, rosettes in big mass, with countless alterations and sumptuous arrangements tempt us, without offering new motifs. Metal buttons should be noted.

About the big muster of the hats we can only note cursorily. Should be noted the often usage of narrow ribbons, and often in two tones; ribbon bows and endings form big rosettes, which are slightly replaced by balls. Flowers offer themselves in opulent muster ornated with bugs and painted butterflies; berry bunches compete highly; flowers and velvet ribbons embellish with the motliest color-opulency the small and big, widely out-pointing and back flapped, deeply fore-head pulled genuine hats, also the far back pushed, almost ridiculous bean-like caps. Black lace (specially the chantilly) had again taken it's dominion for adorned hats, though slightly has to share it with gold lace, which very temptingly decorates the outer and inner edges.

In the general race parasols take a big part with the neat, bent or carriage-parasols' excellent decorations rightfully replaces fans, which otherwise provided a bare protection against true sunrays. Our old friend is the sun-umbrella (entoutcas) appears with every kinds of new decorations; with velvet, plush or motley colored decoration tapes, bows and balls on the various shaped, new shafts, with the latest - and very eccentric - decoration a small bird at the top, the umbrella cover extended on gold frames, at it's internal side opulent embroidery, flower bouquets or cat head. Everything favoured is allowed.

Tavaszi sétaruhák, kabátok, felöltők és vállgallér/Spring walking ensembles, coats, mantles and shoulder collar

Suvaroff gallér plüssből                                                   Divatos szoknya belseje

Plush Suvaroff collar                                                       Stylish skirt's internal side

Entoutcas és két kocsi-ernyő                                              Entoutcas és napernyő belsejében napraforgó virággal

Entoutcas and two carriage-parasols                                  Entoutcas and a parasol with inner turnsole flower

Tavaszi csuklyás és kerek kalap                                     Virág lepkével és bogyós ág kalapdíszek

Springtime bonnet and roundy hat                                 Flower with butterfly and berry branch hat decorations

 

Május 1.:

A divat pazarul osztogatja tavaszi ajándékait, úgy, hogy a lassanként közeledő tavasznak ugyancsak iparkodnia kell, hogy virágainak ragyogását túl ne haladja a divat színpompája! Már magukban a kalapok is provokálnak a virágokkali összehasonlításra; divatárúsnőink valóságos hévvel versenyeznek "eszmék" után. Minden egyes kalapnak egy-egy eszmét kell megtestesítenie és minden "szakavatott művésznő" csak arra büszke, hogy két egyenlő idom soha ne kerüljön ki keze közül, hanem minden kalapot egyéni műremekké alkosson, mely egyaránt feleljen meg az öltözéknek és annak aki hordja.

Bármily számosak és különfélék is az idomok, mégis két főcsoportra oszlanak; a kerek idomok keskeny széllel és a széles karimájúak többé-kevésbé magas fővel. A kalapok ékítéséhez szalag, virág, toll dús anyagot nyújtanak; a művészet csakis a választásban, az összeállításban rejlik, ide illeszteni, onnét elvenni, ottbe-, onnan lehajlítani miként épp az egyéniség kívánja, azért nem szabad az adott mintát egyszerűen csak másolni, hanem minden egyes esetben helyesen alkalmazni.

Ez nem csupán a kalapokra szól, hanem az öltözék minden egyes részére vonatkozik és csakis ott lesz a csín ritkán megfejtve, hol szellem és ízlés követi ez alapszabályt, csak ott teljesül a feladat végképpen, melyet minden nőnek külön kell megfejteni.

A szalma és bázs kalapok minden színben ragyognak, a fonat minden képzelhető módon finoman és vastagon, sűrűn és áttörve mutatkoznak. Azonban véghetlenül kedvelik a kelme kalapokat is, egészen kelméből vagy szalma fővel, vagypedig fonott karima kelmével borított fővel. Ehhez első sorban tüll és csipke áll; sőt a fekete tüll és csipke nagy kerek kalapokhoz is alkalmasak. Az aranycsipke beldíszül is első sorban áll és néha az úgynevezett kasos idom kiálló karimájának egész belsejét ellepik; szeretik ezeket kissé meg is nyomni, hogy magasan álló csúcsos ívben keretezze az arcot.

Virágokban nincs hiány. Az aranyos érzike vonta magára a figyelmet és virágokkal telt ágai, melyek arany tollakként hatnak, könnyedén véve körül gyöngéd zöld leveleivel a kiválasztottak díszét képezi. Azonban azért a rózsa is megtartja helyét, bármennyiszer válasszanak valamely más virágot királynővé; teljes lombozattal vagy egészen anélkül, mindig kedves díszítéket képez és könnyen alkalmazkodik a legkülönfélébb elemekhez is.

A rózsa után következik a boglár, a díszíték birodalmának nyílt kedvence. Mindenütt található egészen keskeny szalagokból, valamint kissé szélesebb szalaghurkokból és végekből simán vagy árnyaltan, egyenként vagy csoportokban, önállóan vagy csipkékbe rakva; a boglár képezi a jelen legnagyobb fantáziáját kalapok, főkötők, kendők és egész öltözetek számára. Három, négy vagy több keskeny szalag összefoglalva egyúttal kedvelt kötszalagot is képeznek a kis csuklyás kalapokhoz és a színek összeállítása az áll alatt vagy oldalt való kapcsolás módja csinos változásokra ad alkalmat. A kiálló kasos karimának belső díszítékével e kötszalagok a legsajátszerűbb jellegét képezik a jelen kalapdivatnak.

A szalagok különben is kiváló helyet foglalnak el; a kerek boglárok (rosette) mellett mutatkoznak a hurkok és a gyakran használt szalag csokrok, melyeket se elől, se hátul, hanem kissé előre hajolva, oldalt alkalmaznak. Az atlasz, ottomán és tafota szalag sem hiányzik, azonban a kiváló kegy a bársony felé fordul, mégpedig nem csupán selyem vagy gyapot szöveteknél, hanem még a lenge nyári kelméken is, mint batiszt, moll, patyolat és organtin, előnyben van a bársony, mint soronként alkalmazott díszíték csokroknak, gallérok, ujjhajtókák és csúcsos derekakhoz.

A könnyű nyári bársony alkalmasint meg fogja állni helyét a bársony derekakhoz és vékony kelméknél. Annyi bizonyos, hogy a bársony és a zsenília patyolat a nyári dísz kiválasztottjaihoz tartoznak. A szép virágok és a nagy bársony gömbök, vagy a virágszerű zsenília pettyek domborúan lepik el az átlátszó patyolat alapot, mely csíkos vagy egyéb hímes, de eltérő színű aljat enged látni. E gyönyörű kelme egészen feketén vagypedig ezüstfényű fehérrel a patyolat alapon a legdrágább burkonyok közé tartozik minden képzelhető idomban; kapható azonban színesen is és dús alkalmat nyújt mindennemű hatásteljes összeállításhoz. Sőt még napernyőkhöz is alkalmazzák. Hűvösebb napokhoz - és nálunk a május néha hűvös szokott lenni - is jelölt ki a divat melegítő burkonyokat. Félretéve a prémes köpenyt, a hosszú kényelmes köpenyeket vesszük elő lágy gyapotkelméből, vagypedig a rövid burkonyt, melyhez török sált vagy divatos török kendőt vehetünk, minőket az ipar minden árban, rajzban és szövetben szolgáltat.

A karcsú, fiatal alakok szeretik a hosszú felsőkabátot "Redingote". Durva szálú kelme szép gombokkal a legkedveltebb anyagot képezi. A rövidebb zubbonyokat - jaquettek - kissé finomabb szövetből egészen úgy hordják, mint a férfiak, sőt, hogy semmi különbség se legyen köztük, tehát a férfiszabók készítik oldal- és mellzsebbel, kiegészítve az állógallér és selyemgallér által és még a beleszúrt tű sem hiányzik. A lehetőleg szintén férfias külsejű kalapot szalag és csatt s legfeljebb még rövid toll díszíti. Ezt nevezik "fashionable all-right" jelmeznek, melyhez skót kockás kabát szolgál kiegészítésül egyszerű szegéllyel.

A ráncolt musquetaire kesztyűk most is általános kegyben állnak svéd bőrből vagy selyemből.

A topánok egyszerűbbek lesznek, ezekre nézve a napi parancs: halvány glaszé bőr, minden tűzdelt díszíték nélkül, csupán fekete varratok és feketén körülvarrott fűzőlyukak. Végre mégis érvényesül a kényelmes, alacsony sarok és a kerek orr.

Egyszerű marad a hajfodrozat is, ámbár az angol bog többé nem képez egyeduralmat. A jól állás határoz itt is, hogy az előhajat egyes vagy kettős választékba rendezzük-e és a hátsó fejfodrozat magasabb vagy alacsonyabb legyen-e. De az egész fodrozat a tulajdon hajjal rendezendő vagy ha már nagyon ritka kevés álfonattal, mellyel azonban csakis a hiányzót szabad pótolni.

1. May:

Fashion magnificently shares spring's gifts, so, the slowly approaching springtime must really hurry, that the shine of the flowers aren't overgone by fashion's color brilliancy! Yet even hats provoke in themselves to set against flowers; our modistes compete with real ardor for "ideas". Every single hat must embody one-one idea and every "practiced artistess" is only proud, if two same shape never leaves her hands, but to create every hat into a unique piece of art, which answers the requirements of both to the ensemble and to who wears it.

However countless and diverse the shapes are, but still divided into two main groups; roundy shapes with narrow brim and wide brims with more or less high top. To decorate hats ribbon, flower, feather serve an opulent material; art only hidden in option, arrangement, add in here, take off from there, there bend in, down from there, as presonality claims, this is why the concrete sample musn't be simply copied, but in every single case adopt it correctly.

This isn't only appertain to the hats, but to every single detail of the attire and neatness is only rarely solved there, where spirit and taste follows this basic rule, the task is only completed there, which has to be solved by every woman separately.

Straw and baige hats are bright in every color, the plait appears in every thinkable method gently and thickly, dense and open-worked. But fabric bonnets are immensely favoured too, wholly from fabric or with straw top, or else plaited brim with fabric covered top. For this at first place tulle and lace serves; even black tulle and lace are suitable for big roundy hats too. Golden lace as internal decoration stand at the first place, and sometimes wholly fills the so called kasos shape's out-pointing brim's inner side; they prefer to press these slightly, to frame the face in high standind darted bend.

We don't lack of flowers either. Golden laburnum flower draws attention to itself and it's flowerfull branches, which impress as golden feathers gently surrounded by it's light leaves, forms the decoration of the electeds. But however, rose keeps it's place, no matter how many times some sort of other flower is chosen as queen; with full leafage or wholly without it, always forms the favoured decoration and easily adapts to the most various items too.

After roses rosettes are next, the direct darling of fashion's realm. We can find it everywhere from narrow ribbons, also from slightly wider ribbon loops and endings, plain or shaded, apiece or in groups, singly or setted in laces; boglar forms the day's greates fantasy for hats, caps, kerchiefs and full dresses. Three, four or more narrow ribbons joined, in addition create the favoured tie-ribbon for the small bonnets and the colors' assemblage under the chin and the method of side attachment offers opportunity for pretty alterations. With the internal decoration of the kasos hats these tie-ribbons create the most peculiar character of recent hat-fashion.

Otherwise ribbons take a special place; beside of the roundy rosettes loops appear too and the often used ribbon-bows, which neither in front, nor back, but slightly bending to the front, setted aside. Atlas, ottomane and taffeta ribbons don't lack neither, but the excellent grace turns towards velvet, but not only for silk or cotton fabrics, but even on the frothy summer fabrics too, as batiste, mull, lawn and organdy, velvet is priored as line-by-line setted trimming as bows, collars, cuffs for darted bodices.

The light summer velvet eventually will keep it's place as velvet bodices to sheer fabrics. Thus much is certain, that velvet and chenille lawn are the chosen summer decorations. The pretty flowers and big velvet balls, or the flowerish chenille dots convexly scatter the sheer lawn basic, which permits to show stripy or other printed, but different colored skirt. This light fabric on wholly black or else on silver highlighted white on lawn foundation, is amongst the most expensive mantles in every thinkable shape; but colored is available too and offers an opulent opportunity for every kind of effective assemblages. Furthermore even used for parasols too. For cooler days - and sometimes May can be very cool here - fashion marked out warm mantles too. Putting aside the fur coat, we bring out the long, comfortable capes from soft cotton fabric, or else the short mantle, to which we can sort Turkish shawl or stylish Turkish kerchief, what industry provides in every price, motif and fabric.

The slender, young figures love the long outer-coat the "Redingote". Robustic fibred fabric with neat buttons forms the most favoured material. The shorter coats - jaquettes - from slightly finer fabric are wholly worn like men do, furthermore, to have no difference between of them, so man-tailor makes these with side- and bosompockets, supplemented with standing collar and silk lapels and even the tie-pin isn't ignored either. The preferably also manly hat is decorated with ribbon and buckle and at most with a short feather too. This is called the "fashionable all-right" costume, to which tartan coat serves as accessory with simple hem.

The gathered musquetaire gloves are generally in good grace from Swedish leather or silk.

Boots are becoming simplier, for this the daily order is: pale glacé leather without every stithed decoration, only black seams and blackly stitched lace-holes. Finally after all the comfortable, low heels and roundy toe-caps prevail.

Hair-dressing remain simple too, but the English-bunch isn't autarchy anymore. Well fittingness determines here too, that the front hair is aranged into single or dual parting and the back coiffure should be higher or lower. But the whole coiffure is arranged by own hair or if very rare with little fake-plaits, but whit it only the missing must be replaced.

Tavaszi séta öltözékek és felöltők                                                     Burkony török sálból

Spring walking dresses and mantlets                                                 Wrap from Turkish shawl

Divatos frizurák/Stylish coiffures

Kalap tollal                          Szalmakalap tüll fővel        Csipkekalap szalma fővel   Csuklyáskalap kelméből

Hat with feather                   Straw hat with tulle top     Lace hat with straw top       Fabric bonnet

Különféle toilette tárgyak/Various toilette accessories

 

Október 1.:

A divat máris serényen működik a házi és utcai öltözékek előteremtésében a legközelebbi időszak számára, ama hetekhez, melyket tulajdonképpen se nyárnak, se ősznek nevezni nem lehet.

Száz- meg százféle kelme várja a szabást, mint Soleil, Gros de Paris, Cachemire, Tricotina, Merino, Croisé, Cheviot, stb. ismert és ismeretlen neveikkel, melyek kivétel nélkül posztószerűt jelentenek. E többnyire sima, vagy legfeljebb árnyalattal hímes kelmék véghetlenül dús választékot nyújtanak a legsötétebb színárnyalattal. A sötét, majdnem feketének látszó kelmék ismét nagyon kedveltek s apraja-nagyja egyenlő buzgalommal választja magának. A tarka összeállítások, a dús rajzok sima kelméhez, az eltérő színű derekak kissé háttérbe léptek az egészen sima és egyféle kelméből készült öltözékek előtt. Az angol jelmez az egészen dísztelen ruházat jellegét képviseli: kifogástalan testhez állás és az egyszerű redőzet lágy simulékonysága a simának látszó szoknya fölött helyettesítenek minden díszítéket s a szabad kelmeszéleket legfeljebb néhány tűzdelt vonal veszi körül. A sima deréknak szűken kell borulnia a törzsre és csípőre, de anélkül, hogy szorítaná és ily ruhadarabot csakis nagyon járatos kéz csinálhat. Mindamellett a szoknyához bodrozott blúzderekat is viselhetünk bőr övvel.

Kevésbé bajosnak az elkészítésben és eszerint igénytelenebb az alak karcsúságát illetve, mely a fönn említett angol jelmez első feltétele, mutatkoznak a lebbenyderekas öltözékek számtalan változataikkal, mint előing vagy mellénybetét, ráncolt vagy hasított lebbeny, rövidebb vagy hosszabb ráncdús tunika a mindig ráncolt szoknyához, mert a ráncok minden szoknya idomításánál első sorban állnak, a különféle szélességű, helyzetű és beosztású rakottránctól kezdve a három-négyszeres öbölráncig betolt legyező részekkel.

A lágy, sötét gyapotkelmék díszítéséhez mi se oly alkalmas, mint a különféle szélességű paszomány és zsinór. Ezeket feketén vagy színt-színhez használjuk, sőt kissé világosabb árnyalatokhoz ecru színt, gyakran pedig különféle szélességeket tetszetős fokozatban, sőt néha sujtásokat csinos csoportozatokban.

Ezekhez bodrozott selyem előinggel és bársony hajtókával ékített derekat csatol, könnyebb szövetek díszítékéül, melyekhez több színben csillogó selymet használnak a kedvelt Changeant, mely folyvást kegyben áll és melyet már gyapotszöveteknél is használnak.

A kis zárt kalapok vagy lágy és kerek, vagypedig szögletes főket mutatnak. Összhangzásban az öltözék sötét színárnyalataival, e kalapok többnyire szürkék, vannak azonkívül fecskekékek, sötét palackzöldek és vidrabarnák arany csillámlással. A csinos bodrozathoz legjobban simul a bársony, a díszíték pedig a legkülönfélébb, minden elgondolható érc ékekkel.

A ruhák ékítéséhez lapos paszományzsinórt használunk különféle szélességben, amellett divatos a selyem és bársony ékítés is. Gyöngynélküli paszomány zseníliával ruhákra szinén kedvelt ékítmény, őszi és téli köpenyek ékítéséhez zsenílai rojtot használnak marabuval, hátsórésze díszítéshez pedig agráf díszítést.

Az őszi és téli idényre a nemez-, posztó- és bársonykalapok kedveltek - plüsskalapokat alig láttunk. Legújabbak a magas tetővel, elől széles karimával ellátott nemezkalapok, a karima hátsó része keskenyebb; szürke, drapp, gránát, zöld, dohányszín és fekete színben, elől bokrosan díszítve világos színű strucc vagy utánzott tollakkal, selyem vagy bársony szalaggal körülfoglalva.

1. October:

Fashion immediately busily acts in producing house and street attires for the nearest season, for those weeks, which actually can't be called neither summer, nor autumn.

Hundred and hundred kinds of fabrics are waiting for tailoring, such as Soleil, Gros de Paris, Cachemire, Tricotina, Merino, Croisé, Cheviot, etc. with their known and unknown names, which invariably mean cloth-like. These mostly plain or at most printed with a shade offer an immensely opulent assortment with the darkest colors. The dark, almost black fabrics are again very prefered and young and old selects these with equal ardor for themselves. Motley assemblages, opulent motifs for plain fabrics, different colored bodices  are slightly de-emphasized by wholly plain and one kind of fabric made dresses. The English costume represents the wholly unadorned clothing's aspect: excellent fitting and the simple drapery's soft pliancy above the simple looking skirt replace every sort of decoration and the plain fabric edges at most only surrounded by some stitched lines. The plain bodice must cover the body and hips tightly, but without squeezing it and only a very expert hand can make such garment. However to the skirt we can wear frilled blouse bodice too with leather belt.

Lesser difficult whilst making, and accordingly demanding in regard of the figure's slenderness, which is the formerly named English costume's first condition, peplum bodiced dresses appear too with their countles alterations, as chemisette or vest insertion, pleated or split peplum, shorter or longer plait-opulent tunique to the always pleated skirt, because pleats for every skirt's arrangement are priored, beginning from the various width, placed and setted pleated ruffle to the three-fourfold boxpleats with added fan-parts.

To decorate soft, dark cotton fabrics nothing else is such suitable as the various wide passemantery and braid. These are used in black or color-to-color, furthermore for slightly lighter shades ecru colored, and often various widths in neat ranks, even sometimes soutaches too in charming groups.

To these we attach frilled silk chemisette and velvet lapel embellished bodice, as decoration for lighter fabrics, to which in more color bright silk is used, the favoured Changeant, which is constantly in countenance and which is even used for woollens too.

The small closed bonnets either display soft and roundy, or else square tops. In harmony with the ensemble's dark color tones, these bonnets are mostly grey, but there are swallow blues, dark bottle greens and otter browns with gold glance. To the pretty coiffure velvet sleeks the best, and the decoration is the most various with every thinkable metal embellishments.

To embellish dresses we use flat passemantery braid in different width, beside of this silk and velvet embellishments are stylish too. Beadless passemantery with chenille also favoured for dress trimming, for decorating autumn and winter mantles chenille fringes are used with marabou and as for back part decoration ageraffe embellishments.

For fall and winter seasons felt, cloth and velvet hats are prefered - we could hardly see plush hats. The latests are made with high top, in front wide brim felt hats, the brim's back part is narrower; grey, drab, garnet, green, tobacco color and in black colors, in front decorated bushy with light colored ostrich or mock-feathers, tiered with silk or velvet ribbon.

Őszi séta- és háziruhák, uti- és gyászöltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Autumn walking and house dresses, travelling and mourning attires for ladies and children

Őszi kerek kalapok és csuklyáskalapok/Autumn roundy hats and bonnets

 

Október 15.:

A kelmékről és színeiről a lényegesebbet már múlt számunkban megsúgtuk olvasóinknak; említettük, hogy a régi szövetek közül egy se lett végképpen háttérbe szorítva, hogy azonban a sima posztószerű szövetek az első helyet foglalják el. Hol a tűzdelt vonalak nem elegendők, ott a paszomány és a zsinór szép díszítéket képez, azonban a teljes bodrok és kicsipkézett tafota vagy faille rézs szeletek szebbek. A szőrmék közül a vidra és a hód bőre foglalja el az első helyet, a sínai fehér kecske fürtös gyapját pedig bélésül használják.

Az őszi burkonyokhoz bélésül a kockás vagy csíkos changeant selymet használják az atlasz helyett. Múltkor azt is említettük, hogy a bársonyt is nagyon kedvelik kisebb-nagyobb csuklyás- és kerek kalapokhoz. A szürke, sötétzöld, kék és barna árnyalatok mellett a vörösbarna és terracotta színt kedvelik a leginkább.

15. October:

About fabrics and colors we have whispered the most importants in our previous brochure; we have mentioned, that amongst the former fabrics nothing had become completely effaced , but that the plain cloth-like fabrics are priored. Where stitched lines aren't enough, there passemantery and braid forms a nice trimming, but full ruffles and scalloped taffeta or faille bias tapes are prettier. Amongst the furs otter's and castor's skins are priored, and sinai white goat's curly wool is used as lining.

As lining for autumn mantles checked or stripy changeant silk is used instead of atlas. We have mentioned last time, that velvet is very favoured for smaller or bigger bonnets and roundy hats. Beside of grey, dark green, blue and brown tones the reddish brown and terracotta colors are favoured mostly.

Őszi-téli séta, látogatási és szalon öltözetek/Fall-winter walking, visiting and salon ensembles

 

November 1.:

Jelen számunk leginkább köpenyekkel és burkonyokkal foglalkozik és nagy választékot nyújt azokból.

A hosszú köpenyeket már régebben kezdték kedvelni és jelenleg ez foglalja el az első helyet; mellette a Havelok ismét kezd érvényesülni.

Az ifjúság megmarad a testhez álló rövid kabát vagy az ezt megközelítő dolmány mellett. A kedvelt kelmék double, mousse, egy vagy kettős színoldalú (deux faces) diagonál és matelassé; e kelmékhez "Iris" nevű sárgás, bodros szövet csatlakozik, mint újdonság.

A hátul mindinkább dúzosabban álló szoknya miatt egészen új köpenyidom keletkezett, mely hátul rövid lebbenyként végződik és a hosszú előrészekhez csinos vonal által kapcsolódik, mely a hátsó redőzetet veszi körül.

A tavalyi köpeny sima, hosszú hátrésze a derék végéig érő hasíték által bővült. A rojtok 10, 17 sőt 20 cm szélesek a köpenyekhez, a keskenyebbek ruhák díszítéséül szolgálnak, sőt a nemezkalapok széles karimáját is előnyösen ékítik.

Gombokban se szenvedünk hiányt, mik azok közt az áttört, zöld rozsdás vagy színesen zománcolt érc gombok állnak első helyen. Ugyanilyenek a köpeny kapcsok, melyeket az öveken is hordanak.

Téli burkonyként a magas szőrmegallérok fognak szolgálni. Azonban ezeknek díszét nem kapcsok és forgók, hanem paszomány képezi. Nagyobb köpenyekhez és szörmedíszíték nélküli kabátokhoz apró gallérokat veszünk áttűzdelt béléssel. Mindkettőt a zsinóron függő csinos karmantyú kísér szőrméből. A karmantyút zsebekkel rendezik és különféleképp díszítik.

E kis karmantyúkhoz a jerseyvel és flanellel bélelt hosszú bőrkesztyűk csatlakoznak szőrme kézelővel és kapoccsal, vagypedig szőrme béléssel a csuklón; a rugacs szalag, kapocs vagy rugó kapcsolat nagyon kényelmessé teszi.

A kalapoknál a zsenília képezi az újdonságot. A kalapok idoma és díszítéke a legváltozatosabb.

A fiú köpenyeknél a hát egészen sima vagy rövid bevágású, míg kisleányoknál magasabban vagy mélyebben rendezett ráncokkal történik némi változatosság, mint paszomány, zsinór, rojt, stb. díszíték támogat. Szőrme szeletek mindkettőnél előfordulnak. Nagyobb fiúk a havelokot hordják.

1. November:

Our recent brochure mainly deals with capes and mantles and offers a big muster of these.

Long capes started to be favoured formerly and recently this is priored; beside of this Havelok begins to prevail again.

Youth remains beside to the close fitted short coat, or the nearing dolman. Favoured fabrics are double, mousse, one or two grain-sided (deux faces) diagonal and matelassé; to these fabrics "Iris" called yellowis, frilly fabric joins in, as novelty.

Due to the back increasingly bustled skirt a wholly new mantle arisen, which at the back ends as short peplum and to the long front parts attached by neat lines, which surrounds the back drapery.

Last year's cape's plain, long black breadth flared with a slit reaching up to waist's end. Fringes are 10, 17, even 20 cm wide for capes, narrowers serve as dress decorations, furthermore fairly embellishing felt hat's wide brim too.

We don't lack of buttons neither, amongst these the open-worked, green rusty or colorful enamel metal buttons are priored. The same are the cape clips, which are worn on the belts too.

As winter wrap the high fur collars shall serve. But these aren't decorated by clips and pins, but passemantery. For bigger capes and unfurred coats we pick up tiny collars with stitched lining. Both are escorted by the neat fur muff hanging on a cord. Muffs are arranged with pockets and ornated variously.

To these small muffs jersey and flanel lined long leather gloves join in with fur cuff and hooks, or else with fur lining around the wrist; elastic band, hook or spiral closure make these very comfortable.

On hats chenille forms the novelty. Hats' shape and decoration are the most diverse.

On boys' capes the back is wholly plain or with a short slit, while little girls' with higher or lower arranged pleats a little alteration is formed, which is supported by passemantery, braid, fringe, etc. trimming. Fur slices appear on both. Bigger boys wear havelok.

Sétaruhák felöltőkkel és télikabáttal                                                        Havelok

Walking dresses with mantlets and winter coat                                        Havelok

Karmantyú és téli prémezett kesztyűk/Muff and winter fur lined gloves

Ezüst gomb és érc gomb zománc festéssel/Silver button and metal button with enamel painting

Köpenykapcsok/Cape clips

Zsenília paszomány-rojtok felöltők díszítésére/Chenille passemantery-fringes to adorn mantlets

Felsőruhák leányoknak és havelok kisfiúknak/Outergarments for girls and havelok for boys