Budapesti Bazár 1884

2015.07.13 10:30

Április 1.:

A tavaszi divat - megelőzvén az ébredő természetet - egész pompájában áll előttünk. Különösen figyelmet érdemelnek a tavaszi idényre igen kedvelt, divatos hosszú, testhez simuló felsőruhák (paletók) gyönyörű, ízléses kiállításban fekete, sima és virágos selyemből, divatos "Soleil" kelméből selyem béléssel, csipkével és paszománnyal ékítve. Elegáns divatos burkonyok (mantillák) csipkével, gyöngyös paszománnyal díszítve, selyem béléssel gazdagon csipkével ékítve, a burkonyok finom Soleil kelméből készültek ízléses kiállításban; bársony, brokát ajour kelméből selyem béléssel, gyöngyös paszománnyal és finom selyemcsipkével díszítve. A burkonyok nyakrésze összekapcsolató érc-csattal van ellátva, melyhez díszként egy lakatocska is szolgál. A tavaszi rövid kabátban legdivatosabb a drapp és szürke szín, ezen igen csinos kiállításban kaphatók atlasz béléssel. Hosszú kabátok posztóból, testhez álló esőköpenyek drapp, szürke és fekete színben.

A kelmék színe igen változatos, a mindig kedvelt "Cheviot" kelme mellett - mely világos és sötét színekben kapható - kedvelt és divatos tavaszi kelme a "Creppe" drapp, szürke, bronz zöld és barna színben, "Melange" igen szép, divatos kelme elnevezéséhez hasonló színben, világos- és sötétebb kék színben, sötét- és világosdrapp színben, "Noppaies" sötétkék, fekete, drapp, világos szürke színben apró fehér pontokkal, "Nouveautés" szederjes szürke és drappszínű kelme, "raye Nouveautés" keskeny és széles csíkkal szőtt kelme világos és sötét színekben, sötétbarna és vegyes színű csíkozattal.

1. April:

Springtime fashion - taking the lead over waker nature - stands before of us in all it's finery. Special attention should be honored to the springtime very favoured, stylish long, body sleeking outergarments (paletots) in beautiful, tasteful assemblages from black, plain and floral silk, from the fashionable "Soleil" fabric with silk lining, embellished with lace and braid. Elegant stylish wraps (mantles) decorated with lace, beaded braid, with silk lining opulently embellished with lace wraps made from the fine Soleil fabric in tasteful assemblages; from velvet, brocade ajour fabrics with silk lining, decorated with beaded braid and fine silk lace. The mantles' neck part is supplemented with a detachable metal-snap, to which as decoration a lock served. For spring short coat the most fashionable are drab and grey colors, these are available in very neat arrangements with atlas lining. Long coats from cloth, close fitted raincapes in drab, grey and black colors.

Fabrics' color is very diverse, beside of the always favoured "Cheviot" fabric - which is available in light and dark colors - favoured and stylish spring fabric is the "Creppe" in drab, grey, bronze green and brown colors, "Melange" is a very pretty, stylish fabric in it's name alike color, light and darker blue color, dark and light drab color, "Noppaies" in dark blue, black, drab, light grey colors with tiny, white polca-dots, "Nouveautés" a purple-blue greyish and drab toned fabric, "raye Nouveautés" a fabric darned with narrow and wide stripes in light and dark colors, with dark brown and motley toned stripes.

Tavaszi séta öltözékek nőknek és gyerekeknek/Spring walking ensembles for women and children

 

Július 15.:

A divat kormányát már évek óta a képzelet vezeti, mely folyton újabb meglepetésekkel árasztja el híveit. A jelszó: "újdonság" ha lehet olyat, melynek nincs párja és e jelszó mellett a legkülöncebb, sőt a legrútabb is megjelenhet a divat és élet piacán, nem törődve azzal, ha másnapra ismét eltűnik is, hogy új kérészeknek adjon helyet!

A múlt évi tavasz óta a sárga és aranyos virágok vannak kegyben. Ki eléggé szerencsés volt, hogy a kékelő Földközi-tenger kies partjain láthatta az aranyvirágú, ragyogó érzikéket és akácokat, az könnyen felfoghatja, hogy az ily aranyos virágágak kívánatos díszt képeznek. Egy élelmes divatárúsnőnek az az elméje támadt, hogy e virágok nagy bugait apró ágakká alakítsa, melyek aztán patyolat vázakon ernyőként terjednek szét a kalapon. Ezt az eszmét érvényesítették úgy ibolyákkal, sármákkal, rózsabimbókkal és nefelejcsekkel, de azért mégis a sárga virág győzött. A divat színe sárga, mert ez a szerelem színe.

Ez a szín a szalagokra is átszállt és az aranyszínű bársony vagy ripsz csokrok színesen virítanak ki a fekete csipkék közül.

Ez ugyan mind igen jó és szép, csakhogy nem mindenkinek áll jól. A sárga szín a barnáké; csak kevés sötétszőke tűri a ragyogó sárgát, a gyöngéd szőkéktől végképp meg van tagadva és ezek helytelenül cselekszenek ha a "divattal tartanak". Még a ragyogó piros szín, mely a sárga árnyalat mellett leginkább érvényesül, a lángpiros pipacs se oly veszélyes szőkéknek, mint a sárga és díszítékkel kellően enyhítve, némileg hordható.

A nyári idény gyönyörű kelméket nyújt. A pamut foulard, patyolat és selyem mellett a könnyű, lenge gyapotkelmék szerepelnek, különféle petyekkel, körökkel, félholdakkal, csillagokkal, stb.

A csipke és a bársony folyvást érvényesül a díszítékek közt.

A ruhák idomát illetve, a fiatalság kiválóan kedveli a sima szoknyát, melyet rézs és hosszráncok élénkítenek. Komolyabb hatású a hosszú, csúcsos kötény, melynek csúcsa majd előközépen, majd oldalt hull az apró volántokkal ékített szoknya szegélyéig.

A felcsípett tunika mellett a karcsú kabátidom is megállja a helyét; nem minden alakhoz illő ugyan, de épp azért kiválóan úrias, hol karcsú termetet talál.

Mindenki ismeri az egyes apróságok értékét, mik az öltözéket kiegészítik; a kesztyű színe - a hölgyek kizárólag hajtókás kesztyűt viselnek svéd bőrből vagy selyemből - és a napernyő színétől egészen a harisnya színéig, mert a fehér már rég nem divat többé.

Végre a magas sarok teljesen elvesztette évek hosszáig tartott uralmát és visszatérünk az okszerű sarokhoz, remélve, hogy többé nem kerülnek oly vészthozó tévútra.

A csipke és hímzések a nyári öltözékek kiváló díszét képezik, lapunk csaknem minden számában találnak kedves előfizetőink öltözékeket részint egészen csipkéből összeállítva, vagy csipke felsőruhával, csipke volántokkal díszítve.

15. July:

Fashion's wheel is guided by imagination since years now, which continually assails with newest surprises it's beliveres. The catchword is: "novelty" if possible such, which is impair and beside of this catchword the oddest, even the ugliest can appear on fashion's and life's market, doesn't care about, if the next day again disappeares to give room for new ephemerals!

Ever since last year's spring yellow and golden flowers are in countenance. Who was lucky enough to view from the blueish Mediterranean scenic sea cost the golden floral, bright laburnums and acacias, they can easily understand that such golden flowers form a desired adornment. A knowing milliner had the idea, to form these flowers' big bunches into little branches, which afterwise on cambric frames spread out as parasols on hats. This idea was validated with violets, grass lilies, rosebuds and forget-me-nots, but still the yellow flowers won. Fashion's color is yellow, because this is love's color.

This color had transfered onto ribbons too, and gold colored velvet or reps bows bloom out colorfully amongst black laces.

Although all of this is fine and nice, but doesn't suitable for everyone. Yellow color is the brunettes'; only little of the blonds can tolerate bright yellow, from the tender blonds it's completely denied and they do wrong if they "follow fashion". Even the bright red color, which is the most effective beside of yellow, the flame reddish poppy isn't that dangerous for blonds, like yellow and properly eased with this decoration, slightly wearable.

Summer season offers sumptuous fabrics. Beside of the cotton foulard, cambric and silk the light, frothy cotton fabrics appear, with various dots, rounds, crescent moons, stars, etc.

Lace and velvet on and on prevail among decorations.

In regard of the dresses' shape, youth exceedingly favoures the plain skirt, which is excited with bias and lengthwise pleats. The long, darted apron has a more serious effect, which's dart either at the front middle, or falls down at the side to the skirt's hem adorned with small volants.

Beside of the plaited tunique the slender coat shape comes through; although not becoming for every figure, but due to this masterfully ladyfied, where finds slender figure.

Everyone knows the value of certain accessories, which supplement our toilettes; from the color of the gloves - ladies exclusively wear turn-down cuff gloves from Swedish leather or silk - and the parasols' all up to stockings' color, because white isn't stylsih long ago anymore.

Finally the high heels had lost the reign kept for many years and we return to rational heels, hoping, that these shall never lead us to dangerous astrays.

Lace and embroidery form summer dresses' excellent adornments, almost in every brochure of our magazine our dear subscribers find ensembles partly arranged wholly from lace or with lace outergarment, adorned with lace volants.

"Garden party" öltözetek/"Garden party" ensembles                   Divatos sétaruhák/Stylish walking dresses

Divatos harisnyák, hosszúszárú kesztyű, kihajtókás kesztyű és félkesztyű

Stylish stockings, long "opera" gloves, cuff gloves and mitts

 

Október 1.:

Divattudósításunk címéhez - midőn e sorokat írjuk - s ha végigsétálunk a főváros sétányain azt gondolnánk, hogy a sétáló hölgyek "Flora" ünnepét ülik, látván a szép nyári toiletteket, fehér és rózsaszín ruhákba öltözködve a hölgyeket; csaknem tévedésnek mondhatánk e címzetet. A lábaink alatt recsegő fák levelei azonban mást jósolnak és a kirakatok a Váci és Koronaherceg utcában a szép népdal első sorára figyelmeztetnek: "Az idő már őszre jár".

A divat a természet csábjainak nem engedelmeskedvén megmaradt rendes menetében; a múlt évben az őszi divat teremtői a lágy, sötét gyapotkelmét ajánlották, most ellenkezőleg, a raktárakban ruganyos, éles kelmét találunk angol Serge és Loden elnevezéssel, darócból szőve. A kelmék azonban csakis a "daróc" címet nyerték, mint újdonságot, szövésük mégis a legfinomabb, minőségre nézve a legszebb kelmék. Előállítható loden kelméből a legszebb öltözék, láttunk a raktárban testhez álló, szép, olcsó kabátkákat, esőköpenyeket nevezett kelméből sötét színekben.

A paszomány díszítés nagy szerepet foglal el az őszi és téli öltözékek kiállításában. Az öltözékek díszítésénél azt tapasztaltuk, hogy a paszomány szalag (Borten) a plisséráncokba rakott ruhák alját a divatból leszorítja, s helyét szűkre szabott szoknya foglalja el paszomány szalaggal körülvarrva. A legyezőráncok költséges előállítása indította a divat kezelőit és készítőit arra, hogy a ruhák aljához a plisséráncokat csak mint betétet használják díszül.

1. October:

Our fashion article's title - as we write these lines - and if we walk through the capitol's promenades we might think, that strolling ladies celebrate "Flora's" festive, seeing all the nice summer toilettes, the ladies dressed into white and pink dresses; we could say this title is a mistake. But tree's leaves rasping under our feet forecast something else and the windows in Váci and Koronaherceg streets warn us to the first lines of the nice folk-song: "Time is close to fall".

Fashion disobeying nature's charms remained in it's ordinary round; last year autumn fashion creators had recommended soft, dark cotton fabrics, now the contrary, at the stores we find elastic, intense fabrics under the names of English Serge and Loden, woven from sackcloth. But the fabrics only gained the title of "sackcloth", as novelty, but their weaving is the finest, in regard of quality the most beautiful fabrics. From loden fabric the prettiest ensemble is producible, we saw at the store close fitted, nice, cheap coats, raincapes from the noted fabric in dark colors.

Passemantery trimming takes a big place in the assemblages of fall-winter frocks. We had noticed at frocks' trimming, that passemantery tape (Borten) forces down pleated ruffle dresses' skirts from fashion, and replaced by skimpy tailored skirt stitched all around with passemantery tapes. The costly producing of fan-pleats had impulsed fashion manipulators and makers to only use pleated ruffles as inserted decoration for dresses' skirts.

Őszi sétaruha Borten szalagos szoknyával          Téli házi- és sétaruhák berakott plissével díszített szoknyákkal

Autumn frock with Borten taped skirt                 Winter house and walking frocks with inserted pleat skirt trimming