Budapesti Bazár 1889

2015.08.01 07:59

Január 15.:

A fiatalságnak szánt lenge báli kelmék közül a rózsaszín, fehér, halványkék és halványzöld tüllök játszák a kiváló szerepeket, mégpedig többé nem selyemre, mint azelőtt, hanem nagyobb lengeség miatt erős tüll alapra munkáljuk. A legtöbbnyire viasz gyöngyökkel és virágindákkal behímzett tüllökhöz hasonló krepp és selyempatyolat (gaze) csatlakozik, valamint ezüsttel átszőtt tarlatán és Pompadour ízlésben nyomtatott moll. Egyszínű patyolat a csíkoknak és pettyeknek ad előnyt. E báliruhák készítése a lehető legegyszerűbb. Három-négyszeres szoknyák, melyek közül természetesen csak a legfelső színes, míg a többi hozzá illő sima szövetből készül, sűrűn bodrozva, de legtöbbnyire felcsípetlenül hullanak, gyakran minden szegett szél nélkül. Nagyon kedvelik a teljes bodor mellett a keskeny szalagokat, vagypedig egy széles szalagot széldíszíték gyanánt, mely igen szép hatású, ha a szalag a kelme hímzése közt kígyózva megy föl és le.

A kanyarított derékból, mely csúcsos kivágásával csakis a fiatal asszonyok komolyabb öltözékénél állta meg a helyét, az ifjúság számára csakis a blúzdíszítékkel, széles vállszalagokkal kiegészített fűződerék marad meg; de amazt különbenis kiszorítja a széles szalag- vagy kelmeöv alá boruló, rövid, kerek derék. Az öv, mely helyett teltebb termetek inkább keskeny szalagot vesznek, tetszés szerint oldalt vagy hátul kapcsolódik moiré vagy ripsz szalag alatt, mely azonban el is maradhat. A derékdíszítéket különösen kendők vagy vállazók képezik. A szalagok nagyon érdekes kibővítését, rendes közökben alkalmazott és a szoknyát díszítő szalagvégek képezik. A csokordíszíték különösen kettősszínű szalagokból, mint rózsaszín és zöld, zöld és kék, kék és rózsapiros, halványlila és olajszín versenyzik a virágokkal, ezek közt legújabb a köténydísz és félöv.

A hajat koszorúk és félkoszorúk díszítik - ezek közül a legfelső lombkorona - az övcsokrocskának nem szabad hiányoznia. A sárga virágok mellett, minők a nárcisz, sárga viola, szironták, tavaszi kankalin, százszorszép, stb. előnyben részesülnek az egészen kinyílt lapos rózsák, a fehér napvirág, az olasz sármák, jácintok, ibolyák és orgonavirágok, különösen pedig az üdezöld lombok magányosan, míg a virágokat gyakran ezek nélkül használják és csokrokkal kötik össze, e célra különösen hatásosak a halvány sárgászöld bársonyszalagok. A fiatal nők inkább tollakat és tolldíszítéket hordanak, mint virágokat, a hajban pedig a görög ezüst és arany abroncsokat, gyöngyöket vagy homlokdíszeket (bandeaux), melyeket oldalvást tollforgó tart. A tollrendezések közt figyelmet keltenek a múlt évben annyira kedvelt japáni bogáncs utánzatok, eltérő színnel festett csúcsokkal.

A drága selyemkelmék, különösen széles virágos csíkokkal, szintén a nők számára maradnak.

15. January:

Among to the youth consecrated frothy ball fabrics the pink, white, pale blue and pale green tulles play a prominent role, namely not onto silk anymore, like before, but due to bigger frothyness worked onto stiff tulle foundation. To the mostly wax beaded and flower garland embroidered tulle, similar crépe and silk-cambric (gauze) join in, also silver darned tarlatan and Pompadour genre printed mull. Unicolored cambric gives priority to stripes and dots. These ball dresses' tailoring is as simple as possible. Three-four layered skirts, amongst which naturally only the upmost is colored, while the others are made from matching plain fabric, densely ruffled, but mostly fall unplaited, often without every hem trim. Beside of the full ruffle the narrow ribbons are very favoured too, or else a wide ribbon as hem trimming, which has a very neat effect, if the ribbon amongst the fabric's embroidery goes up and down snakily.

The curved bodice, with it's darted cut for young women only copes with their formal toilettes, as for the youth only with blouse adornment, wide shoulder sash setted corselet bodice remains; but otherwise this is displaced by the short, roundy bodice lapped under a wide sash or fabric belt. The belt, instead of this stout figures preferably sort narrow ribbon, by choice closed at the side or back under moiré or reps sash, but this can be ignored too. Bodice decoration is espcially formed from kerchiefs or berthes. Sashes' very interesting enlargement is even gaps setted and skirt adorning ribbon tails form. Bow adornment, especially from dou-colored ribbons, like pink and green, green and blue, blue and rose red, pale lilac and olive compete with the flowers, amongst these the latest is the apron trimming and half-belt.

The hair is ornated with wreaths and half-wreaths - amongst these the upmost is foliage - the belt bouquet musn't lack. Beside the yellow flowers, as daffodil, yellow violet, ranunculus, spring cowslip, daisy, etc. the full opened flat roses, the white sunrose, the Italian grass lilies, hyachints, violets and lilac flowers are priored, and especially the fresh leaves singly, but the flowers are often used without these and tied into bouquets, for this purpose specially suitable the pale yellowish-green velvet ribbon. Young women preferably wear feathers and feather ornament, than flowers, and in the hair Greek silver or gold bands, pearls or forehead adornment (bandeaux) which are supported aside by feather pin. Amongst the feather arrangements, the last year prefered Japanese thistle imitations with different dyed edges get the attention.

The expensive silk fabrics, especially with wide floral stripes, also remain to women.

Báliruhák sima szoknyával és dúzzal fiatal leányoknak és hölgyeknek/Ball toilettes with plain skirts and bouffant for young misses and ladies

 

Február 1.:

Folytatva múlt számunk divattudósítását, ezúttal mindenféle apróságokkal ismertetjük meg olvasóinkat, melyek báli- vagy társasöltözékekhez megadják a helyes sikket.

Kezdjük a harisnyákkal. Ámbár a selyemharisnyák a legúriasabbak, azért a fil d'ecosséból és pamutból szövöttek is szalonképesek, különösen áttört rajzzal. Minden világos színű ruhához hasonszínű harisnya szükséges, ha fehér ruhát színes csokrokkal, stb.-vel ékítünk, úgy a harisnyát ugyanezen árnyalatból kell választani, fehér harisnya csupán egészen fehér öltözékhez engedhető meg.

A folyvást csúcsos, mélyen kivágott cipő Pompadour sarkat mutat, de melynek lagújabban bearanyozottnak s eltérő színűre festettnek lennie nem szabad. Fénymázas, glacé vagy aranybogárbőr a legdivatosabb, díszítékül finom gyöngyhímzés vagy szalagcsokor szolgál a cipőn és rugacspánton egyaránt.

Ámbár a divat nagytanácsa már rég elhatározta a tournure végét, azért mégis vígan éli világát, ámbár nagyon szerény terjedelemben. Ha abroncsot húzunk a ruhába, úgy a felső legfeljebb 30, az alsó 40 cm hosszú. Abroncs nélkül a ruhákhoz dúzszoknya kell, melyet nem lenge öltözékekhez lószőrből vagy kemény patyolatból, hanem jól keményített shirtingből vagy batisztból, sőt fehér ripsz szeletből is készítenek. Tudvalevő, hogy e szoknyák elől és oldalt simán borulnak és csupán alul díszítvék, míg ellenben a hátsó szélt egészen fel a boncig sűrűn redőzött, 3-4 fodor fedi. A legkedveltebb díszíték a csipke. Mindamellett az ily shirting, batiszt vagy selyemszoknya nem teszi feleslegessé a felsőszoknyát*, melyet az ing és lábravaló díszítékével egyező díszíték ékít. A ráncos ruhaszoknyák ellenére az ily szoknya mégis megőrzi szűk idomát.

Fiatal hölgyek a kivágott ruhákhoz szívesen hordanak színes szalagot a nyakon, boglár csokorral a tarkón, fiatal nők pedig bársonyszalagot művészi csattal előközépen. A gyémánték nagyobb szerepet játszik, mint valaha és mint hajdan ezüstbe foglalják. Vígaszul azoknak, kik nem bírnak drágaköveket, kárpótlást nyernek a reneszánsz ízlésű, bájos arany nyakékekben és az annyira jól álló burgundi gyöngyökben. A közérdek újra élénkké vált a gránátok és türkiszek iránt, előbbiek arany, utóbbiak ezüst foglalatban; mindkét ék különösen fiatal leányoknak való.

A legyezőket illetve különös súlyt fektetnek. Ezek majd Rococo, majd pedig Renaissance ízlésűek és gyakran drágakövekkel ékítvék, míg ellenben a bronz ék kevés díszítéket mutat. Ellenkező esetben a csipkével, hímzéssel, csillámmal vagy festéssel díszített legyezők egyszerű, halvány favázt mutatnak. A toll mindig a legfőbb díszítéket képezi, különösen össze nem tolható, kerek legyezőknél. Aki nem kedveli az arany vagy ezüst legyezőláncot, keskeny szalaggal helyettesíti nehéz selyemből, melynek hurokját csokor rekeszti hosszú hurokkal és végekkel.

Legeslegújabb újdonságul báli kelméknél megemlítjük a nagylyukú selyem borsó-tüllt, sötét vagy világos színekben, továbbá a halványcsíkos selyempatyolatot, melyet néha arany szálak emelnek. Mindkét kelméhez ecru felsőruha szükséges könnyű selyemből.

*Illemszoknya

1. February:

To continue our last brochure's fashion article, this time we foreshow all the various accessories to our readers, which give the proper chic to ball or social ensembles.

Let's start with the stockings. Although the silk stockings are the most ladyfied, but the fil d'ecossé and cotton weavings are presentable too, especially with open-worked motif. To every light toned dress similar colored stockings are necessary, if a white dress is adorned with colorful ribbons, etc., then the stockings must be sorted from the same color, white stockings are only allowed to wholly white dresses.

The on and on pointed, deeply cut shoes display Pompadour heels, but lately this mustn't be gilded or dyed to different color. Polished, glacé or golden beetle skin is the most stylish, as adornment fine beaded embroidery or ribbon bow serves, equally on the shoes and elastic bands too.

Although fashion's grand consultant had long ago decided the tournure's end, but still lives happily after, although in a very reduced extent. If hoops are inserted into the dress, then the upmost at longest 30, the lower 40 cm long. Unhooped dresses require a bouffant skirt, which to unfrothy dresses not from horse-haircloth or stiff cambric, but from starched shirting or lawn, even made from white reps tapes too. It is known, that these skirts fall simply in front and at the sides and here only adorned at the bottom, but on the other hand the back breadth all the way up to the waistband covered by densely gathered, 3-4 ruffles. The most favoured adornment is the lace. Natheless such shirting, lawn or silk skirt doesn't lack the under-petticoat, which is embellished equally with the chemise's and drawers' trimming. Despite of the plaited overskirts, a dress like this still preserves the tight shape.

Young ladies to cut dresses willingly wear colored ribbon on their necks, with rosette bow at the scruff, and young women velvet ribbon with artistic buckle at the center front. Diamond embellishment plays a bigger role, than ever before and as erstwhile cased in silver. As consolation for those, who can't afford gemstones, find satisfaction in the Renaissance genre, charming gold necklets and the very becoming burgundy pearls. The public weal again got active towards garnets and turquoises, the priors in gold, the latters in silver casings; both jewels are especially suitable for young misses.

In regard of the fans, a great emphasis is on. These as Rococo, and as Renaissance genre and often embellished with gemstones, but on the other hand the bronze frame displays little decoration. Else the lace, embroidery, sequin or painting adorned fans display a simple, pale wood frame. Feather is always the supreme adornment, especially on unclosable, roundy fans. Who's not fond of gold or silver fan chain, a narrow ribbon replaces it from heavy silk, which's hook is covered by a bow with long loops and tails.

As the very latest novelty among ball fabrics we mention the big holed silk pea-tulle in dark or light colors, furthermore the pale striped silk-cambric, which sometimes raised by gold threads. Both fabric requires the ecru outergarment from light weight silk.

Társasági cipők, kocsibavaló felcipő és gránát ékszer szett/Social shoes, carriage over-boot and garnet jewelry set

Nyakbodrok és csokros gallérdísz/Neck ruffles and bow collar-embellishment

Báli kiegészítők (legyezők, zsebkendők, retikül és virág ékítmények)/Ball accessories (fans, kerchiefs, reticule and flower adornments)

Csíkos selyem kosztüm alsószoknyák és fehér shirting alsószoknya/Striped silk costume petticoats and white shirting petticoat

Rövid illemszoknya, kosztüm szoknya belső elrendezése és egy társasági uszály belseje felül dúz párnával és abroncsokkal, balayeusel az uszályszegélyen/Short under-petticoat, a costume skirt's internal arrangement and a formal train's inner setting with upmost bustlepad and hoops, balayeuse at the train's inner hem

 

Május 15.:

Május hava előpostája a fürdőidénynek s ez a hónap az előkészülődések hónapjának nevezendő. Május hava után közeledik az idő, midőn a családok a kedves otthont elhagyva, sokan kedvtelésből kéjútra kelnek és más világrészt keresnek fel. Mások megrongált egészségük helyreállítása végett enyhülést és gyógyulást fürdőben keresnek. Sok gondot ad ilyenkor a hölgyeknek toilettjük összeállítása, hogy többféle kívánalmaknak megfelelhessen.

Mai számunk szolgál erre nézve útmutatással, többféle összeállításban mutatunk be utiöltözéket, különösen mellénnyel készültek a legcélszerűbbek utiruhának. Az utiruha legyen színben és kelmében egyszerű ugyan, de azért előkelő szabású és a szürke divatszín mindig alapszíne marad az utiruháknak, a kelmék közül legjobban megfelel a cheviot, beige és a daróckelme, ezekből a ruhák kabátkával készülnek. Fürdőben vagy városban sétához selyemből vagy más sávolyozott kelméből viselünk mellényt a kabátkaderékhoz. Krémszínű vagy sárga pikéből is elegánsak a mellények.

15. May:

May month is the fore-mail of the bathing season and this month can be declared as the month of preparations. After May that time is nigh, when the families are leaving the pleasant home, many by amusement take the pleasure trip and visit other continents. Others due to their ruined health seek for relief and healing to recover at bathing places. It is a big issue for the ladies this time to arrange their toilettes, to serve the various requirements.

Our present brochure serves in this regard with direction, we display travelling dresses in various assemblages, especially the vest insertions are the most practical as travelling dress. Although the travelling dress must be in regard of color and fabric simple, yet elegantly tailored and the grey fashion color always will remain the basic color for travelling dress, amongst the fabrics the most propers are cheviot, beige and sackcloth fabric, from these the dresses are made with jackets. At bathing place or summer resort for walking the vest is worn from silk or striped fabric to the jacket bodice. Vests are elegant from créme colored or yellow pique too.

Utiruha és utiköpenyek/Travelling dress and travelling capes

 

Július 1.:

A nyári divat jelszava: "hiú pompa". A kelmék, díszítékek, kalapok, sőt még a burkonyok is szokatlan tarkaságot mutatnak, úgy, hogy a szemnek szoknia kell a sajátságos összeállításokat.

A crépe lisse és crépe de chine nagy szerepet játszik a nyári öltözeteknél. A szoknyáknál egyelőre megmarad az egyszerű redőzet. Semmi, dúz, semmi dudor és a kelme csakis itt-ott, véletlenül látszik redőzve lenni, vagypedig csokrok, boglárok, stb. emelik kissé, elől és oldalt meglehetősen szűk, míg ellenben a hátsó ráncokat két vagy három rövid acélabroncs, mégritkábban kis párna támogatja.

A derekakat illetve három fő idom nyilvánul: az övvel végződő rövid derék, a hosszú lebbenyderék, melyet gyakran pántokra vagdalnak - mindkettő hátul gomb- vagy fűzőkapcsolattal -  és a szoknya rátéttel hosszabbított derék, utóbbi gyakran elől rövid otthonkarészeket mutat, míg ellenben az oldal- és hátsó szélek egyszerű kabát szerint rendezvék és az alsóruha szegélyéig hullanak le. A nyáron gyakran alkalmatlan magas állógallér mindinkább helyet ad a lehulló csipkének vagy nyakbodornak kreppből, tüllből, csipkéből, stb., mely a kerek vagy többé-kevésbé mély nyakkivágást körülveszi és legyezőszerű mellbodorban végződik. A sima szűk ujj is ritkább lesz; magas golyó, bunkó idom, dudorok - utóbbiak többszörösen ismételve - alsószélen a keskeny bonc, a széles hajtóka, a többé-kevésbé dús csipkekézelő, ez a mai ujj.

Kalapnak és burkonynak nem szükséges többé, hogy a ruha színével összhangozzanak. Úgy látszik, hogy a nyár összes nyári pompáját szórta a kalapokra. A laposfejű, széles karimájú szalmakalapok, melyek a kánikulában a parányi csuklyákat fogják helyettesíteni, teljesen elfedettnek a pompás virágkoszorúkkal és csokrokkal, melyekről gyakran hosszú indák lógnak le a karimán. Dudorozott, színes tüll vagy krepp itt-ott helyettesíti a virágokat, míg ellenben a szalagdíszíték teljesen hátra szorul.

A festői, kényelmes függő ujj a hosszú tavaszi köpenyről a rövid burkonyra ment át, melyet meleg időre borsótüllből készítenek, hímzéssel ékített selyem díszítékrészekkel.

A többszörösen egymásra boruló gallérokból álló rövid burkonyok gyakran egészítik ki az esti sétaöltözékeket.

A napernyőknél megkülönböztetendők a közönséges használatra való és a parádés ernyők. Előbbiek csíkos vagy kockás selyemmel borítvák és kampós szárakkal látvák el. Utóbbiaknál világos selyem, csipke és patyolat nyilvánul, utóbbi tarkán és hímezve, míg ellenben a csipkék gyakran aranyszállal húzvák át.

1. July:

Summer fashion's catchword: "vain splendor". The fabrics, adornments, hats, even the mantelets too display an unusual diversity, so the eyes must get used to the odd assemblages.

Crépe lisse and crépe de chine play a prominent role amongst summer attires. The skirts temporarily remain with the simple drapery. No bustle, no pouff and the fabric only here and there as accidentally appeares to be plaited, or else bows, rosettes, etc. raise slightly, in front and at the sides quite tight, but the back plaits are supported by two or three short steel hoops, more rarely by a small pad.

In regard of the bodice three main form appears: the short bodice ending with a belt, the long peplum bodice, which is often cut into straps - both with button or lace closure at the back - and the added skirt gore elongated bodice, the latter often displays short jacket parts in front, but the side and back parts arranged as short coats and fall down to the hem of the underdress. The standing collars, often inappropriate during summer, are growingly replaced by falling lace or neckruffle from crépe, tulle, lace, etc., which frames the rounded or more or less deep neck cut and ends in fan-shaped jabot. The plain, tight sleeve is becoming a rarety too; high ball, club-shaped, pouffs - the latters multiple repeated  - at the bottom with narrow band, wide cuff, more or less opulent lace wristband, this is the sleeve of the day.

Hat and parasol aren't essential anymore to be in harmony with the dress' color. It would seem, that summer had scattered all of it's summer finery on hats. The flat top, wide brim straw hats, which shall replace the tiny bonnets during summer heat, are wholly covered by the sumptuous flower wreaths and bouquets, from which often long sarmentums fall down off the brim. Pouffy, colorful tulle or crépe here and there replace the flowers, but the ribbon adornments are wholly neglected.

The picturesque, comfortable hanging sleeve from the long spring cape altered to the short mantelet, which in warm weather made from pea-tulle with embroidery embellished silk decoration parts.

The short wraps made from severally overlapped collars often accessory the evening walking attires.

Amongst the parasols the common usage and the parade parasols should be distinctioned. The priors are covered by striped or checked silk and supplemented with a hook shaft. On the latters light toned silk, lace and cambric appears, the latter is colorful and embroidered, but the laces are often darned with golden thread.

Nyári öltözetek/Summer attires

Tavaszi-nyári kalapok és napernyők/Spring-summer hats and parasols

 

Augusztus 1.:

Amint a politika nagyvilágában merülnek fel kérdések, melyek a fejedelmeket, minisztereket és diplomatákat foglalkoztatják, éppen úgy van az a divat nagyvilágában is, a divat minisztereit már most is foglalkoztatják azon kérdések: milyen határozatot hoznak az őszi kelmék színe felett, az öltözékek, kabátkák, felöltők, kalapok formái felett; tanácskoznak e felett Párizsban, Londonban, Bécsben, sőt Budapesten is. Az előmunkálatok ezekre nézve már megkezdődtek, szeptember havában közölni fogjuk az eredményt és reméljük, hogy kedves előfizetőink az előterjesztéseket egyhangúlag elfogadják.

Mai számunkban addig is a nyári divat egy kis töredékét hozzuk, megemlítjük ismételten, hogy milyen kelmék a legalkalmasabbak utiruhákra. Az utiruhák leggyakrabban szürke vagy barna árnyalatú, csíkos vagy kockás gyapotszövetből készülnek. Ehhez a színes vászongallér, hozzávaló kézelővel. Hegyes vidékre darócot veszünk. Az egyszerű reggeli zubbonyhoz gyapot vagy pamut flanel alkalmas; míg ellenben reggeli öltözékhez fehér batisztot vagy suraht veszünk csipke halmazzal és hímzéssel; továbbá halványlila, stb. szalagdísszel. E pongyolához parányi főkötőt, vagypedig fantasztikus kalapot viselnek. Fiatal leányok és gyermekek reggeli öltözékéhez szürke vásznat szeretnek svájci karton díszítékkel, sőt utóbbit nehéz ruhákhoz is veszik és rikító színes, fekete díszítésekkel enyhítik. Kalapokat a sokat hordott helgolandi mellett, kerek japáni szalmát és barnás paramit hordanak. A díszítéket virágok, moha vagy lombkoszorúk képezik, ha pedig csokrokat választunk szalagból vagy patyolatból, úgy ezeket csupán a karimán rendezik és nem a főn.

A nyomtatott és hímzett batiszt mellett a valódi indiai hárs-selymet kedvelik hímzéssel vagy fekete bársony díszítékkel. Fehér ruhákhoz a sima szalag helyett rokokó ízlésűt viselnek virág indákkal és csokrokkal fehér alapon, vagypedig egymásra hulló, 6 cm széles, fehér szalagokat, melyeket a széles övön egymásra tűzünk és hátul csupán egyszer hurkolunk. Kedveltek a fehér és fekete öltözékek is. Az ernyők hatalmas terjedelműek, a díszesebbek hárs-selymet, az egyszerűbbek pamutszövetet mutatnak, melyek tekintet nélkül a ruhára kockásak vagy hímesek.

A Marie-Antoinette kendő ismét megjelent, de jóval hosszabb csúcsokkal és nem hátul, hanem elől-hátul keresztben véve és oldalt lehullva.

1. August:

As soon as issues arise in the great world of politics, which keep busy the royals, ministers and diplomats, the same is in the fashion's great world too, the fashion ministers are already busy with such issues: what order should be declared in regard of autumn fabrics' colors, over the ensembles', coats', mantelets', hats' forms; they are consulting over this in Paris, London, Vienna, even Budapest too. The preparations above these had already begun, during September we shall report the result and we hope, that our dear subscribers shall by common consent establish the submittals.

In the interim within the present brochure we present a little fragment of summer fashion, again we mention, what fabrics are the most suitable fo travelling dresses. The travelling dresses most often are made from grey or brown toned, striped or checked cotton materials. To this the colored linen collar with matching cuffs. To rocky land sort sackcloth. To the simple morning jacket carding or cotton flanel is suitable; but for morning gown white batiste or surah sorted with lace mass and embroidery; furthermore with pale lilac, etc. ribbon adornment. For this negligée tiny cap, or else fantastic hat is worn. For young misses' and girls' morning gown grey linen prefered with Swiss calico adornment, furthermore the latter is even sorted to heavier dresses too and softened by bright colored, black trimming. Hats beside of the many worn Helgoland, roundy Japanese straw and brownis Paramit are worn. Decoration formed by flowers, mosses or leaf garlands, and if bows are setted from ribbon or cambric, then these are only arranged on the brim and not on the top.

Beside of the printed and embroidered batiste the genuine Indian linden-silk is favoured too with embroidery or black velvet trimming. To white dresses, instead of the the simple ribbon, rococo genre is worn with flower garlands on white basic, or else over-lapped, 6 cm wide, white ribbons, which are mounted on the wide belt and at the back only looped once. White and black assemblages are prefered too. The parasols are enormous sized, the adorneds display linden-silk, the simpliests cotton fabric, which are respectless to the dress checked or printed.

Marie-Antoinette fichu had appeared again, but with longer endings and not at the back, but crossed front and back and falling down from the side.

Pongyola öltözékek és társas öltözékek, reggeli főkötő           Séta- és utiruhák

Negligées and social ensembles, morning cap                       Walking and travelling dresses

 

Október 15.:

A formák egyszerűsége, a díszíték mérsékelt használata és a színek korlátlan szabadsága: ez jellemzi a mai divatot. A ruhák, köpenyek és kalapok bizonyos mintákat mutatnak ugyan, de azokat ízlés szerint változtathatjuk, hogy eleget tehessünk az egyszerű öltözék követelményeinek. Első helyen most is a sima szoknya áll, melynek szélét bársonyszalag, tűzdelt sorok vagy bevarrott zsinórok ékítik.

A derekak formái jóval változatosabbak, mert díszes szabásuktól függ az öltözék jellege. A sétaruhához előnyben részesül az angol minta, két soros gombkapcsolattal vagy otthonkarészekkel, mellénnyel és férfi nyakravalóval. A dúzos ujj még most is uralkodik, majd lelógva, majd dudorosan keskeny bonccal vagy széles kézelővel, még mindig megállja a helyét. A kelmék közül első helyen áll a posztó sima bársony díszítékkel, különösen skót szövetekhez. Ezek mellett újdonságot képeznek a posztószerű szövetek szélbordürökkel, ezeknek az a tulajdonságuk, hogy a csíkos, kockás és indaszerű rajzok a bordürökben az alaptól eltérőek. Sajátszerű a legújabb színvegyülék, vörösbarna sötétzölddel, halványkék szürkével. Leginkább a kék és szürke divatozik bézzsel a legsötétebb barnáig. Sötétzöld és Eiffel-piros. Utóbbit kabátokhoz is használják. Leginkább dívik a fekete díszíték, habár közte tarka paszomány és szines érc szálak látszanak is. Rojtok, zsinórok és hímzésen kívül tűzdelt posztó rátétek is mutatkoznak, nem csupán ruhákon, hanem kabátokon is, melyeknek mellényrészeit teljesen elfedik. A kabátok és a selyemből vagy plüssből készült köpenyek, rövid vagy hosszú kettős ujjakat mutatnak.

Kapcsolatul és díszítékül fokozatos nagyságú gombok vagy makkok szolgálnak. A kabátok színével - bársony, plüss, matelassé vagy double - a kalapok összhangzanak. Ezeknél a nemez első helyet foglal el, aztán következik a posztó, bársony és plüss. A csuklyáskalapokat zsenília díszíték ékíti és a kerek kalapoknál áttört karima látszik; a nemezkalapok bársony rátétet is mutatnak. A rakottráncú posztó karimákhoz dudoros fők csatlakoznak, míg a sima vagy bodros bársonykalapok eltérő bélést mutatnak. Két színű vagy skót bársonyszalaggal váltakozik, a kerek kalapokat hosszú strucctollak ékítik, a csuklyáskalapokhoz és birétomokhoz rövid strucctollakat, kakastollakat, elzászi csokrokat, szárnyakat, stb. vesznek, az előbbiekhez azonban színes kócsagok is csatlakoznak.

15. October:

The forms' simplicity, the reduced setting of adornments and the colors' unlimited usage: these characterize today's fashion. Although the dresses, capes and hats display certain models, but these can be altered according to favour, to fill every requirements of the simple garment. At first place now too the simple skirt stands, which's bottom is embellished with velvet tape, stitched lines or inserted braids.

The bodices' forms are far more diverse, because the garment's character depends on their fine tailoring. For walking dresses the English model is priored, with double row of button closure or jacket parts, vest and man cravat. The bouffant sleeve is still regnal too, as falling down, then as pouffy with tight band or wide cuff, still stands ground. Amongst the fabrics the cloth is priored with simple velvet adornment, especially for tartan fabrics. Beside of these the novelties are the cloth-like fabrics with edge bordure, these have that feature, that the striped, checked and scroll-like motifs within the bordures are vary from the basic's. The latest color shot is odd too, dark brown with dark green, pale blue with grey. Mainly the blue and grey are en vogue with beige up to the darkest brown. Dark green and Eiffel-red. The latter is used on coats too. The most stylish is the black trimming, although amongst motley braid and colorful metal threads appear too. Beside of fringes, cords and embroidery stitched cloth overlays appear too, not only on dresses, but on coats too, which's vest insertion is wholly covered by these. The coats and the silk or plush capes display short or long double sleeves.

As closure and as decoration gradual sized buttons or acorns serve. With the coats' color - velvet, plush, matelassé or double - the hats are in harmony. Amongst these the felt is priored, then next cloth, velvet and plush. Bonnets are embellished with chenille decoration and on the roundy hats open-worked brim appears; felt hats display velvet overlays too. To the pleated cloth brims pouffy tops join in, but the plain or ruffled velvet hats show different toned linings. Varys with two colored or tartan velvet ribbon, the roundy hats are embellished with long ostrich feathers, for the bonnets and baretts short ostrich feathers, cock feathers, elsassian bows, wings, etc. are sorted, but for the priors egrets join in too.

Téli sétaöltözetek és kabátok/Winter walking attires and coats

Téli kalapok és csuklyáskalapok/Winter hats and bonnets