Magyar Bazár 1885

2015.07.15 08:18

15. szám, Augusztus 1.:

Szövetek és öltözetek nyár derekára és ősz elejére.

Kétségtelen, hogy az ez idei nyári kelmék egészen újak és a múlt évben dívóktól a szokottnál is jobban különböznek. Étaminek, azaz kanavászszerű szőr- vagy cérnaszövetek, guipure-laine (dentelle du Soudan, dentelle crochet) egy csipkeszerű szőrkelme; nyomtatott étaminek és kanavásznak török minta alapokkal, crépe és créponné finom, puha szőrszövet, mely simulékony, mint a Jersey, de sokkal disztingváltabb, mint amaz - ezek a nyári divatszövetek. Ezekhez sorakoznak mindennenű csipkekelmék, nyers selyemfoulard valamint nyomtatott voile, batiszt, zephyr és satin. A díszítések és a készítésmód is rendkívül változatosak. Széles szőrguipure betétek például, melyek szélesebb étamine csíkokkal szabályosan váltakozva illesztettek össze szép alj elrendezést képeznek, melynek alsó befelyezése széles szőrcsipke. Elegánsak még szőrcsipke fodrok étamine drapériával, ehhez derék színes mintás étamineból; továbbá a nyers selyem hímzett fodrokkal, melyek úgy vannak elrendezve, hogy egymásra hulló aljakat utánoznak; 4-6 szőrcsipke fodor selyem aljon s végre a sima, úgynevezett "paraszt szoknya" sokféle változata, mely szoknya majd sima, széles hosszráncokba, majd plissé vagy öbölráncokba, vagy egyszerű húzott ráncokba van rendezve. Az alj néha 8 cm szélesen húzatik úgy, hogy szépen a csípőkhöz simul; megjegyzendő, hogy ezen ráncrétegek díszt képeznek és be nem fedetnek a derék által. Más aljak ellenben, melyek ráncokba rendeztetnek, 15 cm széles drapériát nyernek, mely hátul széles csokrokban végződik. A parasztaljakhoz majdnem általánosan écharpeokat viselnek, valamint az úgynevezett "Medicis" övet, mely főképp ifjú, nyúlánk alakoknak áll jól. Színes selyem écharpeok úgynevezett "bayadérek" is igen divatosak, főleg halvány színárnyalatokban. Természetesen nem minden szövet alkalmas a parasztaljakhoz s a szövet megválasztása ennélfogva nagy figyelmet és tapintatot igényel.

A hamis, többnyire selyemalj, melyre a mostani ruhák elrendeztetnek a szükséges abroncsokkal és hátsó tournure párnákkal vannak ellátva. E hamis aljnak átlátszó, könnyű szövetekhez különösen jónak, sűrűnek kell lennie, hogy az abroncsoknak és tournureknek nyoma se lássék keresztül. Ez utóbbiak nehezebb szövetekhez jobb, keményebb anyagból vannak, mint a könnyűekhez. A hamis aljban dívó apró fodrocska, mint "balayeuse" név alatt ismerünk, a világért se lehet többé fehér (csak éppen ha fehér ruhához használtatik), hanem a ruha színével azonos selyemből vagy szövetből és csipkéből készül. Ezen fodor alá jelenleg még egy 5-6 cm-nyi széles bársonyszalagot is szeretnek varrni, mely a fodor alatt láthatóvá válik.

A derekakra nézve épp oly kevéssé szólhatunk határozott divatról, mint az aljakat illetőleg. Viselnek rövid, kerek derekakat; rövid lebbenyderekakat, melyek köröskörül pántokba vágatnak ki; blousederekakat; derekakat hátul rövid, ráncos postillion lebbennyel s elől ráncozott vagy mellényszerű részekkel; "bébé" derekakat felsőrésszel és hegyes övvel, stb.

A legkedveltebb színek a kék és vörös, gyakran együtt is használva. Elegáns a kék ruha vörös csipkével, vörös csokrokkal, vörös díszítékrészekkel; a kék és vörös mintázott szövet, átlátszó kék szövet vörös alsóruha fölött, stb. Divatos színek még: az agyagszín, bézs, barna, mohazöld és olivaszín.

15th issue, 1. August:

Fabrics and dresses for mid-summer and early autumn.

Evident, that this year's summer fabrics are wholly new and even better vary from last year's en vogue as usually. Étamines, that is canvas-like woollen or thread fabrics, guipure-laine (dentelle du Soudan, dentelle crochet) a lace-like wollen material; printed étamines and canvases with Turkish motif basics, crépe and créponné fine, soft woollen, which is pliable as Jersey, but more distinguished, like that - these are summer fashion fabrics. To these join in every sort of lace fabrics, pure silk foulard also printed voile, batiste, zephyr and satin. Decorations and assemblage are remarkably diverse too. For example wide woollen guipure insertions, which with wider étamine tapes are attached together alternately in order forms a nice skirt arrangement, which's bottom finish is a wide woollen lace. Wollen lace ruffles are elegant too with étamine drapery, to this bodice from colorful printed étamine; furthermore pure silk with embroidered flounces, which are setted that way to imitate equitant skirts; 4-6 woollen lace ruffle on silk skirt and finally the plain, so called "rustic skirt's" various alterations, which skirt is arranged into plain, wide lengthwise folds, then in pleats or boxpleats, or else simply gathered pleats. The skirt sometimes is gathered 8 cm widely that way to nicely sleek to the hips; should be noted, that these pleat layers form the decoration and uncovered by the bodice. But other skirts, which are pleated, gain a 15 cm wide drapery, which at back ends in wide bows. To the rustic skirts almost generally écharpes are worn, also the so called "Medicis" belt, which is mainly becoming to young, slender figures. Colored silk écharpes, so called "bayaderes" are very favoured too, especially in pale tones. Naturally not every fabric is suitable to rustic skirts and thus the assortment of the fabric requires great attention and delicacy.

The false, mostly silk skirts, on which present dresses are arranged, are supplemented with the necessary hoops and back tournure pad. This false skirt for sheer, light fabrics must be especially fine, dense, that not one single trace seen through of the hoops and tournures. These latters for heavier fabrics are made from better, tougher materials, than for the lighters. The tiny pleats en vogue on false skirts, known as "balayeuse", not for all the world can be white no longer (only if used for white dress), but must be made from silk or fabric and lace in harmonious color of the dress. Under this pleat recently even a 5-6 cm wide velvet ribbon is also favoured to be stitched, which is visible from underneath of the pleats.

In regard of bodices we can as hardly tell about definite fashion, as in regard of the skirts. They wear short, roundy bodices; short peplum bodices, which all around cut into straps; blouse bodices; bodices with at the back, pleated postillion peplum and in front with pleated or vest-like parts; "bébé" bodices with upper part and darted belt, etc.

The favourite colors are blue and red, often used together. Blue dress with red lace, red bows, red trimming accents is stylish too; blue and red printed fabric, sheer blue fabric over red underdress, etc. Also stylish colors are: the clay color, beige, brown, moss green and olive color.

Sétaruhák parasztaljjal szőrszövetből és voiléból                Háziruhák szőrszövetből és etamineból drapériával

Walking dresses with rustic skirts from woollen and voile    House dresses from wollen and from etamine with drapery

Ruha nyers selymeből fodros aljakkal                           Krinolin

Dress from pure silk with ruffled skirt tires                    Crinoline

 

16. szám, Augusztus 16.:

Nem, tagadhatjuk, hogy a krinolin csakugyan létezik, ha nem is oly alakban és terjedelemben, melyben a második császárság alatt létezett. Ha elől elég keskeny is a nők alakja, hátul az alj határozottan eláll. Ezt többnyire csak a ruhákban alkalmazott abroncsok s felül felkötött "tournure" által érik el, azonban könnyebb becsomagolás kedvéért sokan mérsékelt bőségű, de azért mégis csak krinolint viselnek. Egy megfelelő hosszúságú és bő szoknyába két 171 és 165 cm bő abroncs alkalmaztatik, mit hátul a "tournuret" helyettesítő kis abroncsok kiegészítenek.

A krinolinnal együtt a spanyol szabású, azaz felül szívalakban kivágott derekak is megjelentek. Rendesen ezen kivágás csak eltérő szövetből, azaz krepp, tüll, krepp lissé, bársony, stb.-ből készült betétrész által van jelezve. A rövid kerek és szerény lebbenyű derekakon ezen kivágás mérsékelt; legjobban kifejlődik azonban a helyes lebbenyderekakon, valamint az igazi spanyol derekakon, melyek igen hegyesek s egészen lebbenynélküliek a csípőkön. Ezen derékforma nyúlánk alakok számára s könnyű szövetekből gazdag ráncozással dívik. Megjegyzendő, hogy a könnyű, átlátszó szövetekből kélszült derekak, valamint a csipkeszövet blúzok most ismét gyakran kivágott selyem alsóderekak fölé viseltetnek. Ezen alsóderekak ujjai nagyon rövidek, sőt gyakran egészen hibáznak s az ujjkerülő köré varrt csipke által helyettesíttetnek. A kivágott ruhákból különben is gyakran hibázik az ujj, s a ruha a görög tunikák módjára a vállon agraff által tartatik össze. Aki felsőkarját nem kívánja mutatni (mi sovány hölgyeknél gyakori eset), az válldíszt "epaulette"-t hordhat gyöngyök, szövetdúz vagy harang alakban alkalmazott ráncozott csipkéből, mit olykor szalaghurkok vagy gyöngyök ékítenek. Ez utóbbi ujjnem, a széles, ráncokba rendezett csipke, mely könnyedén majdnem szállongva a vállról a könyökre hull alá, az apró spanyol felöltőkön is dívik. Hegyes, azaz a válltól fogva hegyesedő előrészek hasonló hátrész "á la cloche" csipkeujjak, ez a legújabb párizsi "camil espagnol", mely ízlés és szeszély szerint színes bársony részekből, színes gyöngyökkel hímzett csipkével vagy egészen csipkéből selyem bélésrészekkel, vagypedig gyöngy grenadineből eltérő színű béléssel és chantilli ujjakkal készülhet.

Mindezek mellett az egyszerű angol ruhaforma mindig ízlésteljes, sőt sok igen elegáns nő a fentebbi újdivatú formákat mellőzve részben, de még feltétlenül is az angol ruha híve marad.

Még megjegyzendő, hogy a divatos kék és vörös színvegyület mellett most nagyon dívik a krém vagy ecru és vörös. Látni például vörös étaminet krém hímzéssel, vörös alsóruhákat krémszín csipke felsőruhával, stb. A vörös még mindig a divatszín. Vörös csokrok, écharpeok, sima vörös csíkok a ruhák alján, mindez igen elegáns s legújabb a vörös bagariabőr kesztyű.

16th issue, 16. August:

It cannot be denied, that crinoline indeed exists, if only not in such shape and volumen, like it existed durin the second empire. If in front women's figure is narrow enough, at the back the skirt distinctly stands out. This is mostly achieved only by hoops inserted into the dresses and by the above tied "tournure", but for the sake of easy packing many wear reduced volumed, but still crinolines. Into a proper long and wide skirt two 171 and 165 cm long hoops are setted, which are supplemented by smaller hoops replacing the "tournure" at the back.

Along with crinoline the Spanish tailored, that is at the upper side heart-shape cut bodices appeared too. Regularly this cut is indicated by different fabric, like crépe, tulle, crépe lissé, velvet, etc. made plastron part. On short roundy and moderate peplum bodices this cut is reduced; but the better emerges on darted peplum bodices, also on true Spanish bodices, which are very darted and wholly peplumless around the hips. This bodice shape for slender figures from light fabrics with rich pleats en vogue. Should be noted, that the light, sheer fabric bodices, also the lace fabric blouses now again often worn over cut silk corset covers. These corset covers' sleeves are very short, furthermore often wholly lacked and around the armhole replaced by sewn laces. Otherwise from cut dresses often the sleeves are neglected and the dress as Greek tuniques at the shoulders fastened by agraffes. Who doesn't wish to show her upper arm (which is a frequent occurrence for slim ladies), might wear shoulder adornment "epaulette" from beads, fabric pouff or bell shaped gathered lace, which sometimes is embellished with ribbon loops or beads. This latter sleeve genre, the wide, pleated lace, which easily almost floatingly falls down from the shoulders to the elbow, en vogue on tiny Spanish mantelets too. Darted, namely front parts pointing from the shoulders, with similar back part "á la cloche" lace sleeves, this is the latest parisian "camil espagnol", which according to taste and whimsy can be made from colorful velvet parts with colorful beaded lace, or wholly from lace with silk lining, or else from beaded grenadine with different toned lining and chantilly sleeves.

Beside of all of these the simple English dress form is always tasteful, furthermore very many elegant ladies ignore the noted new-fangled shapes partly, but even absolutely too, remain advocated to the English dress.

Still should be noted, that beside of the stylish blue and red compound, now créme or ecrue and red is very stylish too. For example we saw red etamine with créme embroidery, red underdresses with créme lace overdresses. Red is still the fashion color. Red bows, écharpes, simple red stripes on the skirts' bottom, all of these are very elegant and the latest is the red bagaria leather glove.

Divatos nyári sétaruhák/Stylish summer walking dresses

Társasági öltözetek gyöngyös epaulettekkel és különböző derék kivágásokkal/Social ensembles with beaded epaulettes and various neck cuts

 

19. szám, Október 1.:

Ráncderekak.

A jelenlegi divat egy szép és különösen jól álló újdonsága a ráncderék. Ezen ráncderekak tulajdonképpen csak bájos kelmedrapériák, melyek a test formájához alkalmazkodnak, azaz néhányan közülük csupán egy szövetrészből vagypedig két félből készülnek. Ezen lehetőleg varrásnélküli derekak természetesen csak puha, ruganyos szőrszövetekből készülhetnek s szoros magas vagy kivágott alsóderék fölött viseltetnek.

19th issue, 1. October:

Folded bocices.

Recent fashion's novelty is the nice and especially becoming folded bodice. These folded bodices actually are only charming fabric draperies, which adapt to the body's figure, namely some of these only made from one fabric piece or else from two half. These preferably seamless bodices naturally only can be made from soft, elastic woollens and worn over a tight high or cut corset cover.

Ráncderekak szőrkreppből, pekin velúrból és varrás nélküli kasmírból/Folded bodices from woollen crépe, pequin velour and seamless cashmere

 

23. szám, December 1.:

Divatos szőrmenemű.

A divat szeszélye a szőrmeneműeket csak kevéssé érinti. A jó, szép és ennélfogva drága prém egyszersmint tartós is és soha nem veszti el értékét, mert a divatnak alig van alávetve. Mindazonáltal egyes prémek olykor divatosabbak másoknál s alkalmazásuk formájára nézve is változik az ízlés.

Jelenleg bélésnek legkedveltebb a "petit gris" hermelin és róka. A hermelint többnyire elegáns női köpenyekhez és beléptikhez használják, míg a finom róka férfi bundákhoz vétetik.

A prémes köpeny alakjára nézve az uralkodó divat a mérvadó. Készíthetjük rotonde alakban kámzsával, hosszan és testhez állón, rövid felöltő, dolmány vagy paletó alakban, stb. Ugyanez áll a szövetekre. Esti, azaz színházi és estélyi köpenyek, melyek többnyire bővek és hosszúak mintázott szőrszövetből, cheviotból, kasmírból, stb.-ből készülnek; sétára agy látogatásra szánt rövidebb felöltők frisé szövetből, broché bársonyból, plüssből vagy ottomane brochéból vannak. Szegélyzésre leginkább dívik a hódprém és vidraprém. Ezek közül a legdrágábbak és legszebbek a labradori és kamcsatkai hód- és vidraprémek. Miután azonban áruk nem felel meg minden erszénynek, a divat a kevésbé gazdagokról is gondoskodott. Igen elegáns és sokkal olcsóbb a sealskin, továbbá a pézsmából utánzott sealskin, mely "castorette" név alatt ismeretes. Kedveltek még a skunks, opusszum, csincsilla (ez utóbbi föképp szürke toilettekhez kiválóan elegáns), a mosómedve és végre az annyira általánossá vált és ha jól van alkalmazva mégis mindig elegáns krimmer.

A karmantyúra és prémgallérokra nézve megjegyzendő, hogy az előbbiek igen aprók és vagy szövet és prémből, vagypedig két különböző prémből, mint például hód és sealskinből rendeztetnek el és zsebeket nyernek.

A gallér csak egy prémből és egészen prémből van. Többnyire csak széles hajtókás gallér gomboltatik a köpenyre, vagypedig széles kihajtott gallért varrunk az állógallérra. Csinos és divatos a boa is, valamint a vándorgallér prémből.

A szőrmeszegélyű utcai kosztümök a legkedveltebb viseletek közé tartoznak. Korcsolya öltözetek többnyire sötétkék vagy üvegzöld posztóból vagy más szőrszövetből készülnek szőrmeszegéllyel. E célra a legkedveltebb a mosómedve és az amerikai coboly. Ez utóbbi nem tévesztendő össze a szibériai cobollyal, mely többnyire csak férfi kabát gallérokhoz, uszálydíszekhez, udvari öltözetekhez használtatik. Az amerikai coboly nyestszerű prém, mely sokkal szebb a skunksnál. Ez utóbbit, valamint az oposszumot is kissé háttérbe szorítják a vidra-, hód- és nyestprémek.

A prémes utcai vagy korcsolya kosztümökhöz rendesen szőrmével díszített vagy egészen szőrméből készült kucsmákat vagy toquekat viselnek, melyek rendkívül jól állnak az archoz és szalaggal díszíthetők, vagypedig kétféle prémből is állíthatók össze.

Férfi bundák nyest, szibériai coboly, labradori hód vagy vidraprém gallérokat nyernek. Kocsi vagy vadász takarók virginiai róka-, csíkozott skunks-, cibet- vagy farkasprémmel béleltetnek. Igen szépek az egészen medvebőrből készültek is.

23rd issue, 1. December:

Fashionable fur.

Fashion's whims only touches the furs little. The good, nice and thus expensive fur at the same time durable too and never looses it's value, because it's hardly under of fashion. In spite of that some furs sometimes are more fashionable, than others and in regard of their usage form taste changes too.

Recently as lining the most favoureds are the "petit gris" ermine and fox. The ermine is mostly used for elegant female capes and entrées, but the fine fox is sorted for men's pelisses.

In regard of fur coats shape the regnal fashion is the standard. We can make it in rotonde shape with hood, long and close fitted, in short mantlet, dolman or platetot shape, etc. Same applies to fabrics too. Night, namely theatre and evening capes, which are mostly loose and long, are made from printed woollen, cheviot, cashmere, etc.; shorter mantelets meant for walking or visiting are from frisé fabrics, broché velvet, plush or ottomane broché. For trimming the most stylish are the castor fur and otter fur. Among these the most expensive and the most beautiful are the Labrador and Kamchatka castor and otter furs. But since their price isn't suitable for every purse, fashion took care of the lesser riches too. Very elegant and more cheaper is the sealskin, furthermore sealskin imitation from musk, which is known as "castorette". Also favoured are skunks, opossum, chinchilla (this latter is mainly elegant for grey toilettes), the racoon and finally the so common become and if used well still always very elegant krimmer.

In regard of muffs and fur collars we should note, that the firsts are very tiny and made either of fur and fabric, or else from two different furs, like for example arranged from castor and sealskin and gain pockets.

The collar is made from only one fur and wholly from fur. Mostly only a wide lapel is buttoned on the cape, or else a wide rolled collar is sewn onto the standing collar. Boa is neat and stylsih too, also the carrick collar from fur.

Fur edged street costumes are amongst the most favoured wears. Skating dresses are mainly made from dark blue or bottle green cloth, or from other woollen with fur trim. For this purpose the most preferd are the racoon and American sable. This latter mustn't be mistaken with Siberian sable, which mainly is used for man coat collar, train trimming and court dresses. The American sable is a marten-like fur, which is much more beautiful, than skunks. This latter, also the opossum are slightly effaced by otter, castor and marten furs.

To the furred street and skating costumes reguralry fur trimmed or wholly fur made busbies or toques are worn, which are remarkably becoming to the face and can be decorated with ribbon, or else arranged from two kinds of fur.

Men pelisses gain Siberian sable, Labrador castor or otter fur collars. Carriage or hunting blankets are lined with Virginia fox, striped skunks, Zibeth or wolf fur. The wholly bear fur products are very fine too.

Téli séta- és korcsolyaruhák/Winter walking and skating frocks

Színházi belépti köpenyek, karmantyú és toque/Theatre entrée wraps, muff and toque