Magyar Bazár 1886

2015.07.18 12:11

7. szám, Április 1.:

"Ismerd meg önmagadat!" ez a mai divat jelszava és aki ezen jelszó szerint öltözködik mindenesetre elegánsnak nevezhető. Hisz a divat manapság minden alakról és korról gondoskodik. Magas és kicsi, nyúlánk és erős alakok, jól kifejlett hölgyek és gyengéd légies termetű leánykák egyaránt válogathatnak újdonságai között és ha rosszul öltöznek, ennek oka bizonyára nem a divat, hanem saját tapintatlanságuk.

A tavaszi divat ez egyszer nem folytatása a télinek, amint azt rendesen tapasztaljuk, hanem mint egy új fejezettel szolgál, mit tanulmányozni mindenesetre érdemes. A parasztaljak például, melyek tavaly oly általános kedveltségnek örvendtek, egyelőre nyugalomba helyeztettek és helyettük a drapírozott aljak, többé-kevésbé gazdag ráncokban rézsentesen felszedett tunikák, magas fodrok, csípődrapériák, écharpe elrendezések dívnak.

A készítésmód természetesen a szövet által is befolyásoltatik. A tavaszi szövetek három részre oszlanak, azaz: a kártolyfonál, vigogne és étamine szövetekre, melyek sokféle változatai főképp szürkében és őzszínben dívnak. A finom csíkosak és kockásak határozottan kedveltebbek az egészen simáknál, mely utóbbiakkal különben többnyire összeállítva szerepelnek.

Derekakra nézve a sima lebbenyderék sokféle változatban dívik. Némelyik elütő szövetből készült betétrészeket mutat, mások hátul a lebbenyben ráncokat vagy hurkokat nyernek, még mások dupla előrészeket (azaz hosszabbakat mellény és rövidebbeket zeke alakban) vagy rövid előrészeket oldalt kezdődő övvel, kerekített előrészeket ráncozott betétrésszel vagy hegyes, nehéz, mintázott szövetű betétet mutatnak fel.

Az aljak, azaz a selyemből, félselyemből, lüszterből vagy satinból készült alsóaljak 210-230 cm bővek és rövid abroncsokat, valamint (az angol ruhákat azonban kivéve) balayeuseket nyernek, mely utóbbiak a ruha színében pamutsatinból, batisztból, perkálból vagy surahból készülnek.

Az angol ruhák semmi más dísszel nem bírnak, mint többszörös tűzéssel, más stílű öltözetek azonban szalag, paszomány, bársony, surah s még Isten tudja hányféle ékítményt nyerhetnek. Fiatal hölgyeknek igen jól áll az egészen sima derék, széles, színes szalaggal vagy mintázott bársonnyal befedett állógallérral. E dísz oldalt csokor alatt csukódik.

A zsinórozás, sujtáskivarrás, szőrszalag dísz, egyszóval minden ami paszomány rendkívül elegáns. Magától értetődik, hogy e dísznek mindig az öltözet színével kell bírnia.

7th issue, 1. April:

"Know yourself!" this is today's catchword and who dresses according to this catchword at any rate can be declared as elegant. Because fashion recently makes provision for every figure and age. Tall and small, slender and stout figures, well developed ladies and tender etheric girls equally can sort amongst it's novelties and if they dress improperly, this is surely not due to fashion, but to their own indiscretion.

Springtime fashion this once is not the continuation of winter's, as we regularly notice, but as offering a new chapter, which is worthy to study leastwise. For example the rustic skirts, which were rejoiced by such general fondness last year, temporarily are reposed and instead drapery skirts, more or less in opulent plait biasly picked up tuniques, high flounces, hip-draperies, écharpe arrangements are en vogue.

Naturally the assemblage method is influenced by the fabric too. Springtime fabrics are divided into three parts, namely: the carding-yarn fabrics, vigogne and étamine fabrics, which's diverse variations are mainly en vogue in grey and deer-color. The fine striped and checked are definitely more favoured than wholly plains, otherwise with this latter mostly appear in combinations.

In regard of the bodices the simple pelum bodice's diverse variations are stylish. Some display variant fabric made plastron parts, others at the back within the peplum gain pleats or loops, and still others display double front parts (namely longer in vest and shorter in jacket shapes) or short front parts with belt started at the sides, curved front parts with pleated insertions or darted with heavy, printed fabric insertion.

The skirts, namely the silk, demi-silk, luster or satin foundation skirts are 210-230 cm wide and gain short hoops, also balayeuses (but except the English dresses), which latter in harmony with the dress' color are made from cottonsatin, lawn, percale or surah.

English dresses don't have any other decoration but several stitches, but other styled dresses gain ribbon, braid, velvet, surah and God knows how many sort of embellishments. For young ladies the wholly plain bodice with wide, colored ribbon or pressed velvet covered standing collar is very becoming. This decoration is closed at the side under a bow.

Braid, soutache, woollen ribbon decoration, in brief everything what is passemantery is remarkably elegant. It is a matter of course, that this trimming always has the color of the dress.

Tavaszi házi- és sétaruhák hölgyeknek és gyerekeknek/Springtime house and walking dresses for ladies and children

 

8. szám, Április 16.:

Felöltők, paszomány.

A tavaszi ruhakérdést múlt számunkban szellőztettük és különben is az egész éven át divatképeink és ábráink hű képét nyújtják a divatnak. Mindazonáltal szükségesnek véljük egy rövid kis fejezetet szentelni a köpenyeknek, felöltőknek és paletóknak, melyeknek beszerzése több megfontolást igényel, mint a ruháké, miután sokkal tovább viselhetők, mint azok. A divat a felöltőkre nézve oly türelmes, hogy egy jól álló, elegáns zekét vagy mantetelet több esztendeig hordhatunk, sőt egy kis divatos igazítás vagy díszítés segélyével még az újdonság látszatával is felruházhatunk.

Az ez idei felöltők sokféle szövetből készülnek. Főképp jaquettekre még mindig divatos a sima posztó, ezenkívül azonban elegánsak az angol kártolyfonál szövetek, azután a "castor" egy duplán szövött guipure de lainet utánzó kelme, angol melírt, fekete frisé, szőrgrenadine, diagonálszövetek, stb. A díszfelöltők kizárólagosan feketék; míg a színes castor posztó és kártolyfonál szövetek paletók, jaquettek és főképp tavaszi köpenyek számára dívnak. Ez utóbbiak, melyek az esőköpeny és redingote vegyülékét mutatják fel és rendkívül kedveltek, többnyire igen díszesek. Hosszúak és bővek és vagy angolosan készülnek, szorosan testhez állva, bársony gallérral vagy anélkül, vagypedig bővek vagy félbővek és szőrcsipkével, nagy gombokkal és agraffokkal, színes paszománnyal, bojtokkal, stb.-vel ékülnek. Némelyiknél az ujj átboruló előrész által, vagypedig a "havelok"-tól elkölcsönzött ujjrész által rejtetik el. E köpenyek egész hosszukban csíkos vagy kockás színes selyemmel béleltetnek.

Fiatal hölgyek "facon tailleur" angol jaquetteket viselnek csaknem kizárólagosan. E jaquette selyemmel van bélelve s többnyire dupla gombcsukódást és zsebeket nyer. Némelyik hajtókákkal vagy mellényrészekkel ékül. Éltesebb hölgyek ellenben a dolmány iránt árulnak el előszeretetet. Ez utóbbi hátul testhez álló, elől bő és többnyire ékbe szabott előrészekkel bír.

A "mantelet" és "visite" fiatal és éltes nők által egyaránt viseltetik s kizárólagosan fekete szövetekből készül. Csipke- és szőrszövetek, selyem, merveilleux, grenadine a legkülönbözőbb és legdrágább csipkével, paszománnyal és gyöngydíszekkel képezik ezen öltönydarab anyagát, mit főképp látogatásokra vagy kocsisétákra öltenek fel a hölgyek.

A felöltők ékítménye százféle. A gombok ismét nagyok és a legkülönbözőbb anyagokból, olykor valóban művészi kivitelben készülnek. A gombok mellett paszománylemezek, paszományzsinór és mindenféle gyöngy képeznek kedvelt díszeket. A paszományzsinór különböző alakokra használtatik fel, melyek gyöngyökkel vannak kivarrva vagy mozaikszerűen gyöngyökkel betöltve, vagypedig leveleket, virágokat, pálmákat formálnak belőle, emlyek a csipkedísz közé alkalmaztatnak vagy felhúzásra használtatnak. Továbbá vannak apró lemezkék grelóbojtokkal jetből, lóhere levelek, greló és grenadine szegélyzetek, paszomány- és szőrszalagok, olvasók, kagylók, stb.; ezek mind felöltő díszre alkalmas újdonságok.

A mohaircsipke is még mindig divatos, valamint a mohairpaszomány is gyöngydísszel. A legkedveltebb ékítmények közé tartozik még ezeken kívül a régi és a mindig új sujtáskivarrás és zsinórozás, selyem- és gyöngyzsinórból, paszományszalagból, sujtásból, stb.-ből.

8th issue, 16. April:

Springtime dress issue was discussed in our previous print and otherwise all year long our fashion plates and pictures display a true model of fashion. Natheless we find it necessary to dedicate a short chapter to capes, mantelets and paletots, which's purchasing requires more consideration, like dresses', since these are longer wearable, like those. Fashion in regard of wraps is so tolerant, that a well fitting, elegant jacket or mantelet is wearable for many years too, furthermore with the help of a little stylish setting or trimming even endowable with the surface of novelty.

This year's wraps are made from various fabrics. Especially for jaquettes plain cloth is still fashionable, beside of this English carding-yarn fabrics, then the "castor" a double woven guipure laine imitating material, English higlighted, black frisé, woollen grenadine, diagonal fabrics, etc. are fashionable too. Formal mantelets are exclusively black; but colorful castor-cloth and carding-yarn fabrics are en vogue for paletots, jaquettes and mainly spring capes. These latters, which display a combination of rain-capes and redingotes and remarkably favoured, are mostly very adorned. Long and loose and either made in English style, tightly close fitted, with or without velvet collar, or else loose or demi-loose and embellished with woollen lace, big buttons and agraffes, colorful braid, fringes, etc. On some the sleeves are covered by overlapped front parts or else by the sleeve part borrowed from "havelok". These capes are lined in their full length with striped or checked colorful silk.

Young ladies wear "fancion tailleur" English jaquettes almost exclusively. This jaquette is lined with silk, and mostly gains double row button closure and pockets. Some even embellished with lapels or vest insertions. But elderly ladies tell preference towards dolman. This latter is close fitted at the back, in front loose and mostly has dart tailored front parts.

The "mantelet" and "visite" are worn by young and mature women equally, and exclusively made from black fabrics. Lace- and woollen fabrics, silk, merveilleux, grenadine, the most various and expensive lace, braid and bead trimmings form this dress piece's fabric, which is mainly worn during visitings or carriage rides by the ladies.

Mantelet's embellishments are hundred kinds. Buttons are big again and made from the most various materials, sometimes with true artistic design. Beside buttons braid frogs, braid cords and every sort of beads form the prefered trimmings. Braid cord is used for different shapes, which are stitched with beads or filled with beads mosaic-like, or else leaves, flowers, palms are formed from it, which are inserted amongst the lace trimming or used for gathering up. Additionally there are tiny flakes with grelo fringes from jet, clover leaves, grelo and grenadine trims, passemantery and woollen ribbons, frogs, shells, etc.; these all are suitable novelties as mantelet decorations.

Mohair lace is still stylsih, also mohair braid too with bead trimming. Amongst the most favoured embellishments are still the old and the always new soutache stitches and braidings, from silk and beaded cord, passemantery ribbon, soutache, etc.

Tavaszi felöltők, köpenyek és paletó hölgyeknek/Springtime mantelets, capes and paletot for ladies

 

11. szám, Június 1.:

Úti készületek.

A futtatásoknak vége s mostmár csak néhány hét választ el bennünket az úti idénytől, melynek előkészületei oly sok időt és fáradtságot vesznek igénybe. Főképp a toilette igényel komoly megfontolást, miután annak célszerűnek és ha ugyan helyesen számító emberekről van szó a lehető legjutányosabbnak kell lennie. A téli hónapok annyi költséggel járnak, hogy észszerűen gondolkozó hölgyeink nyáron takarékoskodni szeretnek, mit annál könnyebben tehetnek, miután az úton és fürdőhelyen éppen a legelegánsabb emberek űznek legkevesebb fényt és járnak a legegyszerűbben.

Mindenek előtt az úti öltözetről akarunk megemlékezni, melynek sokféle különböző célnak kell megfelelnie. Ha viszünk is magunkkal ruhát a table d'hotel, séta, ünnepélyek számára, mégis megtörténik, hogy az idő rövid az átöltözésre s így útiruhákban kell ebédelnünk vagy sétálnunk. E ruhának tehát feddhetetlen eleganciával kell készülnie. Újabban jó tartós kelméből, sötét színben készítik az útiruhát, melynek feltétele az, hogy szép szabású s hibátlan állású legyen. A "facon tailleur", azaz a férfias szabású útiruha a legelegánsabb. Sima, abroncs nélküli alj plissé vagy nagyon széles öbölráncokba rakva. Elől rövid s hátul hosszú tunika. Lebbenyderék elől egy egyenes, úgynevezett "Utzel" varrással, vagypedig mellény betéttel s hátul frakkocskával. A derék különben mellénnyel és lebbenyes zekécskével, vörös betétekkel, fehér chemizettel és vörös állógallérral, apró hajtókákkal és férfi nyakravalóval is készülhet, csak férfias szabású legyen. A kék és vörös a kedvenc színek. Legyen bár cheviot, serge, foulé, kanavászon a kék szövet, alig hibázik belőle a vörös, mely főképp finom csíkokban dívik. Ha a szövet sima kék, a vörös szín hajtóka alakban, mint a szegéseket letartó szálkaöltés, bélés, csokor, stb. fordul elő. Igen elegáns és szolidabb azonban a kék és drappszín összeállítás, mely szintén nagyon dívik.

Az útiöltözet szükséges kiegészítése a köpeny, mely pedig nélkülözhetetlen még akkor is, ha az útiruha vándorgallérral, zekével vagy paletóval volna ellátva. A köpeny a reggeli sétához, esős időhöz, kirándulásokhoz, de még útra is egyaránt alkalmas. A legjobb anyag e köpenyekhez a könnyű noppé, cheviot, szegélyzetes kendők, stb. s szabásuk olyan, hogy gyorsan felölthetők és épp oly gyorsan levethetők ismét.

Az útikalap lehet nemez vagy szalma, toll aigrette és fátyoldíssze. A surah toque is igen elegáns útra. A kesztyű szarvasbőr, a lábbeli pedig topán. A félcipő már nem oly sikkes e célra.

Táskák, tokok, plédszíjak, necessariek, melyek azelőtt feketén voltak a legszebbek, az idén igen vastag, világos, természetes színű bőrből dívnak.

11th issue, 1. June:

Travelling preparations.

The races are over and now only a few weeks ahead of the travelling season, which's preparations require so much time and pains. Especially the toilette claims serious consideration, after this must be practical and if talking about rightfully counting people, must be the best inexpensive. Winter months are such costly, that our reasonably thinking ladies love to save at summer, which is much more easier, since during travelling and at bathing places exactly the most elegant people are the lesser luxorious and appear the simpliest.

Above all we want to mention about the travellin dress, which must answer the requirements of various different purposes. Even if we take along a dress for the table d'hotel, walking, festives, still it might happen, that the time is short to change and so we have to dine or walk in our travelling dress. So this dress must be made with impeccant elegancy. Lately the travelling dress is made from fine durable fabric, in dark color, which's condition is to be neatly tailored and perfectly fitting. The "facon tailleur", namely man-like tailored travelling dress is the most elegant. Plain, hoopless skirt folded into pleats or very wide boxpleats. In front short and at the back long tunique. Peplum bodice in front with one straight seam, the so called "Utzel" seamline or else with vest insertion and at the back with coattails. Otherwise the bodice can be made with vest insertion and peplum jacket, with velvet or piqué vest parts, red inlays, white chemisette and red standing collar, small lapels and manly tie too, only be man-like tailored. Blue and red are the favoured colors. Whether the blue fabric is cheviot, serge, foulé or canvas, red barely lacks from it, which mainly is en vogue in fine stripes. If the fabric is plain blue the red color in lapel shape, as seam fastening topstitches, lining, bow, etc. appears. But very elegant and more modest the blue and drab assemblage, which is also very en vogue.

Travelling dress' necessary accessory is the cape, which is even essential if the travelling dress is supplemented by carrick collar, jacket or paletot. The cape is equally suitable for morning walks, rainy weather, trips, but even for travelling too. The best material for such cape is light noppé, cheviot, hemmed kerchiefs, etc. and with such tailoring, that fastly don and just as fastly disrobed again.

The travelling hat can be felt or straw, with feather aigrette and veil decoration. Surah toque is very elegant for travelling too. The glove is chamois leather, and the footwear is pump. The oxfords aren't such chic for this purpose anymore.

Bags, cases, plaid thongs, necessaries, which all were stylish in black before, in this season are en vogue from very coarse, light toned, natural colored leather.

Úti köpeny, kerti- és sétaruhák                                                     Úti- vagy háziruha

Travelling cape, garden and walking dresses                                 Travelling or in-door dress

 

14. szám, Július 16.:

A tavaszi divat még mindig fenntartja magát, azonban komoly jellege vidámabb színezetnek adott helyet, amennyiben könnyű, világos szövetek, hímzések, csipkekelmék léptek napirendre. Két különböző szövet és szín - ez a mostani divat jelszava, mégpedig rendkívüli elegancia fejthető ki ez irányban. Gyönyörűek például a plüss és Crépe de Chine, a tafota vagy bársony és étamineszövet, az atlasz és szőrcsipke összeállítások. Színre nézve az olív és sárga, két árnyalatú kék, kék és vörös, kék és agyagszín, fekete és mohazöld és - az utolsó párizsi határozat szerint - fekete és fehér összeállítások a leghathatósabbak. A szövet választása megkönnyíttetik azáltal, hogy úgy a foulard, mint a csipke és Crépe de Chine, a csipke és az egyszerű gyapotszövet divatosak, a ruha eleganciája főképp az összeállítástól, elrendezéstől és szabástól függ.

A derekak még mindig igen díszesek. Fichuk, ráncrészek, hajtókák, gallérok, betétrészek láthatók rajtuk, legkedveltebbek pedig a rézsentes elrendezések. A dísz tüll, gaze, étamine, csipkeszövet, csokrok, gyöngygrelók, rojtok és agraffok segélyével eszközöltetik. A fichuvel rokonok a ráncozott jabotok és betétrészek könnyű selyemből, csíkozott foulardból, valamint Crépe de Chineből, melyek a zekék és zekederekak kiegészítését képezik. A zekék és zekederekak főképp fürdői és úti öltözetekhez dívnak és igen elegánsak főképp "Moliére fichu", Sarah Bernhardt zeke, valamint "veste ballante" alakban.

A blúzderekak kedveltsége az egyenes és kerek bőrövek használatát is feltételezi. Ezen övek főképp világos drapp vagy vörös orosz bőrből készülnek szép csattal. Azonban igen szépek nehéz failleből is, écharpel. Elegánsak a blúzderekak és mellények színes selyemből és foulardból "Bolero" vagy "Figaro" zekécskékkel, mely utóbbiak paszománymunkából, gyöngyhálószövetből vagy hímzésből is készülnek. A derék selyme az áttört alapú, bájos kis öltönyökön keresztül csillámlik. Ez emeli a szintén áttört szövetű, apró vándorgallérok és gyöngyfichuk hatását is, melyek oly kedvelt részletei a sétaöltözeteknek.

A világos nyári ruhákon igen szép hatású a tarkahímzés is. Az orosz, perzsa és magyar színes kereszthímzés már kissé kevésbé dívik, ellenben nagy kelendőségnek örvend az úgynevezett "bolgár" hímzés. Ez utóbbi színes selyemből és fémlemezkékből áll, melyek a díszítendő szövetet teljesen befedik. Különösen elegánsak a bolgár hímzetű gallérok és kézelők.

A magas kalapok divatja határozottan hanyatlani kezd, aminek szépérzékünk mindenesetre örvendhet. Ősszel az igen apró capote-kalap fog leginkább uralkodni. Mi a díszt illeti most nagyban dívnak a virágok és szalagok, azonban a gazdagon strucctollal ékített kalapok még mindig különösen elegánsak.

14th issue,16. July:

Springtime fashion still lives on, but it's serious aspect is replaced by cheerful complexion, as long as flimsy, light toned fabrics, embroideries, lace fabrics enter on the agenda. Two different fabric and color - this is present fashion's catchword, and outstanding elegancy can be effected by this. For example the plush and crépe de chine, the taffeta or velvet with etamine fabric, the atlas and woollen lace arrangements are beautiful. In regard of color olive and yellow, two tones of blue, blue and red, blue and clay color, black and moss green and - according to the latest parisian order - black and white arrangements are the most effective. The fabric's choice is easier thereby, that as foulard as the crépe de chine, the lace and the simple cotton fabric are fashionable, the attire's elegancy mainly depends on arrangement, setting and tailoring.

The bodices are still very adorned. Fichus, pleated parts, lapels, collars, plastrons appear on them, and the most favoured is the bias setting. The decoration is by the help of tulle, gauze, etamine, lace material, bows, bead grelos, fringes and agraffes. Fichus' relatives are the folded jabots and plastrons from light silk, striped foulard, also from crépe de chine, which form the accessory on jaquettes and jacket bodices. Jaquettes and jacket bodices are mainly en vogue for summer resort and travelling frocks and very elegant especially in "Moliére fichu", Sarah Bernhardt jaquette, also in "veste ballante" shapes.

The preference towards blouse bodices assumes the usage of straight and curved leather belts too. These belts are mostly made from light drab or red russian leather with neat buckle. But very beautiful from heavy faille too with écharpe. The blouse bodices and vests from colored silk and foulard are elegant with "Bolero" or "Figaro" jaquettes, which latter is a braid work, also made from beaded net fabric or embroidery. The bodice's silk shimmers through the broché foundation, charming little frocks. This raises the also broché fabric, tiny carrick collars' and beaded fichus' effect, which are a very prefered accents of walking attires.

On light toned summer dresses the motley embroidery is very neat too. The russian, persian and hungarian colorful cross-embroideries are slightly lesser en vogue, but rejoiced the by quick sale of the so called "bulgarian" embroidery. This last is from colorful silk and metal flakes, which wholly cover the adorned fabric. The bulgarian embroidered collars and cuffs are especially elegant.

The fashion of high hats is definitely started to decline, what our sense of beauty is leastwise can rejoice. During autumn the very tiny capote bonnet shall reign mainly. In regard of decoration, now flowers and ribbons are very stylish, but rich ostrich feather adorned hats are still especially elegant.

Divatos nyári fürőhelyi öltözetek/Stylish summer resort place dresses

Nyári ruhák/Summer frocks                                       Őszi kalapok és csuklyás kalapok/Autumn hats and bonnets

 

20. szám, Október 16.:

A "facon tailleur" zeke és rövid "Mantelet" vagy "Douillette" felöltők dívnak leginkább ez ősszel, sőt télen is némileg háttérbe fogják szorítani a hosszú köpenyeket. A "facon tailleur" vagyis férfias szabású zeke tehát ez idén nem marad, mint eddig az ifjúság kizárólagos birtoka. Meglettebb korú hölgyek is fogják viselni, mégpedig épp úgy a kosztüm kiegészítéseképpen, mint önállóan. Megjegyzendő csak az, hogy a férfias szabású zeke csupán nyúlánk alakoknak áll jól. Testes, széles csípőkkel megáldott hölgyek okvetlenül csakis "mantelet"-ben tesznek előnyös hatást.

Szövetjük többnyire posztó és tricot, azonban készülhetnek úgy a ruha szövetéből, mint más angol szőrszövetből is. Sem a kockás, sem a csíkos nem divatos többé az önálló zekécskékre. Ezekre csak sima szöveteket használnak jelenleg. A legdivatosabb színek: fekete, igen sötétzöld, bronz szín, drappszín és barna. A legtöbb zeke teljesen férfiasan készül és nem nyer más díszt, mint tűzést és gombokat; azonban csinosak a bársony állógallérral, zseb- és ujjpántokkal, valamint a bársony hajtókás gallérral ellátottak is.

A férfias zekécskével merő ellentétet képez ez idei vetélytársa, a rövid mantelet. A mantelet gyakran igen drága, pompás szövetből, brokátból, plüssből, bársonyból, stb.-ből készül és pompás hímzésekkel, jettel, paszománnyal, stb.-vel ékül.

A hosszú köpenyek leginkább csak útra vagy kocsin viseltetnek és látogatás alkalmával a férfiak téli kabátjaihoz hasonlóan az előszobában maradnak. Természetesen ily hosszú köpeny nélkül el nem lehet senki. Ez a női toilette egy nélkülözhetetlen alkatrésze. Ha őszre készül csak könnyű selyem gyapozást nyer, ha télire legjobb, ha szőrmével béleltetik. A legcélszerűbb forma a hátul testhez álló, elől bő.

Mindazonáltal vannak nyúlánk, elegáns alakok, melyek le nem mondtak a díszes, hosszú köpenyekről, melyek oly jól álltak nekik. Még most is készülnek ily köpenyek úgy angolosan, férfi kabátszerűen, mint pompás brokát- és bársonyszövetekből, drága díszítménnyel.

Mai nagy köpenyképünk hosszú köpenyei csupán útra vagy kocsiba valók.

20th issue, 16. October:

The "facon tailleur" jaquette and short "Mantelet" or "Douillette" wraps are stylish mostly during this autumn, furthermore during winter too shall slightly efface the long capes. The "facon tailleur" namely masculine tailored jaquette during this season won't be, like up to now the exclusive possess of the youth. Mature aged ladies shall wear it too, and just like as the accessory of the costume, as separate. Only that should be noted, that the masculine tailored jaquette is only becoming for slender figures. Stout, endowed with wide hips ladies perforce only have attractive effect in "mantelet".

Their fabric is mainly cloth or tricot, but can be made as from the dress' fabric, as from any other English woollen too. Neither checked, nor striped is stylish anymore for separate jaquettes. Recently only plain fabrics are used for these. The most fashionable colors are: black, very dark green, bronze color, drab and brown. The most of the jaquettes are made wholly man-like and don't have any other decoration, but stitches and buttons; but neat are the velvet standing collar, pocket and sleeve bands, also the velvet lapel collar setteds too.

The masculine jaquettes' mere opposite this year's rival, the short mantelet. Mantelet is often very expensive, made from sumptuous fabric, brocade, plush, velvet, etc. and embellished with stunning embroideries, jet, braid, etc.

The long capes are mainly worn on trip or carriage and during visites as men's winter coats stay in the hall. Naturally without such long cape nobody can be. This is one essential item of the female toilette. If made for autumn only gains a light silk wadding, if for the winter the best is to line with fur. The most practical shape is at the back close fitted, in front loose.

Natheless there are slender, graceful figures, which wouldn't resign of the adorned, long capes, which are so becoming for them. Even now such capes are made whether as English, man coat-like, as from sumptuous brocade and velvet materials, with expensive decoration.

Today's big wrap picture's long capes are only suitable for travelling or carriage.

Őszi felöltők és köpenyek/Autumn capes and mantelets