Magyar Bazár 1887

2015.07.24 13:35

9. szám, Május 1.:

Átalakított ruhák.

A gyorsan és folyton változó divat minden idény beálltával szükségessé teszi a már viselt ruhák átalakítását. Valóban elegáns és amellett nem tékozló hölgyek manapság nem készíttetnek sok ruhát. Rendesen minden idényre egy séta és egy látogató öltözetet csináltatnak s második ruhának átalakítják a múlt idényről fennmaradtat. Megjegyzendő, hogy egy jól, divatosan készített ruha sokkal kevesebb átalakítást igényel, mint egy gondatlanul összetákolt öltözet s így akár készen hozatják, akár otthon készíttetik a ruhát, tanácsos azt minél szabatosabban s divatosabban kiállítani.

Ez idén különösen könnyű egy tavalyi ruhát ismét divatossá tenni, sőt azt oly színben feltűntetni, mintha egészen új ruha volna. Mindenek előtt az aljból kiszedünk valamennyi abroncsot. A ruhát most már semmi sem támogatja, csak hátul egy vékonyka párna. Az aljak bősége most két és fél méter. A legjobb alap croisé félselyem vagy hamis atlasz; mindkettő tartósabb és persze elegánsabb is, mint a lüszter. Ellenben a könnyű selyem vagy tafota alj csakhamar kiszakad a szövet alul s ezért mindenesetre mellőzendő. Az alapra rendeztetik el aztán az alj, mégpedig még mindig keskenyke plissét teszünk legalul, mit a fellebbenő szövet járásnál látni enged.

Sima satin merveilleux, bársony és plüss aljak rendkívül divatosak lévén, egy tavalyi ruha ezeknek segélyével egészen új színt nyerhet. A tavalyi alj szétbontatik, helyébe a fentebbi szövetek egyike alkalmaztatik, a ruha díszénél sötétebb árnyalatban, egész simán s a tavalyi aljból nagy tunika rendeztetik el. A derék aztán mellény vagy ellenző betétet és állógallért és ujjhajtókákat nyer az aljszövetből. Sima szőrruhák különben hasonló árnyalatú kockázott vagy csíkozott szőrszövettel is átalakíthatók, mégpedig nagyon elegánsan. Ez esetben az alj mintázott s a felsőruha sima, a derékdísz pedig szintén a mintázott szövetből készül.

Egy jól készült, sima szőrszövetből való tavalyi ruha úgy is újítható meg, hogy oldalt széles betétet alkalmazunk hasonszínű csíkozott vagy kockázott szövetből, a derékon pedig mellényrészeket, gallért és kézelőket ez utóbbiból. Ezt az öltözetet aztán kockázott vagy csíkozott felöltő vagy "camail" egészítheti ki. Ha két sima szövetből rendezzük el a ruhát, az alj szövete rendesen sötétebb színárnyalatú s a felsőruha világosabb.

Fekete kasmír, sima selyem vagy szőrszövet ruhák bársonnyal, satin merveilleuxel, mintázott surahval, stb.-vel egészíthető ki és gyakran gazdag jais vagy zománc gyöngyöt és más paszománydíszt nyernek.

Színehagyott selyemruhák hasonszínű vagy fekete, vagypedig krémszín csipkeszövettel huzatnak be. A fekete csipkeruha mindig célszerűbb a krémszínűnél s jobban tanácsoljuk azt oly nőknek, kik elegánsan, de fényűzés nélkül öltözködnek.

Oly ruhák, melyeknek aljai még átalakíthatók, de derekaik már kopottasak, tricot derekak által egészíttetnek ki. A tricot derék többnyire az alj színével bír, de elütő színű is lehet. A selyemtricot drágább, de sokkal tartósabb a közönségesnél s ezért inkább tanácsolható.

9th issue, 1. May:

Altered dresses.

Quickly and always changing fashion makes the worn-out dresses' altering necessary at every season beginning. Truly elegant and besides unwasting ladies recently don't make many clothes. Regularly they make for every season one walking and one visiting dress and as secondary dress they alter what had remaind form last season. Should be noted, that a well fitted, en vogue made dress requires much lesser alteration, like a negligently slapped together dress and accordingly the dress either bespoke ordered, or made at home, it's recommended to assemblage the more broadly and fashionable.

During this year it's especially easy to refashion a dress again, furthermore to display it in such color, as if it was really new. Above all take out all of the hoops from the skirt. Now nothing supports the dress, only a thin pad at the back. The width of the foundation now is two and a half meters. The best foundation is croisé demi-silk or faux-atlas; both are more durable and naturally more elegant, than luster. But the light silk or taffeta foundation tears apart at the fabric's bottom within a short time and due to this should be ignored in any case. Then onto the foundation the skirt is arranged, specifically still a narrow pleat is inserted at the edge, what the lifting fabric during walking lets to show.

Because of plain satin merveilleux, velvet and plush skirts are still widely stylish, a yesteryear's dress with these's help can gain a very new look. Last year's skirt is unfolded, replaced by one of the named fabrics, very simply one tone darker than the dress's fabric and from last year's skirt a big tunique is setted. Afterwise the bodice gains vest or plastron insertion and standing collar and cuffs from the skirt's fabric. Otherwise plain woollen fabric dresses can be altered with similar toned checked or striped fabric too, and very elegantly. In this case the skirt is printed and the outergarment is plain, and the bodice decoration is also made from the printed fabric.

A well made, plain woollen yesteryear dress can be refreshed that way, that at the side a wide insertion is setted from similar toned striped or checked fabric, and on the bodice vest parts, collar and cuffs from the latter. This ensemble afterwise can be accessoried with checked or striped fabric wrap or "camail". If the dress is arranged from two plain fabrics, the skirt fabric commonly is the darker toned and the outergarment is the light toned.

Black cashmere, plain silk or wollen fabric dresses are trimmed with velvet, satin merveilleux, printed surah, etc. and often gain rich jet or enamel beads and other braid work.

Off-colored silk dresses are covered by similar toned or black, or else créme colored lace fabric. Black lace dress is always more practical, than créme colored and we better advice it to those women, who dress elegantly, but without any luxury.

Such dresses, which's skirt is still alterable, but their bodices are overworn, are supplemented by tricot bodices. The tricot bodice mostly has the skirt's color, but can be different toned too. Although silk tricot is more expensive, but much durable than the common and therefore rather advisable.

Egyszerű háziruhák hölgyeknek/Simple house dresses for ladies

Látogatási és fogadási öltözetek                                       Szalonruhák

Visiting and reception toilettes                                         Salon dresses

 

21. szám, November 1.:

A divat ez idén rendkívül sokoldalú és újdonságokban bővelkedik. A szövetek különfélesége leírhatatlan s tömkelegükben alig lehet eligazodni. Mindazonáltal máris egész biztonsággal mondhatjuk, hogy utcai viseletre a posztószöveteké lesz az elsőség. Igaz, hogy az emberi leleményesség a posztóból valóságos kaméleont csinált. Megszámlálhatatlan színárnyalatban kapható és minőségre nézve is rendkívül különböző. Elkezdve a sűrűn és vastagon szőtt, rövidre s fényesre nyírott posztótól, egészen a puhán és pehelyszerűen szövöttig, százféle posztószövet kapható, mely részint sima, részint pedig rézsentes és egyenes csíkokkal, nagyobb-kisebb kockákkal, stb.-vel van mintázva. A színek úgy világosak, mint sötétek, de ritkán rikítók. Legkedveltebbek a drappszínnek különböző árnyalatai, a divatszíntől az őzszínig, továbbá a tompa gránátvörös, a pala szürkéskék, a marinekék és olívzöld.

Látogató és fogadási öltözetekhez a fantázia szövetek nagy mennyisége kínálkozik. Ezek közé tartoznak (részben utcai viseletre is feldolgozható): a hosszúszőrű himalaya, aztán a matelassé, cheviot és kasmírszövetek simán és mintázottan, sőt selyemmel is beszőve. Mintázott, efféle szövetek kivétel nélkül sima szövettel összeállítva használtatnak fel s látogató és fogadási öltözetekhez selyemmel, bársonnyal, plüssel, brokáttal, stb.-vel vegyíttetnek.

Mi a ruhák készítésmódját illeti, a bő és ráncozott tunika helyét most leginkább a felsőruha vagy polonaise foglalja el. A mostani polonaisek azonban annyiban különböznek az egykoriaktól, hogy derék és tunikarész nem szabatnak egyben. A mostani polonaise teljesen kidolgozott angol ruhaderékből áll, melyhez a tunika toldatik vagy amelyre az felvarratik. Itt-ott ugyan összefüggenek a hátrészeik, vagypedig az előrészek végződnek hegyes csúcsokban, rendesen azonban az előbbi módozat alkalmaztatik, mely a derék jó állására alkalmasabb is. A polonaise ezen új neme viselt ruhák divatosítására különösen előnyös, amennyiben a tunikát a derék alsó szélére varrjuk, az előli aljrészt felékítjük és a tunikát, melynek elől nyílnia kell, csinosan felhúzzuk.

A derékszabás is némi módosítást mutat fel. Az új forma, az úgynevezett "facon tailleur" három oldalrésszel bír. Az előrészek ennélfogva karöltő alatt jóval keskenyebbek s az ugyanott lévő két oldalrész által a derék a csípőkön és derékban szorosan testhez áll, míg felül bővül. A postillon, hosszabb frakklebbenyes és ékbe szabott derekakhoz még mindig tunikákat hordanak. Az ékbe szabott, ráncozott derekak is nagyon divatosak, úgy az övvel viselt blúzok is, főképp fiatal leányok számára.

A díszt illetőleg a zsinórozás, sujtáshímzés és paszomány ékítmények rendkívül felkapottak. Az egyszerű szőr- és posztószövetek gyakran egészen befedetnek sujtással, zsinórral, valamint tompa szőr- és selyempaszománnyal. Zsinórok a derék körül, agraffok, bojtok, csokrok, vitézkötések, pántok font szőrszalagból nagyon divatosak. A szőrme pedig mindenek felett uralkodni fog e télen. A legkedveltebb összeállítások a "camaieü" árnyalatú posztó sealskinnel, barna posztó hóddal, kék ezüstrókával, fekete és szürke csincsillával.

21st issue, 1. November:

Fashion during this year is remarkably versatile and abounds in novelties. Fabrics' diversity is indescribable and we can hardly direct within their mass. Still immediately we can say it for sure, that as street-wear cloth materials shall be priored. True, that human inventiveness had made from cloth a real chameleon. Available in countless color shades and in regard of quality remarkably variant too. Starting from the dense and stout woven, short and polished clipped cloth, wholly to the soft and feather-like weaving, hundred kinds of cloth are available, which are partly plain, and partly printed with bias and straight stripes, smaller-bigger checkes, etc. Colors are just as light or as dark, but rarely vivid. The most favoureds are drab color's various shades, from fashion color to deer color, furthermore the dim garnet red, the slate greyish blue, marine blue and olive green.

For visiting and reception toilettes the fantasy fabrics are presented in big amount. Amongst these are (partly assimilatory as street-wear too): the long thread himalaya, afterwise the matelassé, cheviot and cashmere fabrics as plain and printed, even darned with silk too. Such printed fabrics are assemblaged with plain fabrics without exception and for visiting and reception toilettes combined with silk, velvet, plush, brocade, etc.

In regard of the dresses tailoring, the wide and plaited tunique's place now mainly taken by the outergarment or polonaise. But present polonaises vary in so much from the formers, that bodice and tunique part aren't tailored in one piece. Recent polonaise is from a wholly finished English bodice, to which the tunique is added or sewn up to that. Although here and there the back parts are correlate, or else the front parts are ended in pointed darts, but regularly the first model is used, which is more suitable for the bodice's well-fittedness. Polonaise's this new genre is especially fair to refashion overworn dresses, as long as the tunique is sewn to the bodice's bottom, the front skirt part is embellished and the tunique, which must be slit in front, is neatly gathered up.

Bodice tailoring displays a slight modification too. The new shape, the so called "facon tailleur" has three side parts. The front parts are thus greatly narrower under the arm and via the same placed two side parts the bodice on the hips and waist is tightly close fitted, while at the upper side flares. To the postillon, longer coattail peplumed and dart tailored bodices still tuniques are worn. The dart tailored, pleated bodices are very stylish too, so as the blouses worn with a belt, especially for young misses.

In regard of decoration the braid works, soutache stitches and passemantery embellishments are remarkably en vogue. The simple woollen and cloth fabrics are often wholly covered by soutache, braid, also with dim wollen and silk passemantery. Braids around the waist, agraffes, tufts, bows, valiant bondings, bands from plaited woollen ribbons are very stylish. And the fur shall rule over everything else during this winter. The most favoured assemblages are the "camaieu" toned cloth with sealskin, brown cloth with castor, blue with silver fox, black and grey with chinchilla.

Őszi-téli utcai- és háziruhák/Fall-winter street- and indoor-wears

 

23. szám, December 1.:

Divatos szőrmeneműek.

Soha annyi szőrmét, prémet nem viseltek, mint mostan. De van is miért. A szőrme rendkívül jól áll az archoz és ügyesen alkalmazva az alaknak rendkívüli előkelőséget kölcsönöz. Persze óvatosan kell viselni. Sugár alakú, magas nők mindig több prémet alkalmazhatnak öltönyeikhez, mint az alacsony vagy testes nők. Aztán meg a prém színárnyalatára nézve is válogatósnak kell lenni. A világos prémek például nem állnak oly jól szőkéknek, mint a sötétek, melyek hajszínüket és arcbőrük fehérségét mégjobban kiemelik.

A divatos szőrmék között legelöl áll a hódprém, mely azonban a rendkívüli fogyasztás következtében mind ritkábban fordul elő a maga valódiságában s a valódi igen drága. Takarékosabb, elegáns hölgyek tehát igen szép szolid és tartós utánzását választják inkább, mely észak-amerikai mosómedve bőrből készül, vagypedig dél-amerikai vidraprémet alkalmaznak, mely Nutria néven is ismeretes. Mindkettő divatos is, elegáns is.

A hódprémmel egyértékű a kékróka. De miután még annál is ritkább, többnyire köviróka által helyettesíttetik, melynek fehér bőre gyönyörű árnylatokra festetik. Ez egyike a legújabb és legkedveltebb szőrmedíszeknek. Újabban különben az ázsiai kecskék bőre is felkaroltatik. Igen finom, elegáns szőrme ez és Mufflon és Tibet cím alatt fehéren, valamint igen gyöngéd színárnyalatokban árultatik.

A sealskin még mindig feltétlenül uralkodik. Alig van szőrme, mely jobban állna s mit amellett aránylag mérsékeltebb áron lehetne megszerezni. Ez a szőrme mindenfélére dolgoztatik fel, sőt betétrészek is készülnek belőle zekékre és mellényekre, aztán rövid paletókat, felöltőket, kalapokat, stb.-ket varrnak belőle.

Különben ez idő szerint a szőrme nemcsak köpenyre és paletóra, de ruhadíszre is használtatik előszeretettel. Keskeny szőrmedísz a posztó- és plüssruhák alján rendkívül divatos. Az így díszített aljhoz gyakran betétrészek alkalmaztatnak ugyanezen szőrméből, aztán derék- valamint paletódísz és karmantyú is ebből készülnek. Ezen célra legkedveltebbek a nerc, orosz és amerikai coboly, kamcsatkai hód vagy vidra, virginiai vidra, ezüstróka, stb.

A fekete, valódi prémek között első helyen állnak a hollandi macska és a feketéskék skunks. Más, nem oly drága fekete szőrmék, melyek főképp karmantyúkra, ékcsíkokra alkalmasak: angol tengeri nyúl, festett szibériai nyúl, hermelin, oposzum, bisam*, iltis** s perzsa báránybőr.

*Pézsmapocok

**Görény

23rd issue, 1. December:

Modish fur-genres.

Never before so much skin, fur were worn, like now. But we have a reason to do so. Fur is remarkably becoming to the face and used skillfully gives wondrous notability to the figure. Certainly must be worn gingerly. Slender figure, tall women can always use more fur, than small or stout women. Afterwise we must be selective in regard of the fur's color. For example light toned furs aren't so becoming to blonds, like darkers, which even more raise their faces' whiteness.

Amongst stylish furs the castor fur is priored, but this due to the extreme consumption appeares increasingly lesser in it's own genuineness and the genuine is very expensive. So saving, elegant ladies rather choose the very neat, solid and durable imitation, this made from North-American raccoon skin, or else South-American otter fur is used, which is known as Nutria too. Both are either stylis or elegant.

Blue fox is equal with castor fur. But afterwise even more rare, mostly replaced by grey fox, this' white skin is dyed to beautiful shades. This is one of the latest and most favourite fur decorations. Otherwise recently Asian goat's skin is embraced too. This is a very fine, elegant fur and under the title of Mufflon and Thibet available in white and very tender color tones.

Sealskin still rules absolutely. Hardly any other fur is more becoming and besides which would be available in relative reduced price. This fur is used for everything, furthermore insertions are made from it to jackets and vests, then short paletots, wraps, hats, etc. are sewn from it.

Otherwise so far fur not only used as cape and paletot, but as dress decoration too by choice. Narrow fur trimming at the bottom of cloth and plush dresses is remarkably stylish. To this way decorated skirts often insertions are added from the same fur, then bodice also paletot trimming and muff is made from the same too. To this purpose the most favoured are the mink, Russian and American sable, Kamchatka castor or otter, Virginia otter, silver fox, etc.

Amongst true black furs the Dutch cat and the blackish-blue skunks are priored. Other, lesser costly black furs, which are mainly suitable for muffs, embellishment tapes: English sea hare, dyed Siberian hare, ermine, opossum, ondatra, fitchet and Persian lambskin.

Téli szőrmével díszített öltözetek, kabátok/Winter fur trimmed attires, coats