Magyar Bazár (I) 1888

2015.08.10 10:08

1. szám, Január 1.:

A divatra nézve semmi sem állandó, csak a változatosság. A divat bizonyos formákat vagy szöveteket felkarol vagy elejt, amint szeszélye tartja és még oly alkalommal is, hol bizonyos színek vagy formák már hagyományosakká lettek az illető tárgyakat saját jellegéhez képest idomítani törekszik. Így a gyászruháknál, melyeknek kiegészítéséhez ma az angol krepp elkerülhetetlen, így a menyasszonyi és fiatal leánykák báliruháinál, melyek fehéren dívnak leginkább vagy a lovaglóruháknál, melyeknél a kis Postillon-lebbenyke állandóvá vált. De a báliruhák fehér színébe változatosságot hoznak a friss rózsaszínek kedves árnyalatai: a "Rose Gai" és "Rose Naturel", továbbá a halványabb "Fleur de Péche" és "Chair" és a sárgás "Saumon", mihez még az új divatszínek: a "Tileu" sárga, a "Chartreuse" zöld, a "Pourpre" vörös és a "Mauve" lila járulnak.

A lovaglóruháknál újdonság, hogy azoknak derekát igen finom, élénk piros angol posztóból készítik arany gombokkal, a férfiak által hajtóvadászaton használt kabátokhoz hasonlóan.

A nem táncoló hölgyek részére tömeges választékot találunk a legszebb selyemkelmékből, mindezekből uszályos ruhák készülnek elől-hátul szívformában kivágott derékkal és félhosszú ujjakkal. A beléptik színes plüssből készülnek, élénk színű selyem béléssel, hátul rövid, testhez álló formában, egyenesen leeső, hosszabb előrészekkel, melyek alul hegyesen végződnek. Mint nagyobb sortié a prémmel bélelt, hátul kissé testhez álló, kerek köpeny plüssből vagy moiré francaiseból a legelőnyösebb.

1st issue, 1. January:

In regard of fashion nothing is stable, none but diversity. Fashion either embraces or ignores certain shapes or fabrics, according to whims and even during such occasion, when certain colors or shapes had become traditional, strives to train the questioned items to it's character. As with mourning attires, to accessory these recently English crépe is unavoidable, as with bridal and young misses' ball dresses, which en vogue in white mainly or as with riding-habits, on which the little Postillon-peplum had become stable. But to ball dresses' white color variety brought by fresh rose-tint's dear shades: the "Rose Gai" and "Rose Naturel", furthermore the pale "Fleur de Péche" and "Chair" and the yellowish "Saumon", to these the new fashioncolors: the "Tileu" yellow, the "Chartreuse" green, the "Pourpre" red and the "Mauve" purple join in.

At riding-habits novelty, that the bodices are made from very fine, vivid red English cloth with gold buttons, similar to men's hunting coats.

For not dancing ladies we find mass assortment of the most beautiful silk fabrics, from all of these train toilettes are made with front-back heart-shaped cut bodice and demi-long sleeves. The sortiées are made from colorful plush, with bright toned silk lining, at back short, close fitted form, with straight falling, longer front parts, which at the bottom end in darts. As grand sortiées the fur lined, at back slightly close fitted, roundy cape from plush or moiré francaise are the most attractive.

Báliruhák fiatal leányknak és fiatal asszonyoknak                           Lovaglóruha

Ball dresses for young misses and young wives                             Riding-habit

 

5. szám, Március 1.:

Az idény kezdetével az első szó a gyárost illeti. Amíg az előkelő divatházak még a pompás estélyi toilettek összeállításával vannak elfoglalva, addig az angol, francia és német nagygyárosok már szállítják a világ minden részébe a divat legújabb termékeit.

Divatszín a kék, éspedig nem az olasz ég mély, azúrkék színe, hanem könnyű felhőfátyolon átsugárzó szürkéskék, mely éppen úgy előfordul az angol szövetek egyszerű mintázatában, mint a franciák ezerféle ízléses alkotásaiban. Angol genreban, mely a tavaszi idényre a legkedveltebb, igen ízléses újdonságokat jelezhetünk, úgy, mint bizonyos egyszínű croisé szőrkelméket, melyekben ugyanazon színben, de ellenkező irányban futó és valamivel szélesebb fonalú croisé szövés által 1 cm méretű négyszögkockák vannak beszőve, melyek en plein mindig 1 cm-nyi távolságban ismétlődnek. Láttuk ezen kiváló szép kelmét három különféle kék árnyalatban, aztán krémszín, Mastique, Biche, Noisette és Sang de Boeuf színben, valamint még egy másik új vörös árnyalatban, mely a kék szín mellett fog nagyban divatozni. A következő színkeverék is új: világos, például krém alapszínbe keskeny, halcsontnyi szélességű kék sávok felváltva ugyanolyan szélességű krém sávokkal beszőve, a kék sávok egyik szélén vörös vonal fut végig, éspedig felváltva majd a jobb, majd a bal oldalon, úgy, hogy a középen futó krém csík felváltva vörös szegéllyel vagy nélkül fordul elő. Ugyanazt láttuk vlágosabb és sötétebb kék színben vörös vonalakkal, krém alapszínben drappszín sávokkal kék vonallal a szélén, stb. Ez is igen szép: a szövet hosszában felváltva fehér és kék vonalakkal beszőve, minden 5 cm távolságban a fehér vonal helyett vörös vonal, ily módon beosztva a kelmét 5 cm széles sávokba. Ugyanaz van vörös és krém vonalakkal, minden 5 cm-nél hiányzik a középső vörös vonal, úgy, hogy ezáltal szélesebb krém csík képződik, mely beosztja a szövetet mint fentebb, stb. Vagy: croisé "Kammgarn" kelmék ujjnyi széles sávokkal oly módon beszőve, hogy a keresztben futó vonalak minden csíkban ellenkező irányból összefutnak. Továbbá dupla, kis ablakos mintázat; például világos ezüstszín alap sötétebb kékesszürke, hosszában és keresztben futó vonalak által keresztekbe osztva, melyek ismét egy közben átfutó, ezeknél valamivel világosabb vonal négy kisebb mezőbe feloszt. Mindezen szövetekhez Angliában igen szép mellényszövetek készülnek, többnyire fehér vagy krém alapszín fekete, kék vagy vörös apró pontokkal, vagy más apró mintázattal; a ruhákhoz való testhez álló jaquette a ruha színéhez illő árnyalatban választatik, mely célra igen finom velourszerű posztókat láttunk.

Az angol szabású ruhák készítésére nézve érdekes megjegyezni, hogy a zsinórozás még mindig igen kedvelt módja a díszítésnek, mely különféleképpen alkalmaztatik; megfelelően az angol kelmékben legtöbbet előforduló mintázatnak.

Az abroncsok majdnem egészen eltűntek, épp úgy az angol, mint a francia mintaruháknál, a tournuret egy kis párnácska pótolja. Párizsban a "style Empire" kezd terjedni, de határozott alakot a divat csak később fog nyerni, miről talán már legközelebbi számunkban lesz alkalmunk bővebben szólni.

5th issue, 1. March:

With the beginning of the season the head-word honored to the manufacturer. As long as the posh fashion houses are still busy with assemblaging the sumptuous evening toilettes, till then the English, French and German big manufacturers are yet shipping to each corner of the world fashion's latest products.

Blue is the fashioncolor, and not Italian sky's deep, azure-blue color, but through the light nebule aglowing greyish-blue, which just as appears in English fabrics' simple motifs, as in French's thousand kinds of tasteful works. In the English genre, which is the most favoured for the spring season, we can report very tasteful novelties, like certain uni-colored croisé wollens, in these by the same colored, but contrary directed and slightly wider yarn croisé weaving 1 cm sized square checkes are darned, which en plein always repeat in 1 cm distance. We saw this excellently beautiful fabric in blue's three different shades, then in créme color, Mastique, Biche, Noisette and Sang de Boeuf colors, also in another new red tone, which shall be very en vogue beside of blue. The following color compound is new too: light tone, for example créme basic color darned with narrow, fishbone wide blue stripes altern with same width créme stripes, at one edge of the blue stripes red thread runs, and by turns either at the right, or at the left side, that way, that the middle running créme stripe appears altern with or without red lines. We saw the same in lighter and darker blue color with red lines, on créme basic with drab colored stripes and blue lines at the edges, etc. This is very nice too: the fabric on lengthwise in turns darned with white and blue lines, in every 5 cm distance instead of the white line a red line, parting this way the fabric to 5 cm wide stripes. Same is with red and créme lines, at every 5 cm the middle red line missed, that thereby a wider créme colored stripe formed, which parts the fabric as above, etc. Or: croisé "Kammgarn" fabrics darned with inch wide stripes that way, that the crosswise running lines in every stripe from the opposite direction converge. Furthermore double, small diamond patterns: for example light silver color basic by darker blueish-grey lengthwise and cross running lines parted into squares, which again by a middle running line, slightly lighter than the priors parts into four smaller sections. To all of these fabrics in England very neat vest fabrics are produced too, mostly on white or créme basic color black, blue or red tiny polca-dots, or with other tiny patterns; the close fitted jaquette to the dresses is sorted from a shade fitting the dress' color, to this purpose we saw very fine velour-like cloths.

In regard of tailoring the English genre tailored dresses it's arresting to mention, that braid-work is still a very favoured method of adornment, which is setted variously; properly to the pattern mostly appearing in the English fabric.

Hoops had almost wholly disappeared from just as the English, as from the French genre model dresses, the tournure is replaced by a small pad. In Paris the "style Empire" begins to spread, but fashion will only gain a definite form latter, about which perhaps in our next issue we will have the opportunity to report.

Tavaszi sétaöltözetek hölgyeknek és gyerekeknek/Springtime walking attires for ladies and children

 

6. szám, Március 16.:

Tavaszi felöltők.

Még hó borítja a háztetőket, kint még csípős téli szél fúj, de neves divattermeinkbe már bevonulást tartott a tavasz. A divat három formáját a felöltőknek karolta fel leginkább. Ezek: a rövid, testhez álló jaquette, a hátul testhez álló rövid és szabadon leeső hosszabb előrészekkel bíró mantelet és végre a derék szélig érő kis csipke és jet gallérka. A manteletek főképp elegáns látogató öltözetekhez viseltetnek, ellenben az angol kosztümhöz, mely a tavaszi divatnál ismét a főszerepet viseli, semmi sem áll jobban, mint a plasztikusan testhez álló angol jaquette. A jaquettek bár formára nézve nem igen eltérőek egymástól, színre és kiállításra nézve változatos képet nyújtanak.

6th issue, 16. March:

Spring coats.

Still snow covers the roofs, outside still crispy cold wind blows, but into our famous fashion stores spring had already entered. Fashion's three forms are mainly embraced by the coats. These are: the short, tight fitted jaquette, at the back close fitted short and free falling longer front parts setted mantelet and finally the little lace and jet collar reaching to the waist. The mantelets are mainly worn to elegant visiting toilettes, then again for the English costume, which again priored during springtime fashion, nothing else is more becoming, than the plastically close fitted English jaquette. Although jaquettes in regard of shape aren't very variant from each other, but in regard of color and assemblage these serve a diverse view.

Tavaszi öltözékek és felöltők hölgyeknek és gyerekeknek/Spring dresses and coats for ladies and children

 

7. szám, Április 1.:

Tavaszi manteletek.

A tavaszi idényt - a felöltőkre vonatkozólag - három szakaszra lehet beosztani: a húsvét előtti időre, mely a testhez álló jaquettek, valamint a rövid és hosszú posztóköpenyek ideje; a húsvét utáni hetekre, melyekben a mantelet de visite a legkeresettebb és a Pünkösdre következő hónapokra, melyekben az elegáns világ már utazni kezd s így az esőköpenyek is érvényre jutnak.

A testhez álló jaquettekről már az utlsó számunkban volt szó, s így figyelmünk ma leginkább a manteletekre irányul, ezen oly kokett kis öltönykékre, melyek az elegáns toilette kiegészítését képezik és melyeknek változatos formáiban és gazdag kiállításában vetekedik a párizsi divatkészítők szeszélyes és leleményes ízlése. Ritka eset, hogy az egész mantelet csak egy szövetből készülne, a legtöbb esetben selyem, bársony, csipkék és gyöngyök keverékét képezi. Újdonságra és eleganciára nézve egyaránt kiválik egy bizonyos hálószövet, vékony zsinórkából vagy sodrott selyemből kötve; egyes szálai vagy csomóval, vagy egy gyöngy által összefűzve, mely hálóból az öltönyke vállrészét készítik, alul csiszolt gyöngyös rojttal környezve, miáltal lehúzva igen szépen simul a karhoz.

7th issue, 1. April:

Spring mantelets.

Spring season - in regard of coats - can be parted into three sections: The pre-easter time, which is the time of the close fitted jaquettes, also the short and long cloth capes too; weeks after easter, during which the mantelet de visite is the most wanted and the months following Pentecost, during which the elegant world starts to travel and so the raincapes are assorted too.

About the close fitted jaquettes we noted in the last issue, and so our attention today mainly focuses on mantelets, these such coquette little wraps, which form the accessory of an elegant toilette and in which's variant shapes and rich assemblages Parisian fashion creators' every whims and cleverness compete. Rare situation, that the whole mantelet is made from only one fabric, at most cases formed by silk, velvet, lace and bead mix. In regard of novelty and equally elegancy a certain web-material marks out, knotted from thin cord or twisted silk; the single threads either with a knot, or by a bead attached together, from this web the mantelet's shoulder parts are made, at the bottom edged with polished pearl fringe, wherethrough pulled down sleeks to the arms very neatly.

Mantelet, esőköpeny és köpeny hölgyeknek                      Manteletek hölgyeknek és paletó fiatal leányoknak

Mantelet, raincape and cape for ladies                             Mantelets for ladies and paletot for young misses

 

8. szám, Április 16.:

Mit fogunk viselni? Szövetek.

A csíkozott kelmék határozottan uralkodnak a divat újdonságai között, mintázatuk a vékony vonaltól kezdve egészen 8 cm széles sávokig változik, úgy egyes sávokkal, mint csoportosítva s keskenyebb vagy szélesebb sima sávok által áttörve. A csíkozott angol kelmékről már egy előbbi számban szóltunk, azonban mégnagyszerűbb a választék csíkozott selymekben és divatkelmékben, mely utóbbiak közt legújabbak a sima és csíkozott kelmékből összeállított ruhák. A legutóbb beérkezett párizsi újdonságok közt legkiválóbb ízlésről tanúskodik többek közt a "Recamier" elrendezés, melyet két elegáns új színben láttunk, nevezetesen "Cendre de Rose" (hamvas rózsaszín) és "Lazuli" (kék) színben. A sima rész puha, igen finom kis mintázatú gyapjúkelme, a hozzá alkalmazott mintázott kelme kidomborodó chenille-modorban 5 cm széles sávokkal van beszőve, melyek 8 acélfonállal vegyített kettős kidomborodó zsinórka által képeztetnek, a kék szövetben a sávok világos ezüstszínűek, ezüsttel vegyítve.

Egy ennél valamivel könnyebb tafetas-szerű, sima szövet 6 cm szélességű, keleti ízlésben pálmás mintázattal "á l'Egiptienne" beszövött bandeaukkal van vegyítve, krém alapszínben a sávok heliotróp és sárga színvegyületben; drappszín alapon a sávok világosabb drappszínűek; "Bleu Gobelin" és sárgás beszövéssel rezeda alapszínben; a sávok világosabb rezedában májszín barna és drapp mintázattal; "Cendre de Rose" alapon rezedazöld mintázattal; "Bleu Electrique" világosabb kék sávokkal, barnás mintázattal; hamuszín alapon ezüstszín sávokkal, fekete mintázattal, stb. láthatók. Egy voileszerű kelme 4 cm széles tömörebben szövött mintázott selyemsávokkal "á la Staél" van beszőve, melyet következő színkben láttunk: Mastique, Rezeda, Bleu Gobelin, Vieux Rose és Biche. A párizsi divatújdonságok közt megemlítjük még az "á Bandes" szövetet, melyek 120 cm szélesek és az egyik szélén 8 cm, a másik szélen 4 cm széles eltérő színű bordürrel vannak beszőve, például vörös alapon fekete bordürrel, drapp alapon Vieux Rose bordürrel, világoskék alap drapp bordürrel, gris aille alap tegethoff bordürrel, tegethoff alap ezüstszín bordürrel.

Örömmel jelenthetjük, hogy a selyemkelmék, ezen minden más szövetet könnyűségben és tartósságban felülmúló kelmék, a divat által újra felkaroltattak. Valóban semmi sem hasonlítható az új "Changeant" selyem váltakozó szép fényéhez, emelett ezek ára alig éri el egy másik divatos ruha árát. Valamivel erősebb fajta surah, egy-egy valamivel erősebb és egy valamivel vékonyabb vonalból álló csíkozott mintázattal: például barna alapszín vörös vonalakkal, bordó alap krém vonalakkal, "Bleu Gobelin" fehérrel, szürke fehérrel, stb. Igen finom surah selymek felváltva 1 cm-nyi szélességű, világosabb és sötétebb vagy eltérő színű sávokkal: például fehér rózsaszín sávokkal, továbbá fehér égszínkékkel, drappszín és krém, gris aille és fehér, ezüstszín kék sávokkal. Tafetas glacé halcsontnyi széles ombré vonalakkal, bordószín feketével, vieil-or barnával, drappszín loutre barnával, stb. Kiváló szép Luizine selymek oxford mintázattal, például a szövet rózsaszín és minden 3 cm-nyi távolságban egy krémszín fonál beszőve, vagy világoskék alapon fehérrel és más új színekben. Másokban még egy harmadik szín is van alkalmazva, például felváltva világoskék és krémszín sávokkal, a krémszín sávokban egy-egy rózsaszín szélesebb vonal, ugyanaz minden divatszínben, úgy mint rezeda, biche, fumé, bleu gobelin, stb.

8th issue, 16. April:

What shall we wear? Fabrics.

Striped fabrics definitely rule amongst fashion novelties, their motifs varied starting from the thin lines up to the 8 cm wide stripes, as with single stripes as in group and brochée by narrow or wider stripes. About the striped English fabrics we had noted in an earlier issue, but the muster is even greater in striped silk materials and fashion fabrics, among the latters the newests are the stripy and plain fabric assemblaged dresses. Amongst the lately arrived Parisian novelties certify about the most excellent taste, including the "Recamier" arrangement, what we saw in two elegant new colors, namely "Cendre de Rose" (peachy pink) and "Lazuli" (blue) colors. The plain part is soft, very fine little printed wollen, the adapted design fabric in protrusion chenille-genre darned 5 cm wide stripes, which is framed by 8 steel thread combined double protrusion cording, on the blue fabric the stripes are light silver colored combined with silver.

A slightly lighter weight tafetas-like plain fabric is combined with 6 cm wide, oriental genre palm motif "á l'Egiptienne" darned bandeaus, in créme basic color the stripes in heliotrop and yellow compound; on drab basic the stripes are light drab colored; "Bleu Gobelin" with yellowish darning on reseda basic color, the stripes are light reseda with liver brown and drab motifs; "Cendre de Rose" basic with reseda green motifs; "Bleu Electrique" with lighter blue stripes and brownis motifs; on ash colored basic silver colored stripes and black motifs, etc. appear. A voile-like fabric with 4 cm wide, densely woven motif silk stripes "á la Staél" darned, which we saw in the following colors: Mastique, Reseda, Bleu Gobelin, Vieux Rose and Biche. Amongst the Parisian fashion novelties we still mention the "á Bandes" fabrics, which are 120 cm wide and at one selvage 8 cm, on the other selvage 4 cm wide, different colored bordure darned, for example on red basic black bordure, drab basic with Vieux Rose bordure, light blue basic with drab bordure, gris aille basic with Tegethoff bordure, Tegethoff basic with silver colored bordure.

It's our pleasure to report, that silk materials, these fabrics overmounting every other fabric in lightness and durability, are again embraced by fashion. Actually nothing compares the new "Changeant" silk's varying neat shine, beside of this their prices barely reaches another fashionable dress' price. A slightly stronger surah, with one-one slightly stronger and slightly thinner lined stripy motif; for example brown basic color with red lines; bordeaux basic with créme lines, "Bleu Gobelin" with white, grey with white. Very fine surah silks in turns with 1 cm wide lighter and darker or different colored stripes; for example with white and pink stripes, furthermore white with sky-blue, drab color and créme, gris aille and white, silver color with blue stripes. Tafetas glacé with fishbone wide ombré lines, bordeaux color with black, vieil-or with brown, drab with loutre brown, etc. Excellent beautiful Luizine silks with oxford motif, for example the fabric is pink and in each 3 cm distance a créme colored yarn darned, or in light blue basic whit white and in other new colors. In others even a third color is setted too, for example in turns light blue and créme colored stripes, in the créme colored stripes one-one pink wider line, the same in every fashion color, like reseda, biche, fumé, bleu gobelin, etc.

Divatos csíkos nyári öltözetek/Stylish striped summer attires

 

9. szám, Május 1.:

A tavaszi lófuttatásokra készülő öltözetek.

A futtatásokra számos toilette van megrendelve, melyeknek nagyobb része a Párizsban sikerrel felkarolt "Style Empire"-ben készül. Jellemző ezen ruháknál a dúzos ujj, továbbá az elől többnyire nyitott és húzott derék övszalaggal és szalagdísszel. Az aljak rövidek, a tournure egészen kicsi párnácska által van képviselve, alatta kicsi abroncsok, a plissék és fodrok többnyire eltűntek, helyettük hosszában húzott dísz és széles csipke alkalmaztatnak.

9th issue, 1. May:

Atteries for springtime turfs.

Many attires are ordered for the turfs, which's bigger part is made in the parisian successfully embraced "Style Empire". These dresses featuring pouffy sleeves, furthermore in front open and gathered bodice with sash-belt and sash decoration. The skirts are short, the tournure is represented by a really small pad, below small hoops, the pleats and ruffles are mostly gone, instead of these longways gathered adornment and wide lace setted.

Öltözetek lóversenyre/Turf attires

 

11. szám, Június 1.:

Nyári divatkelmék.

Az idény haladtával mindig könnyebb és könnyebb kelmék kerülnek napirendre. A foulard, Ponchy és bengaline selymek, továbbá mosókelmék satin, Toile Parisienne, zephir és indiai mousseline dívnak leginkább, de főképp a foulard ruha az, melynek egy elegáns hölgy toelttjéből sem szabadna hiányoznia. A foulard ruha a nyári ruhák közt azt a helyet foglalja el, mit a fekete selyemruha a téli toilettek között. A foulard ruha általános ruha; egyaránt szép és célszerű mint otthoni, kimenő, látogatási és útiruha, mert szövetje nem gyűrődik; a foulard ruha alkalmas szép és borús időben, ha a szín kellően lesz megválasztva és végre olcsó ruha is, amennyiben más szép, könnyű ruhánál nem drágább. Legkedveltebbek a félsötét színek, például sötétebb kék fehér mintázattal, mint újdonság a vörös szín fekete mintázattal szerepel, továbbá rezeda és "bleu gobelin". A mosókelmék a selyemszövetek utánzását képezik, mint fényre, mint minázatukra nézve. Leginkább sikerült ez a "Toile Parisien" és batisztoknál, melyeknek nagyobbrésze ramagé mintázatúak, a nyomatás tisztasága és a sikerült appretura által tökéletesen foulard kelmékhez hasonlítanak. Vörös feketével, kék fehérrel és kékeshamvas itt is a domináló színek. Kiválóan ízléses batisztokat láttunk fehér és krém alapszínben halcsontnyi szélességű kék, rózsaszín, Tegethoff-kék és fekete csíkokkal.

Igen szépek az angol zephyrkelmék, melyek részint sűrű szövésűek és mint ilyenek angol ízlésű, egyszerű ruhákhoz alkalmaztatnak.

11th issue, 1. June:

Summer fashion fabrics.

With the progress of the season continually lighter and lighter fabrics are on the tapis. The foulard, Ponchy and bengaline silks, furthermore washfabrics satin, Toile Parisienne, zephyr and Indian mousseline en vogue mainly, but especially the foulard dress is what an elegant lady's toilette can't lack. The foulard dress among the summer attires takes that place, what the black silk dress among winter toilettes. The foulard dress is a general dress; equally neat and practical as indoor, outgoing, visiting and for travelling, because the fabric doesn't creases; the foulard dress is suitable in nice and cloudy weather, if the color is chosen properly and finally a cheap dress too, as long as not more expensive than other neat, light dress. The most favoured are the demi-dark colors, for example darker blue with white motifs, as novelty red color appears with black motifs, also reseda and "bleu gobelin". Washfabrics form the imitation of silk dresses in regard of color and motifs. Mostly achieved this on "Toile Parisien" and batistes, which mainly are ramagé patterned, by the cleanness of the print and the neat appreture are perfectly similar to foulard fabrics. Red with black, blue with white and glaucous blue are here too the dominant colors. We saw especially tasteful batistes on white and créme basic colors with fish-bone wide blue, pink, Tegethoff-blue and black stripes.

The English zephyre fabrics are very neat, which are partly stiff woven and as such used to the English genre, simple dresses.

Zephir, perkál és foulard ruhák/Zephyr, percale and foulard dresses

 

13. szám, Július 1.:

Fürdői öltözetek.

A legtöbb magyar fürdőben Július képezi a főidényt és így már most javában ürül a város. Ki a kedves Margit-szigeten, Zugligetben vagy Svábhegyen, ki távolabb a magyar tenger mellett Balatonfüreden, a vadregényes Tátrafüreden vagy a gyógyforrásokban oly gazdag hazánknak más vidékén keres üdülést vagy gyógyulást és aszerint intézi el toilettejeinek rendezését. A divat által leginkább felkarolt fürdőhelyeken az elegáns hölgyek legalábbis háromszor váltanak toilettet: reggel a kúthoz, délben az ebédhez és délután a sétához, sőt olykor ha tánc van még negyedszer is átöltöznek. Főképp a sétára szolgáló toiletteket gyakran kell változtatni. Ezek képezik az igazi hódító toiletteket. Fiatal leányok részére leginkább fehér könnyű mosókelméből készítik ezeket, világos színű moiré szalagokkal és semmi sem áll jobban a fiatalságnak, mint ezen habos, könnyű toilette. Táncvígalmakon azonban báli vagy világos színű csíkozott vagy egyszínű tafetas ruhákat vesznek. A délutáni sétára az elegáns hölgyek fehér, világos színű vagy világos színnel alábélelt csipkeruhákat kedvelnek leginkább, vagypedig könnyű selyemmel alábélelt mousseline ruhákat csipkével és szalagokkal díszítve.

Sokkal egyszerűbb a fenn említetteknél az útiruha, mely az esőköpennyel és az gumi porköpennyel együtt minden fürdőkészletnek kiegészítő része. Az útiruha legújabban "Touriste" azaz hegymászó kosztüm, mely leginkább sötétszínű cheviotból vagy lódenből készül. E ruha alja 10 cm-rel rövidebb a szokásos hosszúságnál, elől és hátul egy széles ránc van berakva, a csípő körül egészen simán megfekszik. Hozzá blúz, mely elől és hátul három-három lapos ráncba van berakva, oldal és mell zsebekkel, széles orosz bőröv által a derékhoz szorítva. Az esőköpeny legnemesebb formája a testhezálló redingote, mely a ruhát egész hosszában betakarja.

Legkeresettebbek az idén a gumi köpenyek szürke vagy drapp lüszterből és selyemből, viszályuk kaucsuk áztatás által vízhatlanná téve.

13th issue, 1. July:

Summer resort dresses.

At most of the Hungarian baths July forms the high season and so yet now the city is in full swing empty. Some at the dear Margit-sziget, Zugliget or Svábhegy, some further beside of the Hungarian sea at Balatonfüred, the romantic Tátrafüred or at our thermal springs enriched nation's other land seek for refreshment or healing and arrange according to this their toilettes. In fashion's mostly embraced summer resorts the elegant ladies at least change dresses three times: in the morning to the fountain, at noon for lunch and for the afternoon walk, even sometimes when dance arranged they get dressed for a fourth time too. Especially the walking dresses must be changed often. These form the true tempting toilettes. For young misses these are made from  mainly white light weight washfabric, with light toned moiré ribbons and nothing else is more becoming to the youth, but these frothy, light toilettes. But during dance-gaieties, ball or light toned striped or uni-colored tafetas dresses are worn. For afternoon walks elegant ladies mostly prefer white, light toned or light color lined lace dresses, or else light silk lined mousseline dresses adorned with lace and ribbons.

Much more easier, than the noted ones, the travelling dress, which along with the raincape and the rubber dustcape is the accessory part of every summer resort set. Lately the travelling dress is "Touriste" namely mountain climbing costume, which is mostly made from dark colored cheviot or loden. This dress' bottom is 10 cm shorter than the common length, in front and at the back a wide pleat setted, around the hips lies very simply. With blouse, which in front and at the back setted with three-three flat pintucks, with side and bosom pockets, fastened to the waist by a wide Russian leather belt. The most elegant form of the raincape is the close fitted redingote, which in full length covers the dress.

The most wanteds during this season are the rubber capes from grey or drab luster and silk, the wrong side due to caucho dipping is waterproof.

Nyaralóhelyi öltözetek és útiruhák/Summer resort attires and travelling dresses