Magyar Bazár 1889

2015.08.17 13:31

5. szám, Március 1.:

Az átmeneti időre a rövid, testhez álló jaquet, az elől bő szabású jaquet "Iréne", a rövid "visite" és a testhez álló esőköpeny rövid gallérral lesznek a legdivatosabbak. Az új divat legízlésesebb alkotásaihoz tartozik a testhez álló visite-jaquet fekete lyoni bársonyból, keskeny selyemszalaggal befoglalva, kis állógallérral és kissé oldalt kepcsolódó előrészekkel, minden dísz nélkül. Alig képzelhető ízlésesebb valami, mellyel kecsességben csakis a jaquet "Amanda" versenyez. Ez is testhez álló, a derék övezője táján kissé átgomboló és hosszú, bársonnyal bevont kihajtásokkal van ellátva. A divat újdonságaihoz tartozik még a "soutaché", azaz keskeny szőrsujtásokból ízléses mintázattal, vagy egészen vagy csak részben kivarrott jaquet, mások a mellen magyar ízlésben zsinórral vannak átkapcsolva; magától értetődik, hogy mindezen jaquetek leginkább a plasztikailag testhez álló angol ruhákhoz alkalmaztatnak, mely ruhaforma folyvást igen kedvelt, miután kényelmes, célszerű és előkelő hatású. A derék, melynek szépsége kiváló szabásban és kifogástalan plasztikai állásban rejlik, egészen dísz nélküli, kivéve azt, hogy némelykor kis mellénybetéttel lesz ellátva. Sötét, könnyű posztók, sima vagy sávozott, nyírott kelmék; cheviot és esztermin azon kelmék, melyekből disztingvált öltözékek készülnek. Némely angol modell zsinórozással is van készítve, mi azoknak különös eleganciát kölcsönöz. De mint már említettük, a fő dolog a derék szép kidolgozása.

Ezalatt a francia divat folytatja az "Empire" divat szépségeinek kiaknázását, miről talán már legközelebbi számunkban lesz alkalmunk beszélni, fichuszerű melldísz, a moiré kihajtások és csokrok melyek ezen divatot jellemzik alkalmasabbá teszik ahhoz az elől bő szabású formát.

A rövid visite köpenykéknél két formát különböztetünk meg: a fichu formát és a dolmányujjas formát. A legszebbek royal, peau de soie és sicilien kelmékből vannak készítve, a legszebb dísz gyöngyös és gyöngy nélküli, fénytelen paszomány, csipkék és moiré szalagok. Láttunk igen szép fichuket pamutból és áttört kelméből is, sőt némelyek egészen chantilly csipkékből vannak moirészalaggal behúzva és surah selyemmel bélelve.

5th issue, 1. March:

For the transitory season the short, close fitted jaquet, the in front loosely tailored "Iréne" jaquet, the short "visite" and the tight fitted raincape with short collar shall be the most stylishes. Amongst new fashion's most tasteful creatures is the close fitted visite-jaquet from black velvet of Lyon, edged with narrow silk ribbon, with little standing-collar and slightly aside closed front side, wholly unadorned. We can hardly imagine anything more tasteful, with what touching daintiness only the "Amanda" jaquet competes. This is also close fitted, at the waist slightly overlapped and setted with long, velvet covered lapels. Amongst fashion's novelties is still the "soutaché", namely narrow wollen soutaches in tasteful motifs wholly or partly stitched jaquet, others at the bosom in Hungarian genre are overlapped with braids; it is a matter of course, that all of these jaquetes are mainly assemblaged with the plastically close fitted English suits, which dress form is constantly very favoured, since comfortable, practical and aristocratic. The bodice, which's beauty is lied in excellent tailoring and perfect plastical fitting, wholly unadorned, except that sometimes supplemented with a small vest-insertion. Dark, light weight cloths, plain or striped, clipped materials; cheviot and estermin are those fabrics, of which distinguished ensembles are made. Some English model is made with braiding too, which assigns to these special elegancy. But as we had said, the main thing is the bodice's neat assemblage.

Meanwhile the French fashion continues to develop the beauties of "Empire" style, of which perhaps in our next issue we will have the opportunity to talk about, fichu-like plastron, moire lapels and bows are what characterize this fashion and these make the front loose tailored form more suitable.

Amongst the short visite mantelets we can tell apart two forms: the fichu form and the dolman-sleeved form. The most beautifuls are made from royal, peau de soie and sicilien fabrics, the most sumptuous adornment is the beaded or unbeaded, dim braid, laces and gathered with moire ribbons and lined with surah silk.

Tavaszi öltözetek (köpenyek, fichuk, paletók, kabátok, gallérok és mantille) hölgyeknek és gyerekeknek/Springtime ensembles (capes, fichu, paletots, jackets, collars and mantelet) for ladies and children

 

7. szám, Április 1.:

Tavaszi köpenyek.

A divat igényei szerint minden jól öltözködő hölgy a tavaszra három felöltővel rendelkezik; jaquettel, sétaköpennyel és mantillel. A régi jó időkben ez sokaknak tetszett volna; a mai kor, midőn többet igényel egyszersmind a beszerzési módot is megkönnyíti. Azon az áron, melyen ezelőtt egy tavaszi mantillet vettek, megvehetik ma mind a három tárgyat.

A Párizsban kiválasztott tavaszi divat újdonságok közt előkelő helyet foglalnak el az új, hosszú s egészen a ruha széléig érő sétaköpenyek, melyek az esőköpeny és porköpeny között ingnak, az előbbinél könnyebbek, az utóbbinál nehezebbek, de ily köpeny megfelel a másik kettő céljainak is. Megvédi egészségünket a rossz időjárás befolyása ellen anélkül, hogy nehéz lenne és megvédi ruhánkat a por és piszok ellen, emellett igen elegáns és előkelő hatással van. Kiállításra nézve ezen köpenyek a legváltozatosabbak, formára nézve három alapformát lehet megkülönböztetni. A kabát vagy paletó formát szűk vagy kissé bővebb könyökujjakkal; a douilette formát, melynél a hátrész oldalvarrásába beillesztett vállrészek képezik az elől rövid, félbő ujjakat, vagy hosszú dolmány ujjakat; végre az orosz, kerek köpeny, mely némelykor elől feltűzött vagy úgynevezett "Sling sleeves" ujjakkal van ellátva.

7th issue, 1. April:

Springtime capes.

According to fashion's needs every well-dressed lady has three coats for the springtime: jaquet, walking cape and mantelet. During the good old days many would had liked this; modern period, as claims for more at the same time makes the purchase method easier too. On that price, of which before a spring mantelet was bought, today all three items can be bought.

Amongst at Paris assorted springtime fashion novelties the new, long and wholly to the dress' hem reaching walking capes take an eminent place, which balance between the raincape and dustcape, lighter than the prior, heavier than the latter, but such a cape answers the other two's purposes too. Protects our health against bad weather's influence without being heavy and protects our dress against dust and dirt, besides very elegant and aristocratic. In regard of assemblage these capes are the most diverse, in regard of form we can tell apart three basic forms. The coat or paletot form with tight or slightly broader elbow-sleeves; the douilette form, on which into the back gore's side seam attached shoulder part create the in front short, demi-loose sleeves, or long dolman sleeves; finally the Russian, roundy cape, which sometimes in front has attached or setted with the so called "Sling sleeves".

Tavaszi felöltők és háziruhák/Springtime coats and indoor dresses

 

8. szám, Április 16.:

Divatos színek és kelmék.

A legújabb ruhaszövetek és kész ruhák a tavaszi idényre, úgyszólván kizárólagosan világos színűek. Láttunk egészen apró kockás és csíkozott szöveteket, melyek az átmeneti időre igen kedveltek. Nehéz leírni, de annál csábítóbbak a számtalan új színek, melyek felett a tavaszi divat rendelkezik és hiába keressük a szót, mely azokról fogalmat nyújthatna; mintha csak meglesték volna a természet legszubtilisabb árnyalatait, miket valaha lombon, virágon és gyümölcsön, mezőn, légben vagy vízben teremtett; színdúsak és frissek és mindemellett se nem rikítók, se nem feltűnők; a Rococo érdekes korából látszanak merítve lenni és bizonyos, hogy azon korból átvett műkincsek szorgalmas tanulmányozását igényelte azoknak felelevenítése. Ezért, midőn a vöröst, zöldet és kékes-szürkét jelentjük ki divatszíneknek a közelgő tavaszi idényre, nem szabad azon élénk és egyszerű színekre gondolnunk, melyeket azelőtt ismertünk ily név alatt; inkább olyanokra, minőket ma a festők kevernek palettjeiken. Például a vörös színek a legvilágosabbtól kezdve minden árnyalatában a fehér vagy sárga színnel vegyítve látszanak lenni és az új elnevezések, melyek által az ismert saumou, fraise, stb. felcseréltettek, csak kis mértékben hozzák közelebb a szín valódiságához; ilyenek a cendre de rose, viande de veaux és szőlővörös, a sárgásabb árnyalatok és ismertebb terracotta és chaudron színre emlékeztetnek szelídebb árnyalatban.

Még ennél is változatosabb a zöld skálája, mely a bimbó friss zöldjétől kezdve egészen az örökzöld vagy a mírtusz sötét lombjáig minden árnyalatot felmutat, de nem rikítóan, hanem homályosan, mint egy fátyollal bevonva; milyenek a rezedazöld, a fűzfazöld és azon ezüstszínben játszó szürkés-zöld, melyet a jegenyefa lombján észlelünk. Határozott kéket alig láttunk, vannak világosabb és sötétebb fajai mindig kevesebb vagy több hozzávegyítésével a szürkének.

Az új ruhakelmék nagyobbrészt sima szövésűek, gyakran alkalmaztatnak nagy kockás és sima szövetek vegyítve, de azért találunk sok egyszínű szöveteket is. A tavaszi divat legszebb újdonságait a bordürös kelmék képezik. A bodürök némelykor az egész szöveten végig vonulnak, melyek fele szélességét elfoglalják, például a 120 cm széles szövet egyik része sima szürke, drapp vagy kékes, míg a másik rész fehér sávokkal van átszőve. Mégszebbek a ruhák sima és bordürös kelméből összeállítva, hol a ruhához 8 méter dupla szélességű sima kasmír vagy könnyű foulé gyapjúkelméből 2 szélesség ugyanolyan alapú széles bordürös vagy nagy virágokkal hímzett kelme van beosztva. Ezen bordürös, virágos mintázatnak némelykor az alj fele magasságáig, sőt 3/4 rész magasságig is felérnek. Ezekhez sorakoznak még a "mouchoir", azaz kendőkből összeállított ruhák, már a név mutatja ezeknek összeállítását; igen szép foulé kelmékben láttuk, például kékes-szürke alap fehér és sötétkék szegélyezéssel, vagy rózsaszín fehér és kék szegélyezéssel. Grenadineban és foulardban is kaphatók.

A ruhák szabására nézve úgy látszik, hogy a hosszú felsőruha egyszerű vonásaival annál kedveltebb, amennyiben számtalan formában rendezhető és így változó ízlésnek gazdag forrást nyit. Majd egészen magasak a nyaknál, majd szív-formában keveset nyitva; némelykor simák, máskor plastron-betéttel vagy Directoire ízlésben széles, sarkos kihajtással, széles gallérral és nagy, szögletes zsebekkel; vagy a derék hajlásánál elől kereken szabva, tompa csúcsban végződnek, vagy hosszabbítva a ruha széléig kifutnak.

8th issue, 16. April:

Stylish colors and fabrics.

The latest dress fabrics and ready-made dresses for the spring season are practically exclusively light colored. We saw really tiny checked and striped fabrics, which are very favoured for the transitory season. Hard to describe, but more tempting are all the countless new colors, over which spring fashion decide and we're at a loss for a word, which could serve a concept about these; as if they would had lookout nature's most subtitute shades, what ever on leaves, flower and fruit, field, in air and in the water were created; colorful and fresh and besides neither vivid, nor flashy; these seem to be developed from the juicy period of Rococo and certainly, that the art treasures recieved from this period had required studious investigation to revivify them. So, as the red, green and blueish grey are stated to be the fashion colors for the approaching spring season, we mustn't think of those bright and simple colors, what we knew before under these names; rather of those, what painters today mix on their palettes. For example red color starting from the lightest tone in it's every shades seems to be combined with white or yellow color and the new names, by which the known saumou, fraise, etc. were replaced only in little rate bring up the color's realness; such as cendre de rose, viande de veaux and grape red, more yellowish tones suggest to the known terracotta and chaudron colors in soften shades.

Even more diverse the green's scale, which starting from the bud's fresh green all long to the evergreen's or myrtle's dark leaves display every tone, not bright, but hazy, as if covered with a veil; such as reseda green, willow green and that silvery shot greyish-green, what we notice on fir's leafage. We can hardly see clear blue, there are lighter and darker kinds always with lesser or more compound with grey.

The new dress fabrics are mostly simple woven, often big checked and plain fabrics are co-assemblaged, but we can fing a lot of unicolored materials too. Springtime's most beautiful novelties are the bordured fabrics. The bordures sometimes run along the whole fabric, which take the half of the width, for example a 120 cm wide fabric's one part is plain grey, drab or blueish, but the other part is darned with white stripes. The dresses are even more beautiful if assembleged of plain and bordure fabrics, when to the dress 8 meters double width plain cashmere or light foulé woollen, 2 widths are the same bordured of wide bordure, flower embroidered fabric assorted. This bordured, floral motif sometimes reaches up to the skirt's half hight, even to 3/4 part hight too. To these the "mouchoir" join to, namely kerchief-assemblaged dresses, the name allready describes the arrangament of these; we saw it in very nice foulé fabric, for example blueish-grey basic with white and dark blue edging, or pink with white and blue edging. Available in grenadine and foulard too.

In regard of the dresses' tailoring it looks like, that the long overdress with it's simple feature is as more favoured, as more countless forms are arrangable and so opens up a rich source to diverse taste. As really high at the neck, then in heart-shape little opened; sometimes simple, then filled with plastorn or in Directoire genre with wide, edged lapels, wide collar and big, square pockets; or else at the waist's bend in front tailored roundy, end in edgeless dart, or extended, running out to the dress' hem.

Tavaszi kimenőruhák hölgyeknek és gyerekeknek/Spring seasonal outgoing attires for ladies and children

 

9. szám, Május 1.:

Divatkelmék.

A bordürös ruhák megérkeztek Párizsból, látták és veszik. Nem lehet jobban jelezni ezen ruhák sikerét, mely egész inváziót jelent a tavaszi divatban. A plissék és minde más ruhadíszek eltűntek a győzelmes bordürrel szemben, mely maga képezi a ruha díszét. A legszebb nyári kelmékhez sorolhatjuk az átlátszó grenadine ruhákat, szintén sávos bordürrel beosztva, mely bordür némelykor saját színében, némelykor eltérő színű 3 cm szélességű 8 sávból áll, például krémszín vieux rose bordürrel, stb.

Az új divat végtelen haladást jelent az angol divattal szemben. Az Empire és Restauráció korából merített ruhaformák versenyeznek az angol ruhák egyszerűségével, de kis részletek, szalagok, fichuk és kihajtások által kecsesekké és vonzókká tétetnek, hogy örömmel üdvözöljük e divatban, mely mindinkább általánossá válik, ismét a nőies ízlés iskoláját, mely az angol divat mellett meddővé vált. A nagy változásnak legszembetűnőbb jele, hogy a divatban ismét a színek, a rajzok és a szövés szépsége jut érvényre. Míg az angol divatnál a legszebb selymek alkalmaztattak a ruhák bélésének, most a szem ismét élvezi azoknak fényét és frisseségét, mely számtalan új és szép taffetas, foulard és éolien kelmékben van kifejtve.

Nem képzelhetők csábítóbb szövetek, mint az új, szép kasmírok, melyek a színek szépségére és a szövés lágyságára nézve versenyeznek a crépe de Chine szépségével. Gyönyörű hatással vannak e kelmék krémszínben összeállítva, tablierral, pompás nagyrajzú mintázattal nyomtatva. Az egyik például a természetnél nagyobb virágos tulipán ágakkal nyomtatva a legfrissebb színekben kapható, úgy mint: rózsaszín vörös árnyalattal, analinvörös fekete árnyalattal, stb. Kevésbé feltűnőbb, de finom ízlésre nézve szintén felülmúlhatatlanok e kasmírok eltérő színű bordürrel, mely hímzéssel az új, hervadtnak látszó színekben, széles virágfüzér rajzával van a szövethez illesztve, például krémszín rózsaszín bordürrel, rózsaszín világoszöld bordürrel, rózsaszín, fehér és világoskék krémszínű bordürrel; ugyanezt láttuk még fekete kasmírból világos ezüstszínű bordürrel. Továbbá Van Dyk vörös ívekben applikált fekete szalagokkal, mint bordür, mastique színben barna hímzéssel, stb. mindegyik a saját színében árnyékolt magas selyemhímzéssel. Selyemmel beszövött nagy vadrózsákkal és liliom virágokkal, lombozattal beszövött beosztásokat chair színben, rezeda-fehér virágokkal; mastique színben a virágok rezeda és krémszínűek. Sötétkék alapon hervadt zöld és fehér liliomokkal; ólomszürkéken a virágok fehér és fekete színben, rezedazöld alapon vadrózsák bordó és chair színben... De ki bírná mind leírni e remek alkotásokat?

9th issue, 1. May:

Fashion fabrics.

The bordured dresses had arrived from Paris, seen and bought. We can't describe more these ensembles' success, which means a whole invasion within springtime fashion. Pleats and every other dress-adornments had disappeared over against the victorious bordure, which alone is the dress' adornment. Amongst the most beautiful summer fabrics we can join the sheer grenadine dresses, also assorted with striped bordure, which bordure sometimes in own color, sometimes different colored are 3 cm wide 8 stripes, for example créme color with vieux rose bordure, etc.

The new fashion means an intense headway in face of the English style. Dress forms developed from Empire and Restauration periods compete with the English suits' simplicity, but by small details, ribbons, fichus and lapels caused to be dainty and charming, so we gladly welcome these within this fashion, which becomes growingly general, again the feminine genre's school, which beside of the English fashion had become wasted. The great change's most eye-catching sign is, that within fashion again the colors, the motif and the weaving's beauty are enforced. During the English style the most beautiful silks were used as dress linings, now the eyes again can enjoy their shine and freshness, which is effected in numerous new and neat taffetas, foulard and éolien materials.

We can't imagine more tempting materials, like the new, neat cashmeres, which in regard of color beauty and weaving softness compete with crépe de Chine's beauty. These fabrics are beautifully effective in créme colored assemblages with tablier, printed with sumptuous big schemed motifs. One for example printed with bigger as natural floral tulip-branches, available in the freshest colors as: pink with red shot, analin red with black shot, etc. Lesser showy, but in regard of fine taste also superlative such cashmeres with variant colored bordure, this embroidery the new, withered-like colors with wide flower-garland motif attached to the fabric, for example créme color with pink bordure, pink with light green bordure, pink, white and light blue with créme colored bordure; we saw the same in black cashmere with light silver bordure. Furthermore Van Dyk red with arch-like appliqued black ribbons as bordure, mastique color with brown embroidery, etc., all with own color shaded high silk embroidery. Silk darned big wild-roses and lily flowers, leaves darned assortments in chair color with reseda-white flowers; on mastique color the flowers are reseda and créme colored. On dark blue basic withered green and white lilies; on lead-greys the flowers are white and black colored, on reseda green basic wild-roses of bordeaux and chair color... But who could describe these smashing works?

Tengerészruha és vieux rose kaszinóruha                          Mastique kaszinóruha és mandulazöld fogadási öltözék

Sailor suit and vieux rose casino-dress                              Mastique casino-dress and almond-green reception toilette

 

10. szám, Május 16.:

A francia és angol divat teljesen elüt attól, amit Bécsben a bécsi divatlapok divatba hoznak. Míg a bécsi divat esernyő vékonyságú alakot hírdet, Párizsban újból tournuret hordanak, abroncsokat az aljban. A divat az utolsó hetek alatt annyira változott, hogy egészen új éra látszik beköszönteni. A bordürös és nagymintázatú ruhák azonban megállják a sarat. Az igen sűrű, széles, vastag "ruche" bizonyos öltözeteken még mindig fenntartja magát, sőt előszeretettel alkalmaztatik.

A kalapok egyre fantasztikusabb alakot öltenek. Rendkívül nagy peremű, végtelen könnyű szalmájú kalapokat látni és a virágot mind bővebben alkalmazzák. Rendkívül kedveltek a fekete tüll vagy csipke kalapok virágkoszorúval, mely szintén tüllel van bevonva.

Nagyon divatosak az egyszerűen az alj alá felvett derekak, melyekre az alj öve rákapcsoltatik. Egy-kétszer a derék köré tett selyemszalag, oldalt hosszú végekkel megkötve fejezi be az öltözetet.

A széles csipkefodorral díszített, japáni egyszerűségű napernyő igen kedvelt.

A franciáknál a "Grand Prix" az angoloknál a "Derby" napja, nálunk a tavaszi lóversenyek képezik a sport- és divatvilág nagy napját, mely a versenytéren nemcsak a főváros, de az egész ország eleganciáját összpontosítja. Itt mutatják be hölgyeink először nyílvánosan a tavaszi divat újdonságait, melyek elegáns birtoskosnői által viselve visszatükrözik azt a finom jelleget, azt a gráciát, melyet készítőik művészi törekvése kifejezni vágyott.

10th issue, 16. May:

French and English fashion wholly vary from that, what in Vienna the Viennese fashion magazines introduce. While the Viennese fashion propagates the umbrella-slender figure, in Paris they wear tournure again, hoops in the skirt. Fashion during the last weeks had changed so much, that a whole new era seems to be forward. But bordured and big motif dresses stand the proof. The very dense, wide, stout "ruche" on certain toilettes still lives on, even used by choice.

Hats affect on and on fantastic shapes. Extremely big brim, immensely light weight straw hats appear and flowers are used more generally. The black tulle or lace bonnets are very favoured with flower wreath, which is also covered with tulle.

Bodices simply worn under the skirts are also very stylish, on which the skirt's waistband attached. Once-twice around the waist twisted silk sash, aside with long tails and tied finish the ensemble.

Wide lace ruffle adorned, Japanish simple parasols are very favoured.

For the French the "Grand Prix" for the English the "Derby" day, for us the springtime turfs form the sport- and fashionworld's great day, which at the race-course not only the capital's, but the whole nation's elegancy concentrates. Here our ladies display for the first time publically the novelties of springtime fashion, worn by their elegant owner-ladies reflect that fine aspect, that grace, what their makers' artistic ambition had strived to express.

Párizsi rüssös, dúzos öltözetek és Bécs "esernyő vékony" divatja/Parisian rouched, bouffant ensembles and Vienna's "umbrella slender" style

Divatos tavaszi-nyári kalapok és napernyők/Stylish spring-summer hats, bonnets and parasols

 

12. szám, Június 16.:

Esőköpenyek.

Szabadság! Ez a legóhajtottabb szó ezen forróságban. Boldogok kik a Svábhegy magaslatairól vagy a Zúgliget árnyékos pontjairól a város felé tekintenek, ti nem tudjátok mily forró vágy vonz bennünket felétek! Úgy érezzük magunkat ebben a forróságban a városban, mint Dániel próféta az égő kemencében; mennyire szereténk szabadulni a mindennapi foglalkozás zaklatásaitól! És a törvényhozás, valamint a társadalom szánakozik fehér rabszolgáin és azt mondja: "Legyetek szabadok". A sokszor megtámadott országgyűlés szétoszlik, az opera tagjai máris szünetelnek, nemsokára követik ezeknek példáját a nemzeti színháznál is, az iskolákban a vizsgák végetérnek, bírók és hivatalnokok igénybe veszik a nekik biztosított törvényes szabadságidőt, kereskedő és iparos időt vesz magának, hogy ő is üdülhessen és mi, a gyengébb nem másra nem is gondolunk már, mint a nyaralásra a legkényelmesebben összeállítani toilettejeinket. Csak minél könnyebb, minél hűvösebb legyen öltözetünk. Az útiruhához, melyet régebben senki sem mert volna más szövetből, mint jó erős angol kelméből készíttetni, ma batisztot, zephirt, könnyű beiget vagy foulardot választnak és hogy ez is minél kényelmesebb legyen, testhez álló derék helyett öv által derékhoz szorított kényelmes blúzt készítünk a ruhához. De ha hűvösebb idő jönne? Fogják kérdezni aggodalmas anyáink; akkorra meg vannak Ultser esőköpenyeink, egy ilyen jó vastag angol posztóból készített köpennyel elmehetünk akár a dobsinai jégbarlangba, akár Norvégia fjordjaira és meg leszünk védve a hideg ellen. (El nem feledkezve persze a szegekkel kivert, jó erős turista topánkát és nemezkalapunkra kötött kék vagy zöld gaze fátyolt.)

És miután a divat istennője védenceiről soha sem feledkezik meg, kiket télen legszebb szőrméivel a jégre kísér és nyáron a fürdőruháknak gráciájával és ízléssel bíró kiállításáról sem feledkezik meg, ezen esőköpenyekre is kiterjeszti gondját és abba is bele tudja lehelni azt a sikket, mely az elegáns hölgy sajátja.

12th issue, 16. June:

Raincapes.

Vacation! This is the most desired word in this heat. Happy are those who view down to the city from Svábhegy's heights or Zugliget's shaded spots, you don't know such hot lust seduces us towards you! We feel ourselves during this heat in the city, like prophet Daniel in the burning oven; how much we would love to get rid of our daily rutine's annoyances! And the legislation, also the society commiserate with it's white slaves and sais: "Be free". The severally attacked parliament scatters, the members of the opera are allready on a break, soon the national theatre shall follow their example too, at schools the exams are over, judges and officials make claims for the legal vacation assured for them, traders and craftsmen take time to be able to holiday too and us, the fair sex yet don't think of anything else, but to arrange our toilettes for the vacation in the most comfortable way. Let our dress be the more lighter, the more cooler. To the travelling dress, what nobody before would had dared to make from other fabric, than fine strong English material, today batiste, zephyre, light beige or foulard sorted and even to make this more comfortable too, instead of the tight fitted bodice we make a belt fastened comfortable blouse to the dress. But what if cooler weather would come? Our agonized mothers shall ask; then we will have the Ultser raincapes, with such a fine stiff English cloth made cape we can go whether to the ice-cave of Dobsina, or Norwegian fjords and we will be protected against cold. (Naturally not forgetting about our studded, good strong tourist shoes and felt hat with tied blue or green gauze veil.)

And since fashion's godess never forgets about her clients, whom during winter escorts to the ice in the most beautiful furs and at summer neither forgets about the tasteful arrangements of the graceful bathing ensembles, spreads out her attention over these raincapes too and able to breath in that chic, which is the elegant lady's peculiar.

Útiruha és útiköpeny/Travelling dress and travelling cape     Látogatóruha és esőköpeny/Visiting dress and raincape

 

13. szám, Július 1.:

Minél könnyebbek, annál szebbek és kellemsebbek a nyári ruhák; a nagy hőségben igyekszünk minden feszestől menekülni, e célnak felelnek meg leginkább a ráncos blúzderekak dudoros, bő ujjakkal, szép övszalaggal, szalaggal a derék körül, az alj a lehető legkevesebben felhúzva. Oly ízlésesek és amellett egyszerűek a ruhák, hogy avatott utasítás mellett könnyen háznál is elkészíthetők.

Másképp áll a dolog azon ruháknál, melyek különös alkalomra készülnek, például menyasszonyi készleteknél, fürdői báloknál, stb.; hol már a ruhákhoz használandó anyag értékessége magával hozza, hogy az elkészítést csakis kiváló szakértelemmel bíró cégekre bízhatjuk.

13rd issue, 1. July:

The more lighter, the more neater and pleasanter the summer attires are; during the big heat we strive to escape from every tight, to this purpose mainly the gathered blouse-bodices serve with pouffy, wide sleeves, neat sash-belt, with sash around the waist, the skirt is the minimum least plaited. The attires are so tasteful and beside simple, that after practiced instruction can be easily made at home too.

This case is different for those dresses, which are made for a special occasion, for example bridal sets, summer resort balls, etc.; when the material's valuableness used for the dress brings, that the making only can be commissioned to houses with excellent expertness.

Tengerparti és üdülőhelyi öltözetek/Sea-side and summer resort ensembles

 

15. szám, Augusztus 1.:

Fürdői divatok.

A turista évadot követi a tengeri fürdők idénye és a legszebb ruhák most készülnek, ez alkalomra. A legérdekesebb újdonság, mely ameriaki eredetű: "Chemisette Yankee" nevet visel. Ez valóságos férfi ing, jól keményített kis álló gallérral és mellbetéttel; a derék körül "tennis" öv két színben sávozott selyemből, elől ezüst kígyófejjel összetartva, vagypedig széles öv krokodilbőrből, három keskeny bőrszíj által, érc csatokkal záródva. A nyak körül regatta nyakkendő vagy "Lavalliére echarpe", vagy éppen semmi. Hozzá nyitott jaquette könnyű posztóból vagy flanelből. Ez egyszerű utánzása a tengerparti férfiviseletnek. A férfiak ugyanis tengeri fürdőn egészen fesztelenül, mellény nélkül, sőt némelykor még nyakkötő nélkül is sétálnak. Amerikai divat, igen eredeti és sok utánzásra talál.

A mellbetétek folyvást igen kedveltek. Láttunk ilyet különféle genreban kreppből, csipkéből és fehér vagy színes foulardból. Az "Anne d'Autriche" nagyobb gallér írlandi guipureből mind kedveltebbé válik és a fiatal leányok szerencsések, ha mamájuk vagy nagyanyjuk szekrényében efajta csipkét lelnek. Igen kedveltek a nagy, elől és hátul kissé hegyesen kifutó gallérok hímzett mousselineből is.

15th issu, 1. August:

Bathing place fashions.

The tourist season is followed by the sea-side bathing places' period and the most beautiful ensembles are made now, for this occasion. The juiciest novelty is, which is American born: "Chemisette Yankee" is it's name. This is actually men's shirt, with well starched little standing collar and plastron; around the waist "tennis" belt of two color striped silk, in front fastened by silver snake head, or else wide crocodile skin belt, by three narrow leather jesses with metal buckles closed. Around the neck regatta tie or "Lavalliére echarpe", or else nothing at all. With opened jaquette from easy cloth or flanel. This is a mere imitation of bathing place men's wear. Namely men at sea-side bathing place walk with really great ease of manners, without a vest, furthermore sometimes even without cravat too. American fashion, very unique and finds lots of followers.

The plastrons are constantly very favoured. We saw these in various genres from crépe, lace and white or colored foulard. The "Anne d'Autriche" is a bigger collar from Irish guipure and is becoming growingly favoured and young misses are lucky, who find such sort of lace hidden in their mother's or grandmother's wardrobe. The big, front and back slightly dart-like extending collars from embroidered mousseline are very favoured too.

Divatos gallér, jabot, gallér ellenzővel és vándorgallér/Stylish collar, jabot, collar with plastron and carrick collar

 

19. szám, Október 1.:

Angol divatról gyalog és lóháton.

A párizsi világkiállítást látogató hazánkfiai egyet értenek abban, hogy a magyar asszonyok növésben és szépségben messze felülmúlják a párizsi nőket. Ellenben a párizsi nők határozottan elegánsabban ruházkodnak. A különbség az, hogy nálunk a legelső kérdés: Mi a legújabb divat? Melyik a legújabb divatszín? Ellenben a párizsi nő első sorban tükörbe néz és azt kérdi: Mi illik legjobban a személyéhez?

Természetes, hogy a divat, mit Sarah Bernhardt a soványság prototípusa a maga számára alkotott, nem illik deli termetű szépségnek, viszont Sarah Bernhardt torzképnek tetszenék abban a plasztikus, testhez álló angol ruhában, melyet szépeink annyira kedvelnek.

Szembetűnő a világkiállítás befolyása a divatra. Még tán soha nem észlelhettünk oly nagyszerű változatosságot és annyiféle újdonságot a divat - "a fashion" - terén.

Mint legújabb jelezhetjük a félhosszú ruhák újbóli megjelenését, mi, ha ugyan igaz marad a divat egész reformját jelenti. Kétségen kívül a rövidruha sok előnyt nyújt; mindenekelőtt sokkal szabadabb mozgást enged, továbbá alul tisztábban tartható és ezért azon divat, melyet mi röviden "angolnak" nevezünk, jó távol van még a megszűnéstől, különösen most ősszel, midőn az angol kosztüm előnyeit leginkább élvezzük. De azért sem, mivel most Párizsban is nagyon felkapták és annak puritán egyszerűségét hímzésekkel, mellényekkel és nagy Directoire hajtókákkal variálják, míg az aljak divatszerint általában mind laposan rendeztetnek el. Az angol ruhákhoz igen szép színű finom posztókat találunk, továbbá diagonal szövésű Kammgarn kelméket, Satin Doublé sávos és kockás kelméket, stb. Ezen ruhákhoz a testhez álló jaquettek a legkedveltebbek; vannak egy sorra és két sorra gombolódók, egészen simák és keskeny prémmel befoglaltak, továbbá zsinórozással kivarrottak és tambourirozottak. Az angol divat különlegességeihez tartoznak ez ősszel még a hosszú Ulster köpenyek is, melyek a ruhát a jaquette helyett kiegészítik.

Különben a mostani évad legfontosabb ruháinak egyike - a lovaglóruha. A divatkereskedések állítása szerint ez már hazánkban is így van, s ennél fogva nem csoda, ha figyelemmel vannak rá. Mert hisz a legnagyobb pontosságot és a legjobb szabást igényli, oly feszesen kell állnia, hogy a lovaglásnál össze ne zsugorodjék s amellett a szabad mozgást vagy heves lélegzést sem szabad gátolnia. Ezért a lovaglóruha készítését csakis elsőrangú, szakavatott cégre lehet bízni. A lovaglóruhák szabásra nézve nem igen változnak. A legkedveltebb forma hátul kis frakkszerű lebbenykével van ellátva, a nyaknál apró hajtókával.

19th issue, 1. October:

English fashion on foot and on horseback.

The patriots visiting the exhibition of Paris all agree, that Hungarian women's figure and beauty are head and shoulders above Parisian women. Then again Parisian women dress definitely more elegantly. The difference is, that we first ask: What is the latest fashion? Which is the newest color? But the Parisian woman at first looks in the mirror and then asks: What is more becoming for her personality?

Naturally, that fashion, what Sarah Bernhardt the prototype of thinness had created for herself, is unsuitable for the well-built beauties, however Sarah Bernhardt would look as a caricature in that plastical, tight fitted English dress, which is so beloved by our beauties.

The world exhibition's influence on fashion is outstanding. Perhaps we could never notice such great diversity and so many kinds of novelties within fashion's sphere.

As the latest we can report the re-appearance of demi-long dresses, which, if it's true indeed, means a whole fashion reform. Evidently the short dress has a lot of advantages; at first allows a lot more free movement, furthermore at the bottom can be kept cleaner and therefor that fashion, what in brief we call "English" is well-far away from cessation, especially now during autumn, when the most we enjoy the advantages of the English costume. But not because either, because now in Paris is very en vogue too and it's puritan simplicity is varied with embroideries, vests and big Directoire lapels, but the skirts according to fashion generally are arranged flat. For English dresses we had found very neat colored fine cloths, furthermore diagonal woven Kammgarn materials, Satin Doublé striped and checked fabrics, etc. For these dresses the close fitted jaquettes are the most favoureds; there are one row and two rows buttoned, wholly plain and edged with narrow fur, furthermore braid stitched and tamboured. Yet amongst English fashion's specialities are during this autumn the long Ulster capes too, which accessory the dress instead of the jaquette.

Otherwise one of recent season's most important dress is - the riding-habit. By fashion storers' own account this is true in our homeland too, and thus no wonder, that they pay attention to it. Because it claims for the greatest precision and the best tailoring, must fit as tightly, to unshrink while riding and beside mustn't inhibit free movements or intense breathing. Therefor by the making of the riding-habit only first class, practised house must be commissioned. Riding-habits in regard of tailoring didn't change much. The most favoured form is setted at the back with a little coattail-like peplum, at the neck with small lapels.

Őszi kimenő és elfogadási öltözetek/Autumn outgoing and reception ensembles

Lovaglóruha és divatos vadászöltözék/Riding-habit and stylish hunting ensemble

 

20. szám, Október 16.:

Az átmenet a nyári időről az őszi időbe az idén oly rohamosan történt, hogy az elegáns hölgyek kik még heteket számítottak őszi toilettejeiknek beszerzéséhez, most kénytelenek a legnagyobb sietséggel tenni megrendeléseiket. Alighogy megérkeztek a gyönyörű szövetek és mintaruhák, máris a késő őszi és téli szezonban vagyunk. A déli órákban 2-3-asával állnak az elegáns fogatok a váci utcai fényes divatárú termei előtt és órákig tanácskoznak az elegáns dámák toilettejeik összeállítása fölött. A késő őszi és tél újdonságai felülmúlhatatlanok eleganciában a hosszú köpenyek, nagy ramagé mintázatú, broché gyapjúkelmékből, matelassé és brokát selymekből, hosszúszárnyú ujjakkal, melyek gyakran az öltözet széléig érnek, gazdag paszománnyal és értékes prémmel díszítve, melyek közt a Lynx Bolivia és Renard Syka képezi az újdonságot, mi mellett azonban a régi szép prémek Loutre marron és Sealskin nem szűntek meg divatosak lenni. A nagymintázatú kelmékből készültek bársonyhoz hasonló "Velours du Nord" fekete és sötétbarna színben, továbbá tündöklő, fényes színes plüssökből, aplikáció munkával díszített, gyönyörű köpenyeket találtunk.

Az újdivatú őszi paletók nem igen hosszabbak a ruha derekánál és többnyire finom, sima posztóból vagy sealskinből (plüssből) készülnek; formára nézve hátul testhez állók, elől félbővek és oldalt záródnak, de azért vannak egészen testhez állók is, melyek a középen is két sorral gombolódnak. A testhez álló formák gyakran dupla előrészekkel vannak ellátva, melyek moirével, bársonnyal vagy prémmel vannak kihajtva. A felöltő maga, ha vastag szövetből van, lehet bélés nélküli, a szabad előrész azonban mindig szép selyemmel van bélelve. Az elől nyitott jaquettek némelykor eltérő színű mellényekkel vannak ellátva. Megjegyzendő, hogy a jaquette színének mindenkor összhangzásban kell lenni a ruha színével. Majdnem minden efféle felöltő dupla gallérral van ellátva: egy kis állógallérral, mely elől a mellény kiegészítése és egy áthajtott gallérral, melynek folytatása a kihajtást képezi. Az ujjak formája nem változott; viselik a szűk ujjat most is. Sima posztóból készült felöltők gyakran zsinórdísszel és hímzésekkel bírnak. A legszebb őszi sétaruhák sima posztóból készülnek, az elől sima alj alul széles hímzéssel vagy tamburírozással ékítve.

20th issue, 16. October:

The transition from summertime to fall season this year had happened so fast, that the elegant ladies who still counted weeks to purchase their autumn toilettes, now are compelled to make their orders with the greatest rush. The sumptuous fabrics and model dresses had just arrived, we are right away within late autumn and winter seasons. During noon the elegant carriages by 2-3 some stand in front of Váci street's glorious fashion houses and the elegant dames confer about their toilettes' assemblages for hours. Late autumn's and winter's novelties are beyond compare in elegancy the long capes from big ramagé motif, brochée woollens, matelassé and brocade silks, with long wing-sleeves, which often reach down to the dress' hem, with rich braid and adorned with costly fur, amongst these the Lynx Bolivia and Renard Syka form the novelties, but beside of these the old nice furs like Loutre marron and Sealskin didn't stop to be stylish. Amongst the ones made from the big motif fabrics in velvet-like "Velours du Nord" black and dark brown colors, furthermore bright, shiny colored plush, we had found applique-work adorned, beautiful capes.

The new-fangled fall paletots aren't much longer, than the dress' bodice and mostly made from fine, plain cloth or sealskin (plush); in regard of form at the back close fitted, in front demi-loose and closed aside, but there are wholly tight fitteds too, which at center front closed by two rows of buttons. The tight fitted forms often setted with double front parts, which are rolled with moire, velvet or fur. The coat itself, if made from stout material, can be unlined, but the opened front part is always lined with neat silk. Sometimes the front opened jaquette is setted with different colored vest. Should be noted, that in every case the jaquette's color must be harmonious with the dress' color. Almost every such sort of coat is setted with double collars: a little standing collar, which in front supplements the vest and a rolled collar, which's extending forms the lapel. The sleeves' form didn't change; tight sleeves are still worn. Wraps made from solid cloth often have braid trimming and embroidery. The most beautiful autumn walking dresses are made from solid cloth, the front simple skirt at the hem embellished with embroidery or tambour.

Késő őszi és téli paletók, felöltők és köpenyek/Late fall and winter paletots, coats and capes

 

21. szám, November 1.:

Az új őszi-téli divatkelmék többnyire ruhákra vannak beosztva, éspedig leginkább finom, puha pozstók és ahhoz hasonló kelmék, szép arabeszkek, strucctoll vagy lombos mintázatú hímzésekkel. Ezen mintázatok a ruha aljának előrészére alkalmaztatnak, szintúgy a derék díszítésére szolgálnak. Egészen új genre az écharpekkal beosztott ruhák. Ez écharpek három méter hosszúak, szélükön sávos vagy arabeszk mintázatú bordürrel ellátva, két részre osztva a ruha aljának két oldalán, mint pántok alkalmaztatnak; mégkiválóbban érvényesülnek a princess szabású ruháknál, amidőn a bordür a ruha egész előrészét a nyaktól kissé rézsút, a ruha alsó széléig szegi át. Igen finom ízlésűek bizonyos puha vigogneszerű kelmék, az egyik szélén 8 cm széles, hosszabb szőrű, fényes fekete sávval és felette 4 keskenyebb sáv ugyanoly modorban beszőve. E szövetet láttuk a legelőkelőbb új színekben, különösen a már említett vörörses Eiffel-színben, melynél három árnyalatot különböztetünk meg az Eiffel-torony három emelete után "Eiffel premiére plateforme", "Eiffel seconde plateforme" és "Eiffel troisiéme plateforme" elnevezéssel. Minden párizsi újdonságokban ismétlődnek a heliotrope színben és vörösben játszó árnyalatok. A ruhák szabására nézve három fővonást lehet észlelni, mely számtalan változatban fordul elő. Az elsőt jellemzi a sima alj, alsó szélén szép hímzett vagy tambourirozott bordürrel, felül lapos ráncokba rakva vagy könnyedén hátrafelé felhúzva, a csípőkön jól megfeszítve. A derék elől nyitott, alatta tetszés szerinti mellénybetéttel. Második forma a genre "Restauration" hátul záródó princess szabással, a hát közepén két lapos ránc berakva, mely alatt a ruha láthatatlanul összekapcsolódik, derékon alul ezen ráncok szélesednek. A derék felső része fekete vagy a ruha színéhez illő bársonyból selyemmel hímzve készül, a derék körül széles öv, divatosított "gigot" vagy másnemű dudoros ujjal. Harmadik forma a "polonaise" ránccal húzott, keresztbe menő előrészekkel.

Estélyiruhák fiatal hölgyeknek voile, mousseline de laine és foulard selymekből, világos színekben szépek, nevezetesen krém, rózsaszín és égszínkékben, húzott derékkal, az alj egészen keskeny accordeon plissével környezve, széles moiré vagy virágos szalaggal a derék körül, melynek hosszú végei a ruha széléig érnek.

Köpenyekre pompás brokátkelméket, armure royale vagy régence alapon nagy virágmintázattal látni. Mint legújabbat említhetjük a matelassé kelméket színes fonákoldallal, melypéldául sárga, fraise vagy zöld s e szín átcsillámlik a fekete szövet alapján, míg a kissé kidomborodó mintázat egészen fekete. Vastag piké alapú matelassé kelmék igen gazdag arabeszk mintázattal divatosak. Nem egy lapot, kötetet lehetne írni, ha a raktárakban lévő gyönyörű köpenyeket akarnánk leírni. Legyen elég mondanunk, hogy minden ízlésnek és minden erszénynek megfelelő mintadarabot talál ott a vevő.

21st issue, 1. November:

The new fall-winter fashion fabrics are mainly assorted to dresses, and mostly fine, soft cloths and similar fabrics, neat arabesques, ostrich feather or leafage motif embroideries. These motifs are setted on the dress' skirt's front, also serve to adorn the bodice. Wholly new genre are the echarpe assorted dresses. These echarpes are three meters long, at the edges setted with striped or arabesque motif bordure, seperated in two parts at the skirt's two sides, as bands arranged; even more excellently effective on princess tailored gowns, on which the bordure trims the dress' whole front from the neck slightly bias, to the dress' bottom hem. Very fine tasted certain sort of soft vigogne-like fabrics, at one selvage with 8 cm wide longer fur, shiny black stripe and above 4 narrower stripes darned in the same method. We saw this fabric in the most aristocratic new colors, especially in the noted reddish Eiffel color, of which three shades are distinctioned, after Eiffel tower's three floors with "Eiffel premiére plateforme", "Eiffel seconde plateforme" and "Eiffel troisiéme plateforme" names. In every Parisian novelties the heliotrope and red shot hues are repeating. In regard of dress tailoring we can notice three main features, which appears in countless alterations. The first is characterized by the simple skirt, at the bottom hem with embroidered or tamboured bordure, at the top folded into flat pleats or easily gathered backwise, well-tensed at the hips. The bodice in front is opened, with arbitrary vest-insertion. The second form is the genre "Restauration" back closed, with princess tailoring, at the back center with two flat pleats, under these the dress is closed invisibly, downwise the waist these pleats flare. The waist's upper part is made from black or to the dress' color matching velvet with silk embroidery, around the waist wide sash, stylish "gigot" or other kind of pouffy sleeves. Third form is gathered by "polonaise" pleats, with crosswise directed front.

Evening ensembles for young misses from voile, mousseline de laine and foulard silks are neat in light colors, namely créme, pink and sky-blue, with gathered bodice, the skirt tired with really narrow accordeon pleats, with wide moire or floral sash around the waist, which's long tails reach down to the skirt's hem.

For capes sumptuous brocade materials, armure royale or regence basic big floral motifs are displayed. As the latest we can report the matelassé fabrics with colorful wrong side, which for example is yellow, fraise or green and this color shines through the black basic fabric, while the slightly protuberant design is wholly black. Stouter piqué-basic matelassé fabrics are en vogue with very rich arabesque motifs. We could write not one brochure, volume, if we would describe the beautiful capes found at the stores. Let it be enough to say, that for every taste and for every purse the buyer finds there suitable models.

Téli öltözetek és kabátok hölgyeknek/Winter ensembles and coats for ladies

Báli és estélyi öltözetek fiatal leányoknak és ifjú asszonyoknak/Ball and evening toilettes for young misses and young wives