Magyar Bazár (II) 1888

2015.08.12 08:50

15. szám, Augusztus 1.:

A finom ízlésű hölgy bárhova megy toilettejeire a legnagyobb gondot fordítja. Ízlése leginkább abban nyílvánul, hogy minden alkalomra tapintattal választja össze azt ami szépítheti, legyen az reggel az ásványvíz forrásnál vagy este a gyógyteremben, vagy éppen kastélyának tornácán.

A drágakövek nem időszerűek. A gyémántok tokjaikban biztos helyen vannak elzárva; egy gyöngysor a nyak körül, gyöngy fülbevalók és kis melltű vagy kereszt elegendőek. A gyöngy minden évszakban helyes és elegáns, ez nem szorítkozik oly szigorúan a nagy alkalmakhoz, mint a gyémánt. A nyár ékszerei továbbá zománc, arany, ezüst vagy szépen foglalt pierre de strasse képezik.

Feszesebb látogatások alkalmával, vagy az úgynevezett "Garden parties" (kerti mulatságok) alkalmával láthatók a legelragadóbb öltözetek: "Genre Louis XVI." "Directoir" "Robespierre" "Jacobin" gallérral, stb. Ezen alkalmakra szabad röptet engedhetünk képzeletünknek, minden toilette meg van engedve, csak szép legyen és jól álljon.

Az ilyen kertimulatság, mely külföldön nagyon felkapott s megérdemelné, hogy itthon is teljesen meghonosuljon, rendesen hangversennyel kezdődik, melyet folytat egy szabadban elhelyezett zenekar. A társaság később a zöld pázsiton vagy a fák árnyékában a croquet vagy lawn-tennisznek hódol. A fiatal leánykák ilyenkor vászon, satin vagy könnyű gyapjúruhákat viselnek s fehér vagy fehér csipkével díszített kalapokat. Fehér csipke, könnyű batiszt vagypedig japáni papírból ezüst virágokkal készült legyezők.

15th issue, 1. August:

A lady of delicate taste wherever goes takes the greatest pains over her toilettes. Her tastefullness mainly appears in that, to every occasion she assorts with discreetness whatever makes her beautiful, let it be in the morning at the mineral-water fountain or in the evening at the medical gym, or else at her castle's veranda.

Gemstones are out of time. The diamonds in their casings are closed into a safe place; a collar of pearl around the neck, pearl pendants and small brooch or cross are enough. Pearl is right and elegant during every season, this isn't restricted to grand occasions, like diamond. Summer's jewels are also formed by enamel, gold, silver or neatly framed pierre de strasse.

During strict visitings, or during the so called "Garden parties" the most adorable ensembles appear: with collars "Genre Louis XVI." "Directoir" "Robespierre" "Jacobin" etc. For these occasions we can let go our fantasy, every toilette is allowed, only be neat and well-fitted.

Such garden party, which is very en vogue abroad and would deserve to be wholly established here too, regularly starts with a concert, done by an orchestra placed outdoors. The company later on the green grass or under the trees' shadow have a passion for croquet or lawn-tennis. Young misses during this wear linen, satin or light woollen dresses and white or white lace adorned hats. White lace, light batiste or else japanese paper made with silver flowers fans.

Kerti öltözetek/Garden toilettes                                        Tollaslabda ruhák/Dresses for lawn-tennis

 

16. szám, Augusztus 16.:

Ki július második felében divattermet látogatott a farsangba képzelhette magát, annyi ragyogó szépségű báliruha készült, melyeket a különféle fürdőkbe, kastélyokba nyári mulatságokra elszállítottak.

A domináló színt, miként a farsangban, most is a rózsaszín és ivoir képezte. Ízlésre nézve kétféle irányt konstatáltunk, és pedig a delibb alakú hölgyek számára a báli derekak klasszikus formáját, az elől hosszú csúcsban végződő sima satin duchesse vagy moiré derekat ujjak nélkül, csak a nyakkivágásnál lapos dísszel környezve; az ideálisabb karcsú hölgyek számára pedig a húzott derekat széles Staél-övvel és rövid dúzos ujjakkal. A díszítés legkedvesebb nemét lebegő szalagok képezik. A legízlésesebb szövetek a habos illusió, szalagokkal behúzott sávos illusió, csipkekelmék selyem aljjal és béléssel és némelykor, bár ez nem annyira bálias, világos alapszínű Pompadour mintázatú mousseline vagy gaze kelmék és világos szanű, könnyű selymek.

El nem mulaszthatjuk itt még egy másik, a tengeri fürdőkben még mindig idényszerű öltözékről, az úszóruháról megemlékezni, melyet, mint mindent mi a női öltözködéshez tartozik, a divat szépít.

16th issue, 16. August:

Who had visited a fashion store during the second period of July could imagine themselves at the carnival, so many stunningly beautiful ball dresses were made, which were shipped to different bathing places, castles for summer gaieties.

The dominant color, just like during carnival, now too formed by pink and ivoir. In regard of taste we can constat two sort of directions, and namely for the well-built ladies the ball dresses with classic formed bodices, in front ending in long dart plain satin duchesse or moire bodice without sleeves, only around the neck-cut framed by flat adornment; and for ideal figured ladies gathered bodice with wide Staél-belt and short, pouffy sleeves. The adronment's most favoured genre is the floating ribbons. The most tasteful fabrics are the frothy illusion, striped illusion gathered by ribbons, lace fabrics with silk skirt and lining and sometimes, although this isn't that ball-like, light basic colored Pompadour printed mousseline or gauze materials and light colored, light silks.

We can't lack here to note about another, at sea-sides still seasonal dress, the swimming suit, which, like everything that is among female dressing sphere, is ornated by fashion.

Üdülőhelyi öltözetek/Summer resort attires

 

17. szám, Szeptember 1.:

A koppenhágai kiállításról.

A koppenhágai kiállítás legérdekesebb részének egyike a divatnak szánt osztály, melynek három mintadarabját mutatjuk be ezúttal kedves olvasónőinknek. E darabok még a dán királyné és az oly elegáns walesi hercegné elismerését is megnyerték.

Az egyik egy bájos menyasszonyiruha tompa fehér moiré antiqueból, hosszú uszállyal, selyemmel hímzett csipkefodorral, hasonló ujjdísszel és derékbetéttel. A második egy igen gazdag estélyiöltözet lazacszínű faille-francaiseból, ezüst gyöngyhímzéssel és nagy tearózsa csokrokkal. A harmadik egy domány drappszínű selyembengalinból, hasonszínű csipke és paszomány dísszel.

17th isse, 1. September:

At the exhibition of Copenhagen.

One of the exhibit of Copenhagen most interesting part was the fashion section, of which we present three of the samples this time to our dear readers. These models had even won over the Danish queen's and the always elegant princess of Wales' appreciation too.

One was a charming bridal dress of dim white moire antique, with long train, silk embroidered lace volant, similar sleeve decoration and bodice plastron. The second was a very rich evening toilette of salmon colored faille-francaise, with silver bead-embroidery and big tea-rose bouquets. The third was a dolman of drab colored silk-bengaline, with same toned lace and braid adornment.

Menyasszonyiruha, estélyiöltözet és a dolmány/Bridal dress, evening toilette and the dolman

 

19. szám, Október 1.:

Az időjárás, mely egész nyáron át változó volt, úgylátszik ragyogó szép őszi napjaival kárpótlást akar nekünk nyújtani, csak a sárguló lomb és a hosszú, hűvösebb esték emlékeztetnek az őszre. A főváros ekkor kezd élénkülni. A nyílvános helyek tele vannak vidékiekkel, kik gyermekeiket ide hozzák iskolába, számosak az utazók, kik külföldi fürdőkről hazatérnek és mikor elszállnak a fecskék, a főváros elszéledt társasága visszatér családi fészkébe. A színházak ismét megnyíltak, a divat új életre ébred; a főváros előkelő divattermei teljesen el vannak foglalva előkészületeikkel az őszi idény megnyitására.

Főszerepet visznek most a kecses őszi felöltők. A jaquette és köpeny formák a legdivatosabbak s örömmel közöljük szép olvasónőinkkel, hogy eddig soha nem látott, ritka szépségű és változatos ízlésű téli köpenyeket találtak a legelső párizsi divatházaknál. Ezek kiállításuk szépségére nézve felülmúlnak minden eddig látottakat. Nem hanyagolhatjuk az úgynevezett "közép genre"-t sem, mely legjobban megfelel a nap szükségleteinek és melyet párhuzamba szeretünk tenni az angol ízlésű ruhákkal, melyeket az őszi divat nemcsak hogy újra felkarolt, de mint kimenő ruhákat elkerülhetetlennek deklarált. Egyáltalában konstatálhatjuk, hogy ruhákra nézve az egyszerű forma lesz a domináló, mely oly jól vág össze az őszi színek sötétebb árnyalataival.

Egy szín két árnyalatával sávozott kelmék a legdivatosabbak, de azok mellett sima kelmék hajtókákkal és écharpe-okkal díszítve a francia divatban nagy szerepet visznek. A legkedveltebb szabás a "Directoir" forma, ámbár az mit ezen név alatt értünk felkarolt számos reminiszenciát más korszakokból is, nevezetesen XVI. Lajos, XV. Lajos korából, sőt méginkább megközelíti a Restauráció korszakát. Ezért jobban, mint bármely más történelmi forma megengedi a legkülönfélébb változatokat, melyek gyakran csak a különféle díszítés által nyernek kifejezést. Nagy kihajtások, écharpek, dudoros ujjak és széles gallérok, ugyancsak nagy csokros nyakkendővel képezik jellegüket, de lehet egyet s mást ezekből el is hagyni, anélkül, hogy a divattól eltérnénk, csak a kihajtásnak és az écharpenak, vagy oldalt kötő, leeső övnek nem szabad hiányoznia.Természetes következése ezen divatnak, hogy a tournure kisebb és kisebb lesz és ma úgyszolván minimumára van redukálva. Mint ruhadísz alul gyakran rüsh, de méginkább a már régóta legcélszerűbbnek bizonyult plissé van alkalmazva. El nem mulaszthatjuk itt a fekete selyemharisnyák divatját megemlíteni, mely Párizsban most virágában áll.

A felöltők ismét vagy igen rövidek, vagy igen hosszúak. A rövid, testhez álló jaquettek a fiatalságnál legnagyobb tetszést aratnak, különösen sima, finom angol posztókból vagy diagonal kelmékből. A díszesebb jaquettek mellény betétekkel vannak ellátva, a kihajtások zsinórozva vagy prémmel behúzva és sima mellénnyel ellátva, vagy ellenkezőleg a mellény van kizsinórozva, sima selyem kihajtással. Igen kedveltek továbbá a huszáros zsinóros jaquettek asztrakán prémmel. Az egyszerűbb kiállításúak némelykor szőr-tressel vannak beszegve, álló vagy lehajtott gallérral, gyöngyház gombokkal.

A hosszú, testhez álló paletók igen elegánsak, gyakran két sor gombolóval. Gallér és kihajtás prémmel, hátul szépen ráncokba rakva, felül szép paszománnyal letartva.

A rövid manteletek legszebbek plüss vagy matelassé kelmékből. Azonban a legnagyobb pazarsággal vannak kiállítva a hosszú köpenyek dolmány ujjakkal; ez utóbbiak csak most fognak érkezni és akkor bővebben fogunk ezekről is írni.

19th issue, 1. October:

The weather, which was diverse all summer long, seems to compensate us with the bright beautiful autumn days, only the yellowish leaves and the longer, cooler nights remind us to autumn. The capital starts to live this time. The public places are full of provincials, who bring their childern to school here, several travellers who return from abroad bathing places and when swallows fly by the capital's scattered company returns to family nest. The theatres open again, fashion reborns; the capital's prior fashion stores are wholly busy with the preparations of autumn season opener.

Now the main role played by the dainty autumn coats. The jaquette and cape forms are the most stylish and it's our pleasure to report our nice readers, that never before seen, rarely beautiful and diversely tasteful winter capes were found at Parisian prior fashion houses. These in regard of their beauty of assemblage are overpassing everything seen before. But beside of these piece of arts we can't lack the so called "middle genre" either, which the best answers the requirements of the day, and which we like to analogize with English style dresses, which aren't only again embraced by autumn fashion, but as outgoing dresses declared as essential. We can constat in general, that in regard of the dresses the simple form shall be dominant, which is very matching with autumn colors' darker tones.

One color's two shade striped fabrics are the most fashionable, but beside of these plain fabrics ornated with lapels and écharpes in French fasion play a big role. The most favoured tailoring is the "Directoir" form, although what we understand under this title had embraced countless other period's reminiscencies too, namely XVI. Louis, XV. Louis periods, even approaches the best the period of Restauration. This is why, like any other historical form, permits the most diverse alterations, which often only gain expression by various decoration. Big lapels, écharpes, pouffy sleeves and wide collars, also big bow cravat form their characters, but a thing or two can be ignored of these, without differing from fashion, only the lapels and the écharpe, or aside tied falling belt mustn't miss. A natural consequence of this fashion is, that the tournure is becoming smaller and smaller and today namely is reduced to it's minimum. As dress adornment at the bottom often ruche, but even more the long ago as the most practical prooved pleats are setted. We can't lack to mention here the fashion of black stockings, which right now is in flourish in Paris.

The coats again are either very long, or very short. The short, close fitted jaquettes made a hit amongst the youth, especially from plain, fine English cloth or diagonal fabrics. The adorned jaquettes are setted with vest insertions, the lapels braided or covered by fur and supplemented with plain vest, or the contrary the vest is braided, with plain silk lapels. Furthermore very favoured too the hussar-like braided jaquettes with astrachan fur. The simple assemblages are sometimes edged with woollen-tress, with standing or rolled collar, nacre buttons.

The long, close fitted paletots are very elegant, often with two rows of buttons. Collar and lapel with fur, at the back neatly pleated, above stitched with nice passemantery.

The short mantelets are the most sumptuous from plush or matelassé fabrics. But with the most lavish assemblage the long capes with dolman sleeves are made; these latters are arriving now and we shall report about them more later.

Őszi esőköpenyek, felöltők, paletók, köpenyek és Redingote ill. gyermekruhák/Fall raincapes, coats, paletots, capes and a Redingote, also children's dresses

 

20. szám, Október 16.:

Az idény első újdonságairól.

Mi lesz a divat a közelgő idényben? Estélyi toilettekre a Worth által felkapott első császárság korabeli ízlés fog dominálni. A pazarul kiállított toilettek, melyeket ezen világhírű cég Lätitia hercegné esküvőjéhez készített, ezen stíl jellegét viselték. Mesés szépségű, gazdag selymeket és hímzéseket találunk e célra s a modellek Worth műterméből valók. Mme Honet, Laffériére és Morin a három híres cég, mely Worth mellé sorakozik Párizsban. Mind a három cég a Directoire genret lépteti előtérbe, a forradalom korszakából átvett kabátszerű casaquejaival, a mellen nagy kihajtásokkal vagy elől és hátul fichuszerűen berakva és övvel. E divatnak klasszikus egyszerűségű formája s hozzá a finom, puha posztók leírhatatlan árnyalatú zöldes és kékes színei fekete moiré szalaggal díszítve képezik a legszebb mintaruhákat. Ilyen ruhákhoz, mint legszebb újdonságot felemlítjük a selyem puhaságú Vigogne kelméket is az egyik szélen 25 cm széles bordürrel beszőve.

Pool és Redfern Londonban, John Manby és Yauss Párizsban szolgáltatták az angol mintaruhákat. Ezekhez testhez álló kabátkák valók en plein gazdagon kivarrt zsinórozással. Az egyszerűbb felöltők gallérral és kihajtással bírnak sealskinből vagy asztrakánból. A legszebb angol ruhák szintén gazdagon vannak sujtással kivarrva, ezekhez leginkább sötétebb színezetű csíkozott vagy diagonal fésű nyíratú (Kammgarn) vagy posztószerű kelméket vesznek.

Téli felöltőkre nézve a rövid és hosszú dolmány és az úgynevezett orosz kerek gallér lesznek a domináló formák. A legelegánsabbak plüss, Matelassé és nagy mintázatú broché gyapjúkelmékből készülnek.

20th issue, 16. October:

The first novelties of the season.

What shall be the fashion in the approaching season? For evening toilettes the first empire periodical genre will be dominant taken over by Worth. The lavishly assemblaged toilettes, which were made by this world-famous house for Duchess Lätitia's wedding, had the aspect of this style. We can see fabulously beautiful, rich silks and embroideries for this purpose and the models are from Worth's workshop. Mme Honet, Laffériére and Morin are the three famous houses to line up next to Worth in Paris. All three houses prior the Directoire genre, with their adapted coat-like casaques from the revolution's period, at the bosom with big lapels or in front and at the back inserted fichu-like with a belt. This fashion's classical simple form and the fine, soft cloths' undescribable shaded greenish and blueish colors adorned with black moire ribbon form the most beautiful model dresses. To such dresses, as the latest novelty we note the silk soft Vigogne fabrics too at one selvage woven with 25 cm wide bordure.

Pool and Redfern in London, John Manby and Yauss in Paris served the English sample dresses. To these close fitted coats are suitable with en plein richly stitched braidwork. The simple coats have collar and lapels from sealskin or astrachan. The most beautiful English dresses are also richly stitched with soutache, for these mainly darker colored striped or diagonal quill clipped (Kammgarn) or cloth-like fabrics are sorted.

In regard of winter coats the short and long dolman and the so called Russian roundy cape will be the dominant forms. The most elegants are made from plush, Matelassé and big motif brochée woollen fabrics.

Directoire ízlésű kimenőruhák                                             Directoire ízlésű látogatóruha és orosz kerek gallér

Directoire genre outgoing ensembles                                   Directoire genre visit-dress and Russian roundy cape

 

21. szám, November 1.:

A hidegebb idő beálltával kezdjük csak a prémes öltönyök értékét méltányolni. S az idei divat is nagyon megbecsüli a szép szőrmét, melyeket nem csak bélésképpen, hanem méginkább mint felöltődíszt alkalmaznak. Sétaöltözékekhez bélés gyanánt könnyűségük és tartósságuk folytán-folyvást az evetke bőréből összeillesztett táblák a legkedveltebbek. Külső díszprémnek a legértékesebb és a jelenlegi divat szerint legszebb a Kamcsatka-Castor, mely magas, fényes szálakkal vegyített prém valóban nagyon úri jellegű. Ezen kiváló szép prém már magas áránál fogva is különlegességet képez. Ehhez legközelebb áll a "Castor Naturel" természetes színű, sötétbarna hódprém, továbbá a "Castor marron" feketére festett, fényes castor és a gyönyörűszép "Castor Doré" sötét aranysárga hódprém, a sötétbarna és feketére festett "Seal" (magas szálaitó fosztott tengeri vidra szőrméje). Ezen minden idényre divatos, értékes prém a magas selyemplüsshöz hasonlít, mely utóbbi utána is van elnevezve "Seal Peluche"-nek, kedvelt annak utánzása is a feketére festett pézsma és mosusz-macska prém. Nemkevésbé divatos továbbá, különösen gyászhoz is, a feketére festett, apróra göndörített bárányka szőrméje a "Persian" és "Asztrakán", továbbá a feketére festett hiúz és oposszum. Beléptihez és színházi köpenyekhez igen kedvelt a természetes színű hiúz, hosszú, sárgás-krémszínű szálaival, melyeknek hegyei ezüstszínűek és barnák, a kékróka, az ezüstróka, a "Bouffalo" és a lámaprém, mely utóbbi kiváló szép sötétaranyszínű, puha, magas prém mint újdonság szerepel a divatos prémek közt, végre nem hagyhatjuk említés nélkül a hófehérségű "Angóra" szőrmét, mely éppen úgy bélésnek, mint kihajtásnak is igen szép.

Prémek mellett kivarrások sodrott selyemzsinórból vagy sujtásból képezik a legszebb köpenydíszt.

21st issue, 1. November:

With the settled colder weather we begin to appraise the value of fur suits. And this season's fashion very appreciates the neat fur too, which not only as lining, but rather as coat adornment used. For walking dresses as lining by their light weight and durability continually the vair's attached plates are the most favoured. As external adornment fur the most valuable and according to recent fashion the most beautiful is the Kamchatka Castor, which is a long, shiny hair combined fur, very ladyfied indeed. This excellent beautiful fur by it's high price too forms a speciality. The closest to this is "Castor Naturel" neutral colored, dark brown beaver fur, furthermore the "Castor marron" black dyed, shiny beaver and the beautifully nice "Castor Doré" dark golden-yellow beaver fur, the dark brown and black dyed "Seal" (long hair undecked sea otter's fur). This for every season stylish, precious fur is similar to silk-plush, which latter is named after it "Seal Peluche" too, also it's imitation is favoured the black dyed castorin and moschus deer. Furthermore not the lesser stylish, especially for mourning too, the black dyed, tiny curled lamb's fur the "Persian" and "Astrachan", furthermore black dyed lynx and opossum. For entrées and theatre capes the natural toned lynx is very favoured, with it's long, yellowish-créme toned hair, which's tips are silvery and brown, the blue fox, silver fox, the Buffalo and lama fur, which latter is excellently neat dark golden colored, soft, long fur as novelty poses among stylish furs, finally we can't lack to mention the snow-white "Angora" fur, which is very nice just as for lining, as for lapel.

Beside of the furs stitches from twisted silk braids or soutache form the most beautiful cape adornments.

Téli szőrmézett öltözetek/Winter fur adorned attires

 

22. szám, November 16.:

Új szövetek.

A gyapjúkelmék a téli idényre kiváló szépek mind szövésre, mind színre nézve. A sétaöltözékek leginkább finom, puha posztókból készülnek. A legkedveltebb ruhaforma a Directoire Redingote rövidebb derékkal, széles sarkos hajtással vagy a kevésbé feszes Polonaise fichuszerű, rézsút átgombolandó előrészekkel, kecsesen drapírozva, a nyaknál kis bársony betéttel. Igen elegánsak a sima, úgynevezett dupla aljak is, hol az alsó jó lyoni tafotából készül, mely 25 cm széles posztóplissével van környezve; a felső alj posztóból simán esik le és csak a csípők felé van kissé felhúzva, hátul igen egyszerű troussirozással. Sima derék kis mellényke betéttel fekete moiréból vagy zsinórozva, gyakran az alj is igen gazdagon van sujtásokkal kivarrva.

A legújabb szín egy rézszínhez hasonló, de kevésbé élénk vörörses szín "Liebig" híres tanár húskivonata után elnevezve, továbbá egy a málna gyümölcsnél valamivel sötétebb vörös; a rezeda, moha, olaj és mírtusz zöld árnyalatok, ezek mellett számtalan szürke, kék és barna árnyalatok.

Egészen újak a bordürös ruhák, melyek minden más idegen dísz nélkül készülnek. A bordür igen kevéssé eltérő színben van beszőve, némelyiknél a kelme szélén beszövött 10 cm széles bordürből áll, például 120 cm széles sötétzöld drap soleil 10 cm széles rezedaszínű bandeauval a szélen, vagy rezedazöld alapszín fekete bandeauval. Másoknál a bordür asztrakánszerűen kidomborodik, mi az öltönynek igen szép télies jelleget ad; e bordür 8 cm széles és nincs egészen az öltöny szélén beszőve. Más kelmék csíkozott, széles bordürrel vannak beszőve, például barna diagonál kelmében felváltva ezüstszürke és barna 1 cm szélességű vonalakkal vagy arabeszkszerű mintázattal. Ezen szövetek mellett a csíkozott kelmék is igen kedveltek, részben a maga színében beszövött sávokkal, részben eltérő színű 3-3 vonal csoportokkal beszőve, például sötétkék alap mindig 4 cm távolságban 3-3 vörös vonal, ugyanaz vörös alapon kék vonalakkal, melyek igen egyszerűen moiré szalagokkal díszíttetnek. A legújabb szövetek közé tartoznak bizonyos hosszú szőrű vigogne kelmék is, melyek igen nagy eleganciáról tesznek tanúságot; legdivatosabb dísz ezeken is a kihajtás moiréból.

22nd issue, 16. November:

New fabrics.

Woollens for winter season in regard of as weaving, as color are excellently beautiful. Walking dresses are mainly made from fine, soft cloths. The most favoured dress form is the Directoire Redingote with shorter bodice, wide edged lapel or lesser tight Polonaise with fichu-like, biasly over buttoned front, draped daintily, at the neck with little velvet insertion. The simple, so called double skirts are very elegant too, where the underskirt is made from good Lyon taffeta, which is tired with a 25 cm wide cloth pleat; the overskirt is from cloth falls down simply and only gathered up slightly towards the hips, at the back with a very simple troussering. Simple bodice with little vest insertion from black moire or braided, often the skirt is very richly stitched with soutaches too.

The latest color is similar to copper color, but lesser bright reddish color named after "Liebig" famous master's meat-stock, furthermore a red slightly darker than raspberry fruit; the reseda, moss, olive and myrtle green tones, beside of these the countless grey, blue and brown shades.

The bordure dresses are very new, which are made without any other added adornment. The bordure is darned in a very little variant tone, on some at the selvage of the fabric a 10 cm darned bordure, for example 120 cm wide dark green drap soleil with 10 cm wide reseda colored bandeau at the selvage, or reseda green basic color with black bandeau. On others the bordure bulges like astrachan, which gives to the garment a very neat wintery aspect; this bordure is 8 cm wide and not darned exactly at the garment's edge. Other fabrics are darned with striped, wide bordure, for example brown diagonal fabric altern with silver-grey and brown 1 cm wide lines or with arabesque-like motif. Beside of these fabrics the striped fabrics are very favoured too, partly with same color darned stripes, partly darned with different colored 3-3 line groups, for example on dark blue basic always in 4 cm distance 3-3 red lines, the same on red basic with blue lines, these are adorned very simply with moire ribbons. Among the latest fabrics are a certain long fur vigogne fabrics too, which give evidence of very big elegancy; the most stylish adornment on these too the moire lapel.

Téli házi- és kimenőruhák/Winter indoor and outgoing ensembles

 

24. szám, December 16.:

A közelgő farsang divatjáról.

Egyszer az esztendőben, karácsony estéjén leszáll a béke angyala a földre és a népek milliói elfeledve a létért való küzdelem keserűségét a könyörület, szeretet és gyöngédség érzelmével egyesülnek nagy családdá és visszhangoztatják az angyalok dicskarát: Gloria in excelsis Deo! Mindnyájunknak mennyi édes emlék fűződik e naphoz! Már hetekkel megelőzőleg történnek az előkészületek a kölcsönös meglepetésre és míg a gyermekek a karácsonyfa csillámairól és édességeiről álmodoznak, a felnőttek már a közelgő farsang élvezeteiről ábrándoznak s a piruló lányka már ott látja magát az Elite-bálon, amint habos illuzió ruhájában, fehér selyem beléptijével mit a karácsony küld neki, fogadja a férfiak hódolatát. És a szülők mennyire óhajtják megvalósítani gyermekük ezen szép álmait! Mennyire óhajtjuk azt a fejlődő rózsabimbót, leánykánkat a rendesnél mégszebbnek látni az ízlésteljes lenge ruhájában, mely mégbájosabbá teszi.

Könnyű báli ruhákra gyönyörű újdonságot alkotott a divat. A "Tulle Grecque"-t, ezen illuzióhoz hasonló kelmét említjük első sorban omlékonysága végett, mely azt az antikhoz közeledő divathoz különösen kvalifikálja, azon rendkívüli előnyt nyújtva, hogy nem szakad oly könnyen, mint a "Tulle illusion".

A "Point d'Esprit" gyönyörű, átlátszó kelme az illuzió módjára hálószerűen szőve, belehímzett apró pettyes mintázattal; a "Crépe Athénien" a klasszikus crépe de Chinehez hasonló, de ennél könnyebb, majdnem átlátszó kelme; "Psyché" puha, gazeszerű kelme mille raye mintázattal, azaz hosszában minden 1/2 cm távolságban egymástól kissé erősebb selyemszállal befutva; "La Corinnés Diaphne" gazekelme sűrűbben szövött sávokkal, szélein arany vonallal beszőve, közben szintén sűrűbb szövés által képzett mintázattal; "Romaine" egészen könnyű gazekelme, csoportosan beszövött keskenyebb és szélesebb atlasz vonalakkal; "Aspasie" illuszió alapon keskeny vonalakkal beszőve, közte hímzett füzérek; "Tulle Illusion" és ""Gaze Adrienne" a klasszikus minden évben keresett, legátlátszóbb, habos gazekelmék, sima szövésben és ezerféle mintázatokkal, stb. stb.

Már többször említettük, hogy az uralkodó ízlés a "Directoir" és az "Empire" korszakokból meríti mintáit; a "Directoir" divat a maga részéről ismét az antik görög viselet utánzásában állott, melynek jellemző részeit a földig érő, bordürrel vagy hímzéssel környezett Toga és a "Tunika" vagy "Peplum" képezték, ez utóbbi a bő, ráncos felsőruha, mely aranyos öv által van a derékhoz szorítva, két oldalon hosszabb és hegyesen kifutó, egészen a derékig felhasítva. Hasonló egyszerű ízlésben vannak kiállítva a könnyű báliruhák, satin duchesse aljjal, leomló ráncozattal a könnyű szövetből, hátul gazdag csokorral.

Az "Empire" korszakában tovább fejlesztették ezen ízlést. Első Napóleon szerette a fényűzést és rossz néven vette a takarékosságot udvarában. Madame la Marechale így szólítá meg egyszer egyikét az udvarhölgyei közt: "vetre manteau est superbe; voilá deja plusieure fois que je le vois!"* A hölgyek ezt jól megértették. Ünnepélyes bemutatások és bálok egymást érték, hol a fényűzés kötelességgé vált, melyben mindenki túl akart tenni a másikon, ezáltal a toilettek eddig soha ki nem fejtett pompával készültek, gyémántok és arany voltak minden toilette kiegészítő részévé. Ennélfogva az "Empire" toilettek páratlan gazdagsággal vannak kiállítva. Császári udvarhoz illő pompájúak a párizsi modell-ruhák.

*Az Ön öltözéke remek; és tessék, többet nem fogom látni!

24th issue, 16. December:

The approaching carnival's fashion.

Once in a year, at christmas eve the angel of peace drops to Earth and millions of people forget the bitterness of the fight for survival, unite filled with the sense of charity, affection and tenderness into a big family and echo the eulogy of angels: Gloria in excelsis Deo! We all attach sweet memories to this day! Yet weeks before preparations had begun of give and take surprises and while children are daydreaming about christmas tree's brightness and candies, the adults are daydreaming already about the approaching carnival's pleasures and the blushing girl yet can see herself at the Elite-ball, as in her frothy illusion dress, white silk sortiée what christmas had gifted to her, recieves men's adore. And how much the parents wish to fulfill their child's sweet dream! How much we wish the growing rosebud, our daughter to see her even more beautiful, as usual in her tasteful, waving dress, which affects her even more charming.

For light weight ball dresses fashion had created sumptuous novelties. We mention first the "Tulle Greecque" this fabric is similar to illusion due to it's crispness, which is especially qualifying it for the antique approaching fashion, offering that special advantage, that wouldn't tear as easily as the "Tulle illusion".

The "Point d'Esprit" is a sumptuous sheer fabric, woven net-like as illusion, within embroidered polca-dot motifs; the "Crépe Athénien" is similar to the classical crépe de Chine, but lighter, almost sheer fabric; "Psyché" is a soft, gauze-like fabric with mille raye motifs, namely longways in every 1/2 cm distance from each other slightly stiffer silk yarns are darned; "La Corinnés Diaphne" gauze fabric, with densely woven stripes, at the edges with darned gold lines, also amongst due to dense weaving formed motifs; "Romaine" a very light gauze fabric, in groups darned narrow and wider atlas lines; "Aspasie" on illusion basic darned narrow lines, amongst embroidered garlands; "Tulle illusion" and "Gaze Adrienne" are the classicals during every year, the most wanted, sheerest, frothy gauze materials, in plain weave and with thousands of motifs, etc. etc.

We had noted several times, that the regnal fashion takes the samples out of "Directoir" and "Empire" periods; the "Directoir" style on it's own again consisted the copies of the antique Greek dressings, which's characteric parts are formed by the ground long, bordure or embroidery edged Toga and the "Tunique" or "Peplum", this latter is a broad, gathered outergarment, which is fastened to the waist by a golden belt, at the two sides longer and in darts extending, slit up wholly to the waist. In similar simple genre are the ball dresses assemblaged too, with satin duchesse skirt, falling drapery from the light weight fabric, at the back with rich bow.

During the "Empire" period this genre was further developed. I. Napoleon loved luxury, and took sparing amiss in his court. Madame la Marechale once had said to one of her lady-in-waiting: "vetre Manteau est superbe; voilá deja plusieure fois que je le vois!"* All the ladies had understood it well. Ceremonial presentations and balls straight off the reel, where luxury had become a duty, in which everyone wanted to overtop the other, and by this the toilettes were made with never before seen lavishness, diamonds and gold were every toilettes' accessory parts. Thus the "Empire" toilettes are assemblaged with impair richness. The Parisian modell-dresses are matching an emperor's court.

*Your Mantua is perfect; and behold, I shall not see it again!

Báli és estélyi öltözetek/Ball and evening toilettes