Néhány szó a divatról 1888/Some words about fashion 1888

2015.04.24 18:12

A női hivatás sokféle teendői között nagy szerepet játszik a háztartásnak azon része, mely az öltözékek ellátásában áll. Sokkal nagyobb gond ez, semhogy kiváló figyelmet ne érdemelne. A közműveltséggel együtt jár és vele lépést tart azon törekvés, hogy külső megjelenésünkben is jelét adjuk a szellemi haladásnak. A ember mint társadalmi lény tartozik tiszteletben tartani a társaságot azáltal, hogy törvényeit követi és igényeinek mindenben, így tehát az érintkezés szabályai szempontjából is megfelel. Az emberről első tekintetre azután ítélnek, mennyiben felel meg a társadalmi követelményeknek és méltán zokon veszik tőle, ha a szokásos formákon túltéve magát, tisztán csak egyéni hajlamai után indul és magát a közfelfogás alól kivonni iparkodik. Az ilyen ember könnyen jut az excentrikus különc hírébe és maga is kevés tiszteletet igényelhet a társaság részéről. Ami pedig a társaságban is legelsőbb is feltűnik, az az egyén viselkedése, modorában és ruházatában, mely mindkettő szoros összefüggésben áll egymással.

A rendes öltözködés nemcsak egyénileg, de szociális tekintetben is nagy fontossággal bír. Egyénileg visszahatással van az ember műveltségére, de sőt igen gyakran erkölcsiségére is, mert aki magát elhanyagolja, az könnyen elveszti öntiszteletét, míg ellenben ha magát ápolja, az a műveltség bizonyos fokát árulja el.

Szociális tekintetben pedig a rendes öltözködés bizonyos tiszteletet szerez az embernek és ha nem is vagyunk hajlandók minden következményeiben elismerni azt a régi példabeszédet, hogy "a ruha teszi az embert", bizonyosnak tartjuk, hogy a rendes ruházkodás teljes ignorálása, vagy kicsinylése gyakran nagy  horderejű befolyással van az ember társadalmi állására is.

Az öltözködés mintegy természetes kifejezője az ember egyéniségének, ruházatából bármely ember jellemére is következtetéseket lehet vonni. De nem csak az egyént, egész korszakokat is legjobban megítélhetünk az általános viselkedés szerint, mely ép úgy, mint egy kor eszmeiránya, időközönként változásoknak van alávetve, mely változások leghívebben tüntetik fel a korszak tipikus jellemét.

Azért felületesen ítélnek azok, kik a divat követését egyszerűen hiúságnak tekintik és számba nem veszik, hogy a divatnak épp úgy megvannak a maga fejlődési, illetőleg változási törvényei, mint akármely más kultúrális tényezőnek. Az időszerinti divat mindig az időszerinti izlés kifejezése és az aki ezt nem követi, az elmarad korától csakúgy, mintha kora eszméit, elavult vagy képzeleti ábrándos eszmékkel akarná helyettesíteni.

Amint tehát egyrészről nagy tévedés volna a modern izlés követését hibául róni fel valakinek, másrészről könnyen felületeségre vezetne, ha valaki öltözékének előállításánál változékony fantasztikus szeszélyeit választaná tanácsadójának. Két fő szempont uralja ma a divatot: a finom izlésű egyszerűség és az öltözet készítésében nyilvánuló takarékosság.

A mi korunknak jellemző különbsége már korszakoktól főleg abban áll, hogy gyakorlatias irányt követünk. A műveltség fejlődésével vele jár az igényeknek szaporodása és a növekedett szükségletek kielégítésére feltétlenül szükséges a gazdasági elvek szigorú figyelembe vétele. Ez az oka annak, hogy korunk izlését a szigorú számítás szabályozza és minden berendezésünkben a practicismus józanságának nyomai látszanak.

Egy divatlapnak sem lehet tehát felszínes célokra törekedni, de sőt fennállásának egyik kritériumát képezi, hogy irányt mutasson az öltözetek praktikus előállítására és kifejezésre juttassa a közszellemet, mely társadalmunkat minden ízében áthatja.

Ezt a közszellemet megérteni, a jó izlés szabályait követni és ezáltal bizonyos közszükségeket szolgálni méltó feladata egy lapnak.

De hogy célját elérje, sohasem fogja nélkülözhetni a nőközönség támogatását, mely egyedül képes a lap anyagát gazdagítani és izlését magyar szellemben befolyásolni. Egy divatlap és közönségének folytonos érintkezése, állandó viszonyuknak fenntartása egymással, mindkét részre csak előnyös hatással lehet.

Azért a "Divat Salon" jövője azon pártolástól függ, melyet a magyar művelt hölgyek körében találni fog. Ha ezt azonban elérnie sikerül bízvást remélhető, hogy a "Divat Salon" rövid idő alatt nélkülözhetetlen organuma lesz a magyar nővilágnak és hű tolmácsa korunk jó izlésének és szép felsogásának.

Divat Salon, 1888. Október,1. füzet.

 

Amongst the lot of duties of female avocation a big role is played by the part of the domestic, within consist dress-making. It's a lot more bigger task than undeserving an outstanding attention. It walks along and keeps up with that tenor of public education, that to give proof of our mental advance in our formal appearance. Mankind is as social kind, owns to give respect to the society by following it's rules and serves it's needs in everything, encluding the laws of passages. A person is judged first after how much measures up to society's expectations and is rightly taken umbrage at when puts itself through the ordinary forms, purely following self-aptitude and rushing to avoid public opinion. A person like this will be easily reputed as cranky weirdo and might claim low respectation from the society. And what appears at first to the society about one person is the behavior and the style of dressing, and both tightly correlate.

A proper clothing not just personaly but in social meanings has a big importance. As individually it has a counter-effect of the person's education, but even more about the level of chastity, because someone who is negligent, that easily looses self-respect too, but the opposite if a person takes care that shows a certain level of education.

In social needs the proper dressing gives some level of respect to the person and if we are not willing to accept every upshot of the old saw "handsome is as handsome does", we certainly think that full ignorance of proper clothing or disparagementing it, sometimes has a big influence on one's social stands.

The toilette is a natural expression of the person's individuality: from clothing we can conclude on to anyone's behavior. But not only one person but whole periods can be judged best after general behavior, which is just as a period's notion direction alterss time after time, and these alterations mark respectfully the period's typical portrait.

So those judge superficially who think following the fashion is simply vanity and don't count with that fashion has it's own ways of progress, respectively ways of variations like other cultural modulus. The fashion of the time is always the expression of the style of the time and who wouldn't follow this lags behind from the period, like if following out of date periods or would want to replace it with visionary languorous ideas.

So on one hand it would be a big mistake to pick holes in someone's fashion following, but on the other hand it might lead easily to trifiling if someon at the preparation of clothing would choose their own versatility marvellous whimsyness for advisor. Two main aspects rule fashion today: the fine style of simplicity and sparing manifest itself while making clothing.

The difference of or time from other ages is mainly, that we follow practical directions. The progress of education is incidental to increment needs and to satisfy these growing needs, it's definitely necessary to strictly take account of the economic disciples. This is the reason why our time's style is conditioned of strict calculus and in our every assemblage the signs of practical soundness displays.

Not one fashion magazine must strive to shallow reasons, but even it's existence is upon to show way of practical arrangements of clothing and signify the morale that our society is so full of.

To understand this morale, to follow the laws of good taste and to serve certain public-needs with these, a worthy duty of a magazine.

But to reach the goal we can never spare the support of women public, which alone can enrich the capacity of the magazine and to influence the style in Hungarian morale. A fashion magazine's continiuos reach with the public, the constant correlation with each other might have a fair effect on both.

That is why "Divat Salon" 's future depends on that promote of which will be found among the Hungarian educated ladies. If we can reach this we hopefully think that "Divat Salon" within short time becomes an essential organum of the Hungarian feminity, and a true interpreter of good style and the fair grasp of our time.

"Divat Salon" 1888. October,1st brochure.

Séta-, utazó- és promenádruhák/Walking, travelling and promenade dresses