Új divatok 1875/New styles 1875

2015.07.11 11:55

A divat sohase volt bőkezűbb, mint jelenleg, a legszebb halvány, gyöngéd és lágy színeket, lenge kelméket és folyvást új berendezést csatol a régiekhez anélkül, hogy ezekből elvenne valamit. Csak választani kell, de a választás nehéz és egymás után ostromolják lapunkat azzal, hogy egyesekre több figyelmet fordítunk. Ott egy "leánydús" anya azt követeli, hogy kis csapatját jobban vegyük tekintetbe, amott egy fiúkkal megáldott mama arról panaszkodik, hogy lapunkban nem vesszük eléggé tekintetbe a korfokozatot. Mit feleljünk arra, midőn az egyik azt állítja, hogy hasztalan keresett egy bizonyos szabásmintát, mely pedig kevés számmal ezelőtt jelent meg, a másik pedig oly öltözéket keres, melyet szorgalmas lapozgatás után bizonyára meglelne?

Egy szám szűk keretébe nem szoríthatunk teljes öltözékeket a csecsemőtől kezdve az agg nőig s emellett még a felnőtt fivérekről, férjekről, apák és nagyapákról is gondoskodjunk, kik szintén ez vagy amazt várják lapunktól. Lapunk annyit, oly végtelen sokat hoz, hogy csak helyes alkalmazás és bizonyos nagyságot illetve, nem csupán két-három számra, hanem egész évfolyamra való visszatérés szükséges. Dús anyag rejlik abban, melyet ma épp úgy lehet használni, mint midőn a sajtó alól kikerült, amiért is hőn ajánljuk a lapozgatást.

Ha a felnőttek minden dúsgazdagság, minden különféleség mellett is folyvást valami nagyon különöst óhajtanak, ha a magyarázat szabadsága a legnagyobb különcködésekre csábít, ha virághalmokat hordanak fejükön és virágfüzéreket harisnyáikon, sőt ha attól se riadnak vissza, hogy a szokásos alsószoknyát egyetlen ruha által helyettesítik, csak hogy karcsúnak lássanak, ha mások ezen "megszorítással" ellenkezőleg nem halmozhatnak fel elég díszítéket és ékszert egyetlen öltözékre, akkor a semleges nézők bátran csóválhatják a fejüket, mosolyoghatnak a szegény eltévedetteken, kik éppen ellenkezőjét érik el annak, mire oly sok áldozat árán törekszenek; viseljék ők a felelőséget, mindegyik magáért és egyedül magáért.

De ha a gyermekeket, e gyöngéd fiatal lényeket, kiknek nincs fogalmuk arról ami szép és rút, veszélyes és illő, ha ezen ügyefogyottakat már zsenge korukban természetellenes bábukká piperézik, ez esetben az anyák érdemlik meg az okosak szánalmas mosolyát, sőt többet mondunk, bűnt követnek el az ápolásukra bízottokon.

A gyermekiesség képezi a gyermek legszebb díszét, hisz oly kevés kell ahhoz, hogy e gyöngéd lényeket szépen és bájosan öltöztessük és az anyák, nagynénék vagy felnőtt testvérek szorgalmas keze annyi csinos díszítéket teremthet, a csecsemő ing finom csipkéjétől, öböl szegélyétől és hímzés szegélyétől a mindinkább a felnőttekhez közeledő teljes öltözékig.

A pólyapárnát finom szegélyeivel, hímzett fodraival és színes csokraival a hosszú vivőruha váltja fel. Ez is legszebb fehér batisztból vagy pikéből, tarka szalag és csokrok által élénkítve, hasonkelméjű otthonkával, vagypedig, hogy melegebb legyen flanelből. De a fehér szoknya sok fáradtságot és figyelmet igényel; csak addig szép míg tiszta és bizonyos tekintetből sok anyának kell lemondania arról, hogy kedvencét fehérbe öltöztesse. De az előzékeny divat könnyen segít ezen hosszú, fehér köténykével a tarka gyapot- vagy kartonruha fölött, mely megóvja az öltözéket és egyúttal gyöngéd üdeséget kölcsönöz annak, mely a kisdedeknek oly jól áll. Ezen, hátul egész hosszában nyitott, de összeérő bő kötények, melyek a szoknya hosszának kétharmad részéig érnek, magasan, hosszú ujjal vagy kivágottan, keskeny vállal készülnek és mindenféleképpen díszíthetjük kelmeszegélyekkel, szegett vagy hímzett fodrokkal, felvarrott vagy betett csipkével, stb.; a derékhoz való csatolást kelmeszalagok vagy színes szalagok eszközlik. A rövidebb blúzkötények a járó ruhácskákhoz valók és legszebbek fehéren. Gyermekruhákhoz a legjobb és legcélszerűbb kelme a piké, a csinos pikézsinórokkal és trimming díszítékkel, sujtással, sárgás és rovátka zsinórral, sőt még hímzett fodorrak is. A szoknya félmagasságáig való batisztruhák, a derékon és ujjon áttört díszítékkel finom mollal, apró fodrokkal, rakottránccal, csipkével, stb. képviselik a kisleányok díszét, kiké általában a kivágott ruhák rövid ujjal, míg ellenben a fiúk már jókor, ritkán a második éven túl, öltözéküknél már a férfiakat árulják el. Ezek a magas, sima derekakat, a nemigen bő szoknyát és az oldalszalagot viselik. A mellényderék, ráncszoknya és zubbony jelzik az átmenetet a bugyogóhoz és blúzhoz, vagy a mellényhez és zubbonyhoz, melyben már a négy évesek is velük született, jövő méltóságuk öntudatával büszkélkednek, annyival inkább, ha magas hajtóka csizma járul hozzá, szűk, színes harisnyával, mely a térdbugyogó és csizmaszár közt látszik. A meztelen lábszárak csupán a szoknyácskákhoz engedhetők meg. A blúzok, zubbonyok és egyszerű bugyogók alakjai évek óta változatlanul maradtak, az egyenes vagy rézsent gombsor, a kis hajtókák és lebbeny díszítékek a rövid blúzoknál, a zubbonyok nyitott vagy kapcsolt, rövidebb vagy hosszabb alakja számtalan változást nyújt... Kisebb fiúk bugyogóját az alsóderékhoz gomboljuk; a tartóka később az önállás magasabb fokát tanúsítja. A kelme- vagy bőröv által kapcsolt blúz kisfiúknak jobban áll a zubbonynál, és azt tizenegy-tizenkettedik évükig is hordhatják. Ez azon kor, mely a jelmezszerű öltözékek határát képezi. A tizenkettedik év után a hosszú bugyogó és zubbony lép teljes érvénybe.

A kisleányok számára a választék nagyobb; boldogok azok, kik nagyon korán nem követik a divat változatait.

A Divat; 13. szám, 1875. Július 4.

 

Fashion never was more lavish, like now, the most beautiful pale, tender and soft colors, frothy fabrics and continually new assemblages are joined to the olds, without taking away anything of these. We only have to select, but the election is hard and our magazine is off the reel sieged with that we pay more attention towards ones. There one "girl opulent" mother demands to notice better her little group, beyond a boys blessed mom laments, that our magazine doesn't take account about age ranks. What should we answer, when someone states that was uselessly looking for a certain pattern, but which was published a little of brochures ago, and the other is looking for such dress, which would be probably found after studious turning over?

We can't squeeze into one brochure's narrow frame full ensembles starting form infant to the aged woman and beside of these to care for adult brothers, husbands, fathers and grandfathers, who also expect this or that from our magazine. Our magazine publishes so many, so immensely much, that in regard of a right adaptation and certain worship, reversion not only for two-three brochures, but to a whole volume is necessary. Opulent material is hidden within, which is just as usable today, as back then when was published, that is why we dearly advice turning over.

If adults beside of every opulency, every diversity continually wish for something very special, if the description's freedom tempts to the greatest extravagances, if they wear flower piles on their heads and flower garlands on the stockings, furthermore not even shrinking from replacing the usual petticoats with one single dress, only to appear slenderly, if others to the contrary of such "austerity" won't pile up enough decoration and jewelry on one single dress, then the inactive spectators can bravely turn their head, can smile over the poor strayed, who are achieving the opposite, what they were striving for with such sacrafices; they have to claim the responsibility, each for themselve and only for themselve.

But if children, these tender young beings, who don't have idea about what is nice and ugly, dangerous and right, if these fumblers are tittivated from a very early age into unnatural pupets, in this case the mothers deserve the clever's pitiful smile, furthermore to say the least, they commit a crime against the care entrusteds.

Childishness forms a child's best decoration, because so little is needed to dress these tender beings fairly and charmingly, and the mothers, godmothers or adult siblings' busy hand can create so many neat adornments, from baby shirt's fine lace, box edge to the growingly adult nearing full dress.

The swaddle pillow's fine edges, embroidered flounces and colorful bows are replaced by the long dress. This is the most beautiful from white lawn or piqué, vivified by motley sashes and bows, with similar fabric overall, or else to be warmer from flanel. But white skirt requires lots of labor and attention; it's only nice while still clean and in some regards, lots of mothers have to resign, that to dress her favourite into white. But thoughtful fashion easily helps with long, white apron over the colored cotton or print dress, which protects the dress and in addition gives it tender verdure, which is very becoming for the infants. This, at the back all length open, but appointed loose apron, which reache down to the skirt's two third parts are made high with long sleeves, or cut with narrow shoulders and can be decorated all ways with fabric facings, faced or embroidered flounces, stitched or inserted laces, etc.; the attachement to the bodice formed by ribbons or colorful sashes. The shorter blouse aprons are for the walking dresses, and the nicest are in white. For children's clothing the best and most practical fabric is the piqué, with neat piqué cords and trimming decoration, soutache, yellowish and notched tapes, furthermore embroidered flounces too. Lawn dresses reaching to the skirt's half length, on the bodice and sleeves with brochée decoration, from fine mull with tiny flounces, pleats, lace, etc. represent little girl's decorations, whose in general the cut dresses with short sleeves, but then again boys in time, rarely over the second year, with their clothing tell men's wear. They wear high, plain bodices, not too wide skirts and at the side sash. The vest bodice, pleated skirt and spencer mark the transitory towards breeches and blouse, or to the vest and spencer, in which even the four years olds glory in their inborn, future dignity sense, much more, if high turn-down edged boots are added to this with tight, colored stockings, which appear between the breeches and boots. Naked legs are only allowed to the skirts. The blouses', spencers' and simple breeches' shape remain unaltered since years, the straight or diagonal button row, the small lapels and peplum decorations for short blouses, the spencers' open or closed, shorter or longer shapes are offering countless alterations... Smaller boys' breeches are attached to the under shirt; the suspenders mark a later separateness' higher rank. Blouse attached by fabric or leather belt fits better for young boys, than spencer and they can wear it up to the age of eleven-twelve too. This is the age, which marks the limit of the costume-like dress. After the twelvth year long breeches and spencer takes over the full effect.

For little girls the selection is bigger; blessed are those, who don't follow very early fashion's alterations.

A Divat; 13th issue, 4. July 1875.

Gyermek öltözékek különböző korú kislányoknak és kisfiúknak/Children dresses for various aged little girls and boys